Výberové konanie na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – výkonného riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť štátnej príspevkovej organizácie Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice sa uskutočnilo dňa 10. novembra 2020 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý sa v stanovenom termíne prihlásil do výberového konania a zároveň splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 10. novembra 2020, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzača výberového konania (projekt stratégie rozvoja organizácie a odpovede uchádzača na otázky jednotlivých členov výberovej komisie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

Uchádzač Projekt Pohovor členov
výberovej komisie
s uchádzačom
Sumárny súčet bodov
(min. 120 bodov,
 max. 200 bodov)
Poradie Hodnotiaci
hárok

MUDr. Martin Paulo

134 43 177 1. MUDr-Paulo_hodnotiace_harky.pdf

Zloženie výberovej komisie:

predseda

Ing. Mgr. Marián Kolník

členovia

MUDr. Peter Stachura, Dr. med., MBA
Mgr. Vanda Tuchyňová
Juraj Toporčák, MSc.
MUDr. Martin Mošon