Utajovaná skutočnosť
V – Vyhradené   D - Dôverné  T – Tajné  

P. č.

Utajovaná skutočnosť

Stupeň utajenia

Oblasť v zmysle § 1 Nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z.

Odôvodnenie

1.

Dokumentácia zabezpečenia činnosti MZ SR v čase vojny, vojnového stavu a  výnimočného stavu

V, D

a), c), e), m), t)

Zabezpečenie ochrany MZ SR, vnútorného poriadku a ochrana záujmov SR 

2.

Dokumentácia člena Bezpečnostnej rady SR na rokovania BR SR v čase bezpečnosti a v čase vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu

V, D, T

a) až v)

Ochrana záujmov SR alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov

3.

Stanoviská MZ SR na rokovania vlády SR aj iných pôvodcov, ak obsahujú utajované skutočnosti

V, D, T

a) až v)

Ochrana záujmov SR alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov

4.

Stanoviská  k materiálom Bezpečnostnej rady SR predkladaným na rokovanie vlády SR, ak obsahujú utajované skutočnosti

V

a) až v)

Ochrana záujmov SR alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov

5.

Podklady  do  správy o bezpečnosti SR s návrhmi opatrení na jej zachovanie, ak obsahujú utajované skutočnosti

V

a) až v)

Ochrana záujmov SR alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov

6.

Dokumentácia súvisiaca s prípravou na krízové situácie a pandémiu akútnych a respiračných ochorení, ak obsahuje utajované skutočnosti

V

a) až e)

Opatrenia ochrany života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb pred protiprávnym konaním, ochrany určených osôb a ochrany chránených osôb

7.

Zabezpečenie ochrany a bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v pôsobnosti MZ SR a informácie o hardvérových a softvérových prostriedkoch informačného systému MZ SR, ktoré sa buď priamo alebo sprostredkovane zúčastňujú na udržiavaní bezpečnosti elektronického perimetra sieťovej entity a ktoré zabezpečujú jej komplexnú integritu

V

m)

Zabezpečenie ochrany a bezpečnosti komunikačných a informačných systémov

8.

Súhrnné údaje o organizácii šifrovej ochrany informácií

V, D

m)

Zabezpečenie ochrany a bezpečnosti komunikačných a informačných systémov

9.

Organizácia a zabezpečenie utajeného spojenia so šifrovou ochranou prenášaných informácií

V, D

o)

Ochrana záujmov SR alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov

10.

Stanoviská k materiálom ústredného krízového štábu SR, ak obsahujú utajované skutočnosti

V

a) až v)

Ochrana záujmov SR alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov

11.

Stanoviská a opatrenia v oblasti zdravotnej bezpečnosti Výboru pre zdravotnú bezpečnosť (HSC) EP za rezort zdravotníctva.

T

h)
Body 1-31 Rozhodnutia Európskeho parlamentu a rady č. 1082/2013/EÚ zo dňa 22.10.2013

Opatrenia v oblasti zdravotnej bezpečnosti: všeobecná pripravenosť, pandémia akútnych a respiračných ochorení, chemické, biologické, rádiologické a jadrové ohrozenie

12.

Dokumentácia týkajúca sa plánovania, prípravy a realizácie objektu, s ktorou neoprávnená manipulácia by mohla viesť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátneho orgánu alebo právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky

V, D

e)

Následkom neoprávnenej manipulácie s ňou by mohla zapríčiniť hroziace hospodárske škody  právom chránených záujmov ústredného orgánu štátnej správy ako i verejného záujmu SR

13.

Stanoviská týkajúce sa ochrany jadrovej bezpečnosti, bezpečnosti jadrových zariadení, prepravy a ukladania jadrových materiálov a bezpečnosti chemických zariadení a nebezpečných látok pred protiprávnym konaním, zástupcovia prípravných orgánov Rady EÚ pre jadrové otázky

V, D, T

h)

Opatrenia v oblasti zdravotnej bezpečnosti: všeobecná pripravenosť, chemické, biologické, rádiologické a jadrové ohrozenie,

14.

Dokumentácia týkajúca sa prípravy a spracovávania dohody TTIP (Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými)

V

p)

Ochrana  stanovísk SR presadzovaných na úrovni EÚ

15.

Spolupráca a účasť na zasadnutiach príslušných pracovných skupín a výborov Rady EÚ, Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Generálneho sekretariátu rady EÚ

V

p), s)

Ochrana stanovísk predkladaných na zasadnutiach príslušných pracovných skupín a výborov Rady EÚ

16.

Protokoly o výsledkoch kontrol verejných financií a majetku zdravotníckych zariadení vykonaných NKÚ

V

e)

Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, života a poškodeniu právom chránených záujmov fyzických osôb a chránených osôb, ktorí by mohlo byť
nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky

17.

Dokumentácia v oblasti ochrany a bezpečnosti – ochrany určených objektov.  Súhrnná technická dokumentácia  ochrany
objektu - Detenčný ústav Hronovce

V

e)

Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, života a poškodeniu právom chránených záujmov fyzických osôb a chránených osôb, ktorí by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky

18.

Medzinárodné rokovania a ich príprava vrátane medzinárodných rokovaní o zmluvných dokumentoch, ak to ich povaha vyžaduje, a medzinárodných zmlúv a ich plnenia, ak s na tom zmluvné strany dohodnú.

V

p)

Ochrana záujmov SR alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov

19.

Sektorové a prierezové kritériá na určenie prvkov kritickej infraštruktúry a zoznam prvkov kritickej infraštruktúry a ich zaradenia do sektorov kritickej infraštruktúry.

V

 a) až e)

Opatrenia ochrany života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb pred protiprávnym konaním, ochrany určených osôb a ochrany chránených osôb.