Výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa – štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Národné centrum zdravotníckych informácií, sa uskutočnilo nasledovne :

I. etapa dňa 20. októbra 2021písomné testy na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky,

II. etapa dňa 21.októbra 2021metóda hodnotiaceho centra Úradu vlády Slovenskej republiky v Centre vzdelávania a hodnotenia Úradu vlády Slovenskej republiky,

III. etapa dňa 28. októbra 2021pohovor na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Do výberového konania sa v stanovenom termíne prihlásilo jedenásť uchádzačov. Jeden uchádzač nesplnil predpoklady a požiadavky uvedené v oznámení (o vyhlásení výberového konania), preto nebol zaradený do výberového konania.

Prvej etapy výberového konania, t.j. písomných testov sa dňa 20. októbra 2021 zúčastnilo desať uchádzačov. Po vyhodnotení testu z anglického jazyka osem uchádzačov nedosiahlo minimálny počet bodov (29 bodov a menej).
Dvaja uchádzači dosiahli minimálny počet bodov (30 bodov a viac) a následne absolvovali písomné overenie ich odborných znalostí odborným testom. Po vyhodnotení odborného testu dosiahli minimálny počet bodov (30 bodov a viac) obaja uchádzači.

Úspešní uchádzači z prvej etapy výberového konania absolvovali v rámci písomnej formy výberového konania dňa 21. októbra 2021 Metódu hodnotiaceho centra Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorej vyhodnotenie malo pre členov výberovej komisie len odporúčací charakter.

Následne úspešní uchádzači z prvej a druhej etapy výberového konania absolvovali dňa 28. októbra 2021 pohovor na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
Po sčítaní bodov získaných uchádzačmi za písomnú formu výberového konania (body získané v teste z anglického jazyka a z odborného testu) a pohovor, predseda výberovej komisie zhodnotil výsledok výberového konania a z uchádzačov, ktorí vyhoveli určeným požiadavkám (na základe sumárneho počtu bodov) výberová komisia určila nasledovné poradie:

 Uchádzač

 písomné testy Pohovor členov
výberovej komisie
s uchádzačom
Sumárny počet bodov
v písomnej forme
 a pohovore
Odporúčací hárok Hodnotiaci hárok  Poradie
test z
anglického
jazyka
odborný
test

Mgr. Peter Lukáč, Phd.

40 37 237 314 oh-nczi-lukac.pdf hh-nczi-lukac.pdf  1.

Ing. Martin Komínek

30 35
190
255
oh-nczi-kominek.pdf hh-nczi-kominek.pdf 2.

Ing. Tomáš Beljak

24 - - 24 - -  neuspel

Mgr. Martin Pilnik

21 - - 21 - -  neuspel

Ing. Igor Ryban

11 - - 11 - -  neuspel

Ing. Jozef Ivanič

23 - - 23 - -  neuspel

Ing. Pavol Capek

25 - - 25 - -  neuspel

Ing. et Ing. Ján Zelenčík

17 - - 17 - -  neuspel

Ing. Martin Ďurik

19 - - 19 - -  neuspel

Ing. Barbora Mareková

12 - - 12 - -  neuspela

Zloženie výberovej komisie:

Predseda:

Ing. Peter Ferjančík

Členovia:

Mgr. Oskar Dvořák
Bc. Ján Bučkuliak
JUDr. Peter Majtán
Ing. Ján Hargaš
Matej Mišík. MSc.
Ing. Miroslav Dokupil

Prísediaci: Ing. Peter Kulich
Emil Fitoš
Ing. Mgr. Vladimír Bednár
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD