Modernizáciou zdravotníckej infraštruktúry z fondov EÚ
na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov SR.
Výzva
na predkladanie ponuky
„Zabezpečenie dopravných služieb v súvislosti s realizáciou strategického školenia sekcie európskych programov a projektov MZ SR v termíne
24. - 25.3.2015“
(zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.)
 


Identifikácia verejného obstarávateľa:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Limbová 2, 837 52 Bratislava
IČO: 165 565
kontaktná osoba: Ing. Dana Becíková
Tel.: +421 2 59 373 458
E-mail: dana.becikova@health.gov.sk
Fax: +421 2 59 373 205
Internetová stránka: www.health-sf.sk

Názov predmetu zákazky:
„Zabezpečenie dopravných služieb v súvislosti s realizáciou strategického školenia sekcie európskych programov a projektov MZ SR“

Opis predmetu zákazky:
Zabezpečenie autobusovej dopravy klimatizovaným autobusom pre maximálne 45 zamestnancov sekcie európskych programov a projektov MZ SR za účelom realizácie strategického školenia, ktoré sa uskutoční v termíne 24. - 25.3.2015 v Účelovom zariadení Kancelárie NR SR, Častá – Papiernička, 900 89 Častá.

Špecifikácia požadovanej služby:

Odchod dňa 24.3.2015 /utorok/ cca o 10:00 hod /čas bude upresnený/ z adresy: SEPP MZ SR, Ferienčíkova 20, 811 08 Bratislava s príchodom do Účelové zariadenie Kancelárie NR SR, Častá – Papiernička, 900 89 Častá
Dĺžka trasy Bratislava – Častá je cca do 40 km.

Odchod dňa 25.3.2015 /streda/ cca o 13:00 hod /čas bude upresnený/ z adresy: Účelové zariadenie Kancelárie NR SR, Častá – Papiernička, 900 89 Častá na SEPP MZ SR, Ferienčíkova 20, 811 08 Bratislava.
Dĺžka trasy Častá - Bratislava je cca do 40 km.

S prestojom autobusu v Častá – Papiernička nepočítame, tzn.vozidlo nezostáva k dispozícii. Preprava sa uskutoční dvomi samostatnými transfermi.


Miesto a dátum konania strategického školenia SEPP MZ SR:
Účelové zariadenie Kancelárie NR SR, Častá – Papiernička, 900 89 Častá
Podujatie sa koná v termíne 24.-25.3.2015

Požadované predpoklady:

Dodávateľ špecializujúci sa na osobné prepravné služby/ služby cestovnej agentúry a pod.. Dodávateľ spolu s ponukou predloží dokument, ktorým preukáže oprávnenosť poskytnúť službu, ktorá je predmetom tejto zákazky (výpis z obchodného registra a pod.).

Termín a spôsob predloženia ponuky:
Ponuku je potrebné doručiť v termíne do 25. februára 2015 do 12:00 hod.
e-mailom na adresu: dana.becikova@health.gov.sk

V predmete emailu je potrebné uviesť „Doprava pre SEPP MZ SR“

Cenová ponuka musí byť ocenená v zmysle zadania v bode 4 tejto výzvy.

V ponuke je potrebné predložiť: cenovú ponuku na zabezpečenie dopravných služieb podľa špecifikácie uvedenej v bode 4 tejto výzvy.

Rozhodujúcimi kritériami pri výbere dodávateľa bude:
najnižšia cena

V prípade uchádzača, ktorý je platcom DPH bude hodnotená cena vrátane DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude hodnotená uvedená celková suma.

MZ SR požaduje, aby cenová ponuka bola uvedená nasledovne:

cena za poskytnutie služby bez DPH ................ EUR
DPH vo výške 20 % ................ EUR
celková cena za poskytnuté služby s DPH ................ EUR.

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť a uvedie konečnú sumu v eurách.

Po doručení a vyhodnotení ponúk bude úspešnému uchádzačovi oznámené prijatie jeho ponuky a následne zaslaná objednávka na predmet zákazky v zmysle tejto výzvy a cenovej ponuky uchádzača.

Platobné podmienky:
Faktúra má obsahovať náležitosti daňového dokladu §71 ods.2 zákona č. 222/2004 Z.z, o dani z pridanej hodnoty podľa platnej legislatívy SR.
Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi a počas nej je objednávateľ povinný túto faktúru uhradiť. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo náležitosti uvedené v objednávke, má objednávateľ právo takúto faktúru vrátiť poskytovateľovi, ktorý je povinný vystaviť novú faktúru s novou lehotou splatnosti, ktorá začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
Objednávateľ neposkytuje preddavky, ani zálohy na dodanie predmetu zákazky.