Od 15. decembra 2022 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1. decembra 2022 č. S20737-2022-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov.
 

​​​​​​Osobitné vydanie
štandardy pre vzdelávanie

15. decembra 2022
Ročník 70​​
vestnik-2022-osobitne-vydanie-standardy-vzdelavanie.pdf

Dňa 10. apríla 2023 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády č. 112/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov