Za  MZ SR: 
 - riaditeľ odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR  PharmDr. Rastislav Pullmann
 
Za Slovenskú psychiatrickú spoločnosť SLS:
 - člen výboru  MUDr. Peter Korcsog
 
Za Asociáciu súkromných lekárov SR- sekcie psychiatrie:
 - MUDr. Vít Provazník
 - MUDr. Ján Dúžek
 
Za Slovenskú lekársku úniu špecialistov:
 - Koordinátorka pre psychiatriu MUDr. Ľubica Ferenčáková
 
Predmetné stretnutie bolo zvolané na základe žiadostí vyššie uvedených zástupcov z odboru psychiatrie  vo veci zrušenia preskripcie depotných antipsychotík v režime „A“. 
 
 Riaditeľ odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR PharmDr. Rastislav Pullmann privítal prítomných a informoval ich o písomnom stanovisku hlavného odborníka MZ SR pre odbor psychiatria doc. MUDr. Ivana Dóciho, PhD, k zrušeniu A-režimu depotných antipsychotík.
 Informoval prítomných, že ministerstvo v súlade s § 3 ods. 2 písm. d) a e) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.723/2004 Z.z. a s § 6 od. 11 písm. e) zákona č. 363/2011 Z.z. pristúpilo k zmene úhrady s prihliadnutím na charakter ochorenia pacienta a riziko znehodnotenia lieku. Ochorenie pacienta nezaručuje bezpečné zaobchádzanie s liekom. Hlavným cieľom je zvýšiť bezpečnosť pacientov z dôvodu  zamedzenia jeho vystavenia nekontrolovanému a nebezpečnému manipulovaniu s liekom, potrebe zabezpečiť ich uskladňovanie v chladiacich boxoch výlučne odborným pracovníkom priamo na ambulancii.  
 Upozornil, že osobitný spôsob úhrady lieku v žiadnom prípade neznamená jeho nedostupnosť pre pacienta a ani nijako neovplyvňuje a nevyvoláva žiadne zmeny v terapeutickom procese. Zmenil sa len spôsob obstarávania lieku.
 
 
MUDr. Provazník, MUDr.Dúžek a MUDr. Ferenčáková:
 
 1. Poďakovali za prijatie a zdôraznili, že dôvodom ich žiadosti je riešenie daného problému čo najskôr a v záujme ich pacientov zvrátiť túto nepriaznivú situáciu.
 2. Poukázali najmä na tú skutočnosť, že zmenou legislatívy najmä na ambulanciách došlo k situácií, kedy lekár je nútený kupovať tieto lieky z vlastných finančných zdrojov, čo prináša mnohé administratívne, finančné ale aj medicínske problémy.
 3. Uviedli, že ak naďalej nenastane žiadny posun v riešení daného problému naplnia sa ich obavy ohľadom zhoršujúcej sa kvality a celkovej bezpečnosti liečby najrizikovejšej skupiny psychiatrických pacientov.
 4. Opätovne zdôraznili najmä  tú skutočnosť, že neúmerne narástla i časová administratívna  záťaž poskytovateľa na úkor kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 5. Ako ďalší problém uviedli podávanie injekčného antipsychotika počas dovolenky, alebo neprítomnosti lekára, počas hospitalizácie psychiatrického pacienta pre iné somatické ochorenie a pod.
 6. Predložili MZ SR podnetný list v súvislosti s liekovým režimom „A“.
 7. Uviedli, že ambulantný psychiater musí viesť skladové hospodárstvo, ktoré je pri viacerých neureleptikách pomerne náročné na čas a administratívne spracovanie, čo tiež nie je zohľadnené pri výkone aplikácie depotných neuroleptík.
 
MUDr. Korcsog:
 
 1. Informoval, že uvedený stav vznikol na Kategorizačnej komisie MZ SR, kde ho treba aj riešiť. Poukázal najmä na administratívnu zaťaženosť ambulantných lekárov, na nedostupnosť depotných antipsychotík pri vzájomnom zastupovaní ambulantných psychiatrov.
 2. Poukázal na problematiku paušálnych daní z príjmu v prípade, ak psychiatrická ambulancia funguje ako SZČO a má paušálne dane.
 3. Apeloval na zrušenie A režimu pri získavaní a nákupe depotných antipsychotík z dôvodu negatívneho dopadu na liečbu lege artis.
 4. Požiadali riaditeľa odboru kategorizácie a liekovej politiky MZ SR, aby o predmetnom stretnutí  a ich požiadavke o zrušenie  režimu  “A“ informoval na najbližšom zasadnutí Kategorizačnej komisie MZ SR.
 
PharmDr. Pullmann:
 
 1. Uviedol, že hlavný problém a nedostatky zástupcovia vidia v navýšení administratívy ako aj poukazovaní vlastných finančných prostriedkov.
 2. Spôsob úhrady liekov je s súlade so súčasne platným právnym stavom.
 3. Poukázal na snahu ministerstva zohľadňovať požiadavky,  pričom uviedol, že ministerstvo pripravuje  novelu zákonov 362/2011Z.z. a 363/2011 Z. z., pri ktorých  zástupcovia  prostredníctvom odborných spoločností môžu predložiť návrhy na zmeny.
 4. Možnosť riešenia problému s použitím vlastných finančných prostriedkov je v dohode s poskytovateľom lekárenskej starostlivosti na dobe splatnosti faktúry za nakúpené lieky tak, aby toto obdobie pokrylo lehotu pre úhradu faktúr zdravotnými poisťovňami voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.
 5. Záverom sa všetci prítomní zhodli na tom, že správna liečba pacienta je v tomto prípade prvoradá.
 
Záver:
 - Informovať o požiadavke zástupcov z odboru psychiatria k zrušeniu „A“-režimu depotných antipsychotík na najbližšom rokovaní Kategorizačnej komisie MZ
 
Zapísala: Želeňáková              
Schválil: PharmDr. Rastislav Pullmann, riaditeľ OKCLP,v.r.