Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa – štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok sa uskutočnilo dňa 22. septembra 2021 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý sa v stanovenom termíne prihlásil do výberového konania a zároveň splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 22. septembra 2021, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzača výberového konania (projekt stratégie rozvoja organizácie a odpovede uchádzača na otázky jednotlivých členov výberovej komisie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

 Uchádzač

 Projekt

Pohovor členov
výberovej komisie
s uchádzačom

Sumárny súčet bodov
(min. 120 bodov,
 max. 200 bodov)

 Poradie

 Hodnotiaci hárok

Ing. Martin Hromádka, PhD. 149 50 199 1.

hh-r-pn-pp-pezinok-hromadka.pdf 

Zloženie výberovej komisie:

predseda

Ing. Peter Ferjančík

členovia

PhDr. Andrea Uhláriková, MPH, MHA
Mgr. Alexander Hlatky
JUDr. Mária Oravec
Mgr. Radoslav Krupa