MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 

V Ý Z V A
na predloženie ponuky na poskytnutie služby:
 „Zabezpečenie Prekladateľských a tlmočníckych služieb pre MZ SR“
(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zák. č. 25/2006 Z. z.)1. Verejný obstarávateľ:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Limbová 2, 837 52 Bratislava /ďalej len MZ SR/
IČO: 165 565
Tel.: 02/59373-289,-429, 0948/018 215
Fax: 02/54 78 93 21
kontaktná osoba: Ing. Dušan Srnec
e-mail: dusan.srnec@health.gov.sk
Internetová adresa: www.health.gov.sk

2. Názov zákazky:
„Zabezpečenie prekladateľských a tlmočníckych služieb pre MZ SR“

3. Druh zákazky:
Služby.
Kategória služby: 27
Hlavné miesto poskytovania služby: Bratislava, prípadne miesto konania akcie.
NUTS kód: SK01

4. Opis predmetu zákazky:
Zabezpečenie prekladateľských a tlmočníckych služieb pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR. Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

5 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
CPV: 79530000-8, 79540000-1

6. Trvanie zmluvy:
Zmluva bude uzavretá na dobu: 3 roky,
alebo do vyčerpania finančného limitu 29 990,00 EUR bez DPH

7 Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z výdavkov úradu Ministerstva zdravotníctva SR formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia. Preddavky verejný obstarávateľ neposkytuje.

8.Podmienky účasti uchádzačov
8.1. Osobné postavenie záujemcov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Na verejnom obstarávaní sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 26 odst.1 zák. č. 25/2006 Z .z. o verejnom obstarávaní v plnom rozsahu. Osobné postavenie preukáže predložením dokladov uvedených § 26 odst.2 alebo §128 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Všetky predložené doklady musia byť originály alebo úradne overené kópie nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
8.2. Finančné a ekonomické postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti :
Podľa § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa v sume rovnakej alebo vyššej ako 3 000 EUR;

Dôkazný prostriedok k bodu 8.2 - Uchádzač predloží potvrdenie, resp. úradne overenú fotokópiu poistnej zmluvy. V prípade, že uchádzač poistnú zmluvu obnovuje v určitom dohodnutom čase predloží okrem úradne overenej fotokópie poistnej zmluvy aj prísľub o jej obnovení, podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, nie staršie ako 10 dní ku dňu predloženia ponuky;


8.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:
8.3.1. Uchádzač predloží zoznam zrealizovaných zmlúv – poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky verejného obstarávania za predchádzajúce tri roky, t.j. za II. polrok 2007, rok 2008, rok 2009 a I. polrok 2010, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, ktorých zmluvná cena, alebo finančné plnenie spolu za uvedené obdobie musí byť minimálne 100 000,- € bez DPH alebo minimálne 3 126 000,- Sk bez DPH
Zoznam zmlúv – poskytnutých služieb v zmysle vyššie uvedeného musí obsahovať:
názov a plnú adresu zmluvného partnera,
názov predmetu zmluvy – charakterom rovnaký alebo obdobný, ako je predmet tejto zákazky,
výška finančného objemu v EUR bez DPH,
rok plnenia,
kontaktná osoba zmluvného partnera a jej telefónne číslo pre prípadné overenie údajov.
Dôkazný prostriedok k bodu 8.3.1: uchádzač v zozname uvedie obchodné meno zmluvného partnera, a ostatné požadované údaje; zoznam musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch;
8.3.2. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač uviedol údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby preklady a tlmočenie
Dôkazný prostriedok k bodu 8.3.2. – Uchádzač predloží požadované údaje
8.3.3. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie osvedčenia o zabezpečení kvality (STN EN 15038) toto osvedčenie musí vychádzať zo slovenských technických noriem. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné osvedčenie z členských štátov Európskych spoločenstiev. Verejný obstarávateľ musí prijať aj ďalšie dôkazy o opatreniach na zabezpečenie kvality v prípade tých uchádzačov alebo záujemcov, ktorí nemajú prístup k takým osvedčeniam alebo nemajú možnosť ich získať v požadovanom termíne - opis systému riadenia kvality prekladov od zadania objednávky až po konečný výstup pre objednávateľa so zameraním na procesný opis opatrení na udržanie jazykovej kvality a terminologickej a frazeologickej konzistentnosti prekladov, vrátane editácie a korekcie prekladov.
Dôkazný prostriedok k bodu 8.3.3. - Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch;

Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Predloženie všetkých požadovaných dokladov podľa stanovených podmienok účasti.

9. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:
Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady osloveným záujemcom spolu s Výzvou na predkladanie ponúk.
Ostatným záujemcom verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady v súlade s ust. § 17 zákona o verejnom obstarávaní na základe písomnej žiadosti o účasť záujemcu doručenej verejnému obstarávateľovi, alebo e-mailom, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa na adresu verejného obstarávateľa najneskôr do 8.12.2010 do 10:00 hod.
Do podateľne verejného obstarávateľa je možné žiadosť o účasť doručiť v pracovné dni v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod., pričom záujemca musí rešpektovať a dodržať lehotu stanovenú na prijímanie žiadostí účasť, t.j. žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov.

10. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 10.12.2010, do 10:00 hod. osobne alebo poštovou zásielkou na adresu verejného obstarávateľa – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava - podateľňa.
Nepoužije sa § 41 zákona o verejnom obstarávaní.

10.1 Neverejné otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 10.12.2010, na adrese verejného obstarávateľa.
10.2 Na otváraní obálok s ponukami sa zúčastní len komisia menovaná na otváranie a vyhodnotenie ponúk bez prítomnosti uchádzačov v zmysle § 43 ods. 3 zákona o VO. Po prvotnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ vyzve postupujúcich uchádzačov, aby sa zúčastnili elektronickej aukcie. Do elektronickej aukcie budú zaradené tie ponuky, ktoré spĺňajú vyhlásené kritériá verejného obstarávateľa na osobu dodávateľa a predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. Ostatné ponuky uchádzačov budú z verejnej súťaže vylúčené.
10.3 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk bude najneskôr do 13.12.2010 oznámené, či splnili alebo nesplnili určené podmienky vo verejnej súťaži a postupujú alebo nepostupujú do elektronickej aukcie


11. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka

12. Použije sa elektronická aukcia:
ÁNO
 

12.1. Elektronická aukcia

Po prvotnom vyhodnotení ponúk komisiou verejný obstarávateľ vyzve všetkých uchádzačov, ktorých ponuky boli prijateľné a vyhodnotené podľa bodu 33.1.3., aby sa zúčastnili elektronickej aukcie. Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk
Vstupné ponuky zadané do aukčnej siene zadané uchádzačmi musia byť zhodné s ponukou doručenou v obálke.
V identifikačných údajoch uchádzača musí byť uvedená aj e-mailová adresa a telefonický kontakt (mobil aj pevná linka) na komunikáciu medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom.
Súťažné kolo elektronickej aukcie sa začne najskôr dva pracovné dni odo dňa vyhodnotenia ponúk

12.2. Podmienky a špecifikácie technického pripojenia:
Počítač musí byť pripojený k internetu. Pre bezproblémovú účasť v elektronickej aukcii je nutné mať nainštalovaný jeden z podporných webových prehliadačov:
Microsoft Internet Explorer verzie 7 a vyšší
Mozilla Firefox 1.0 a vyšší.
Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnutý cookie. Návod, ako cookie vo webovom prehliadači povoliť, je uvedený na http://www.well.sk/nakup-navody.htm v časti „Nastavenia“.

12.3 Podmienky predkladania ponuky
12.3.1. Ako sa prihlásiť do elektronického výberového konania:
V sekcii Prihláška v pozvánke je potrebné kliknúť na TU. Uchádzač sa dostane do svojho prihlasovacieho formulára. Je potrebné vyplniť požadované údaje, potvrdiť súhlas s Pravidlami on-line výberových konaní PROe.biz a prihlášku odoslať. Týmto je uchádzač prihlásený do elektronického výberového konania.
Súčasťou prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla /min. dĺžka mena aj hesla je 8 znakov/. Pomocou týchto údajov môže prihlásený uchádzač následne /po doručení kľúča verejným obstarávateľom/ vstúpiť do e-aukčnej siene. Svoje prihlasovacie údaje je nutné si zapamätať!

12.3.2. Ako vstúpiť do e-aukčnej siene:
Pre vstup do e–aukčnej siene je potrebné použiť internetový odkaz /adresu/ v časti Pozvánka. Kliknutím na ňu sa otvorí internetový prehliadač na adrese e-aukčnej siene. Je potrebné zadať prístupové údaje /meno, heslo – ktoré si uchádzač zvolil v prihláške – a kľúče – ktoré budú zaslané e-mailom/. Pokiaľ sa tieto údaje zadajú správne /heslo aj kľúč sú skryté/, prebehne identifikácia a otvorí sa e-aukčná sieň. Do e-aukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom e-aukcie /začiatkom bude zadávacie kolo/.
V prípade akýchkoľvek komplikácií je potrebné kontaktovať administrátora. Kontakt naňho je uvedený v časti KONTAKTY.

12.3.3. Ako sa z e-aukčnej siene odhlásiť:
Odhlásenie sa prevedie pomocou tlačítka LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu e-aukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie sa prevedie zavretím okna internetového prehliadača, do e-aukčnej siene sa bude možné znova prihlásiť až za 1 minútu.

12.3.4.Zadávacie kolo:
Zadávacie kolo slúži na zadanie vstupných ponúk. Časový údaj ukazuje čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 – 5sekúnd.
V tomto kole je povinnosťou uchádzača zadať vstupnú ponuku, ktorú zaslal verejnému obstarávateľovi v zalepenej obálke a ktorá bola už prvotne vyhodnotená komisiou t.j.
Každú vloženú hodnotu je nutné potvrdiť stlačením klávesy ENTER! V zadávacom kole uchádzač uvidí iba svoju ponuku.

12.3.5.Súťažné kolo:
V súťažnom kole je možné ponuku upravovať iba smerom dole. Nová ponuka nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou ponukou.
V priebehu on-line výberového konania je potrebné sledovať:
čas do konca kola – jeho zmena potvrdzuje kontakt s e-aukčným systémom. Ak sa čas nemení, je potrebné stlačiť kláves F5 pre obnovenie zobrazenia siene /príp. skontrolovať svoje pripojenie do internetu/.
komunikácie s administrátorom – nástroj pre komunikáciu s administrátorom. Tu je možné komunikovať s administrátorom a prijímať jeho správy.

V súťažnom kole uchádzač vidí svoju ponuku a najlepšiu ponuku. V priebehu elektronického
výberového konania každý účastník bude informovaný, na ktorom mieste sa aktuálne nachádza.

Vo výzve k účasti v časti PRIEBEH bude určený presný dátum a čas zadávacieho kola a súťažného kola, doba trvania súťažného kola, minimálny krok zníženia , maximálny krok zníženia , predĺženie kola a ďalšie informácie.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania výzvy na účasť až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky prevádzané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania je ponúknutá možnosť zobrazenia histórie a protokol o účasti.

Výzva k účasti v on-line výberovom konaní bude uchádzačom, ktorí neboli vylúčení, zaslaná e-mailom na adresu, ktorú uviedol vo svojej ponuke.

Pre účasť v elektronickom výberovom konaní vyplnia uchádzači prihlášku, ktorú si zobrazia cez výzvu v on-line výberovom konaní. Po vyplnení prihlášky bude uchádzačom zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, ktorým sa sprístupní e-aukčná sieň.
12.4. Ponuky uchádzačov, zadané do elektronickej aukcie budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených v súťažných podkladoch verejného obstarávania..


13. Lehota viazanosti ponúk:
15.02.2011


Bratislava, 2.12.2010

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Meno odborne spôsobilej osoby: Ing. Dušan Srnec
Registračné číslo OSO: G 1106-350-2002

Podpis odborne spôsobilej osoby: ......................................

Ing. Ladislav Štefanec
vedúci služobného úradu