1. Ministerstvo zdravotníctva SR a jeho zamestnanci si vážia prejavy vďaky za svoju prácu, avšak dary a iné výhody nepovažujú za vhodný spôsob jej prejavenia, keďže každý dar akejkoľvek hodnoty môže spôsobiť konflikt záujmov a uviesť tak zamestnanca ministerstva do nepriaznivej situácie, či už vo vnútri ministerstva alebo navonok.

  2. Za dary a iné výhody sa považujú pozvánky, pohostenia a dary materiálnej či nemateriálnej formy akejkoľvek hodnoty. Do kategórie darov a iných výhod nepatrí filantropické darcovstvo a sponzorstvo, pri ktorých sa uzatvárajú a zverejňujú zmluvy podľa osobitného právneho predpisu.

  3. Neprípustné sú dary nad odhadovanú sumu 30 € a pozvánky a pohostenia nad odhadovanú sumu 50 € na darcu za rok; peniaze v hotovosti; bezhotovostné prevody v prospech zamestnancov; bezúročné alebo výhodne úročené pôžičky v prospech zamestnancov; akékoľvek poukážky.

  4. Každé pozvanie pre zamestnanca ministerstva musí byť písomne alebo elektronicky doručené na adresu ministerstva. Účasť zamestnanca je viazaná na predchádzajúci explicitný súhlas zo strany Ministerstva zdravotníctva SR v súlade s nariadeniami platnými na ministerstve.

  5. V záujme transparentnosti sú dary a iné výhody evidované v Evidencii darov a iných výhod, ktorá je pravidelne, min. 1x za 6 mesiacov aktualizovaná a zverejnená na webovom sídle ministerstva s uvedením: formy, odhadovanej hodnoty a prípustnosti daru či inej výhody, ich stručný popis a naloženie s nimi.

  6. V prípade neprípustných darov, sú tieto obratom vrátané darcovi. Ak vrátenie alebo odmietnutie nie je možné, budú takéto dary venované napr. na charitatívny účel, pričom tento prípad bude uvedený v Evidencii darov a iných výhod.

  7. Každý darca je povinný preštudovať si a dodržiavať tieto zásady poskytovania darov a iných výhod. V opačnom prípade sa jeho konanie môže považovať za protiprávne a následne môžu byť voči nemu použité príslušné právne kroky.

  8. Tieto zásady sa nevzťahujú na dary ministra poskytované a odovzdávané pri medzinárodných stretnutiach a oficiálnych príležitostiach, ktorých agendu riadi Odbor medzinárodných vzťahov a záležitostí EÚ a na výdavky na reprezentačné a propagačné účely ošetrené interným riadiacim aktom MZ SR.

  9. V prípade nejasností kontaktujte prosím protikorupčného koordinátora emailom: protikorupcny.koordinator@health.gov.sk.

   Tlačivo: Evidencia darov a iných výhod