Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa štátneho podniku SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, štátny podnik, sa uskutočnilo dňa 26. októbra 2021 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnili traja uchádzači, ktorí sa v stanovenom termíne prihlásili do výberového konania a zároveň splnili predpoklady a požiadavky zakladateľa.
Jeden uchádzač sa prihlásil do výberového konania po stanovenom termíne a jeden uchádzač nesplnil predpoklady a požiadavky zakladateľa, preto neboli zaradení do výberového konania.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 26. októbra 2021, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzačov výberového konania (odpovede uchádzačov na otázky jednotlivých členov výberovej komisie a projekt stratégie rozvoja organizácie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

 Uchádzač

 Projekt Pohovor členov
výberovej komisie
s uchádzačom
Sumárny súčet bodov
(min. 120 bodov,
 max. 200 bodov)
 Poradie  Hodnotiaci hárok

Ing. Milan Kurčík

91 30 121 2. hh-Kurcik.pdf 

Mgr. Peter Šóder

143 46 189 1. hh-Soder.pdf 

Ing. Peter Chrenko

59 16 75 neuspel hh-Chrenko.pdf 

Zloženie výberovej komisie:

predseda

Ing. Peter Ferjančík

členovia

PhDr. Andrea Uhláriková, MPH, MHA
Mgr. Radoslav Krupa
JUDr. Mária Oravec
Mgr. Alexander Hlatky
Mgr. Helena Bélesová