Výberové konanie na obsadenie funkcií dvoch členov – zástupcov štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Nemocnica budúcnosti Martin, a. s., sa uskutočnilo dňa 11. októbra 2021 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Do výberového konania sa v stanovenom termíne prihlásil jeden uchádzač, ktorý splnil predpoklady a požiadavky vyhlasovateľa.

Výberová komisia na základe komplexného posúdenia stanovených predpokladov a požiadaviek pre výkon obsadzovanej funkcie člena predstavenstva spoločnosti Nemocnica budúcnosti Martin, a. s. vyhodnotila výsledky uchádzača a určila uchádzača, ktorý vyhovel stanoveným podmienkam výberového konania nasledovne:

Meno a priezvisko uchádzača

Ing. Viktor Horanský

Vykonávateľ akcionárskych práv – minister zdravotníctva Slovenskej republiky nevybral do predstavenstva spoločnosti Nemocnica budúcnosti Martin, a. s. žiadneho uchádzača.

Zloženie výberovej komisie:

predseda

Ing. Peter Ferjančík

členovia

Mgr. Radoslav Krupa
Mgr. Alexander Hlatky
JUDr. Mária Oravec
Ing. Eugen Mladosievič