Nová stránka 1
Za MZ SR:

        - ministerka zdravotníctva JUDr. Zuzana Zvolenská
        - generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška
        - riaditeľ odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann

Za farmaceutické firmy:
        - GlaxoSmithKline Slovakia: MUDr. Pavol Trnovec
        - Pfizer Luxemburg Sarl,o.z: MUDr. Branislav Budke

Stretnutie, ktoré otvorila ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky JUDr. Zuzana Zvolenská sa uskutočnilo v nadväznosti na žiadosť firmy GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o., ktorá požiadala o povolenie očkovacej kampane podľa §8 ods. 5a) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame na očkovaciu látku proti invazívnym ochoreniam akútnej otitis media vyvolaných Streptococcus pneumoniae (ATC J07AL52).

 1. Ministerka zdravotníctva SR JUDr. Zuzana Zvolenská privítala zástupcov spoločností.

 2. Informovala prítomných, že ministerstvo zdravotníctva vie o narastajúcom počte rodičov, ktorí pod vplyvom rôznych mediálnych antivakcinačných aktivít odmietajú očkovanie svojich detí, očkovanie sa čoraz viac stáva diskutovanejšou témou nielen odbornej ale aj laickej verejnosti.

 3. Pani ministerka uviedla, že zaočkovanosť je celosvetový problém, ministerstvo zdravotníctva má snahu podniknúť pozitívne kroky vo vakcinácii. Realizácia podpory ministerstva zdravotníctva o nutnosti očkovania bude na základe vecnej prezentácie špecialistami, ktorí budú v gescii MZ SR informovať širokú verejnosť o potrebe očkovania a o následkoch pri nezaočkovaní.

MUDr. Hlôška:

 1. Uviedol, že ministerstvo zdravotníctva SR ako orgán štátnej správy má záujem nájsť východisko v problematike povinného očkovania a podporiť očkovanie ako také. Očkovacia kampaň by mala byť úlohou štátu za podpory odborníkov.

 2. Ministerstvo zdravotníctva si uvedomuje, že daná problematika je citlivá záležitosť, ktorú treba postaviť na odbornej, štátom garantovanej úrovni.

 3. Upozornil, že ministerstvo zdravotníctva prehodnotí žiadosti k vakcinačným kampaniam, ktoré nebudú na masívnej platforme.

MUDr.Trnovec a MUDr. Budke:

 1. Poukázali na skutočnosť, že uvedomenie si dôležitosti vakcinácie výrazným spôsobom klesá aj napriek dobre vybudovanému povedomiu laickej verejnosti o rizikách a možných následkoch často sa vyskytujúceho ochorenia, jeho príčinách, liečbe a komplexných možnostiach prevencie vrátane očkovania.

 2. Poukázali na skutočnosť, že očkovací program Slovenskej republiky je vytvorený na
  vysokej úrovni a kvalite.

 3. MUDr. Trnovec uviedol, že na základe tejto diskusie ich spoločnosť pristúpi k stiahnutiu žiadosti o povolenie očkovacej kampane podľa §8 ods. 5a) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame na očkovaciu látku proti invazívnym ochoreniam akútnej otitis media vyvolaných Streptococcus pneumoniae (ATC J07AL52).

Záver:

časová súčinnosť – výraznejšia kampaň zo strany ministerstva zdravotníctva – zvyšovať uvedomenie obyvateľstva o potrebe a benefitoch očkovania prostredníctvom úradov verejného zdravotníctva

Zapísala: Želeňáková

Schválil: MUDr. Adam Hlôška
generálny riaditeľ, v.r.