Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina sa uskutočnilo dňa 28. marca 2022 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnili dvaja uchádzači, ktorí sa v stanovenom termíne prihlásili do výberového konania a zároveň splnili predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 28. marca 2022, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzačov výberového konania (projekty stratégie rozvoja organizácie a odpovede uchádzačov na otázky jednotlivých členov výberovej komisie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

Uchádzač Projekt Pohovor členov
výberovej komisie
s uchádzačom
Sumárny súčet bodov
(min. 120 bodov,
 max. 200 bodov)
Poradie Hodnotiaci
hárok
Mgr. Eduard Dorčík 142 47 189 1. hh-dorcik.pdf
Mgr. Miroslav Kopas 65 12 77 neuspel hh-kopas.pdf

Zloženie výberovej komisie:

predseda:

Ing. Peter Ferjančík

členovia

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
PhDr. Milan Brdárský
Mgr. Radoslav Krupa
Mgr. Alexander Hlatky