Rozvíjanie informovanosti verejnosti o problematike zriedkavých chorôb

Rozširovať vzdelávanie odbornej verejnosti o problematike zriedkavých chorôb

Rozširovať a zvyšovať kvalitu diagnostiky, liečby a starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami

Podpora skríningu zriedkavých a prevencie chorôb

Podpora vedy a výskumu v oblasti zriedkavých chorôb

Zber údajov o pacientoch so zriedkavými chorobami a podpora registra zriedkavých chorôb

Starostlivosť o kvalitu života sociálne zabezpečenie pacientov so zriedkavou chorobou

Medzirezortná spolupráca v oblasti zriedkavých chorôb a činnosť Komisie MZ SR pre zriedkavé choroby

Zahraničná spolupráca v oblasti zriedkavých chorôb

 

Aktualizácia akčného plánu na dvojročné obdobie 2018-2019 Národného programu rozvoja starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike

na obdobie rokov 2016 – 2020 vyplýva z plnenia úlohy úloha B.4. Uznesenia vlády SR č. 671/V zo dňa 09. 12. 2015.

Priorita Úloha Výstupy/
indikátory
Gestor/
organizátor
Spolupra-
cujúce subjekty
Financo-
vanie
/pred-
poklad
Finančné krytie
(v EUR)
Predpokla-
dané finančné krytie (v EUR)
2018 2019
1. Rozvíjať
informo-
vanosť verej-
nostio proble-
matike
ZCH
1.1. Informovanie odbornej
a aj laickej verejnosti o ZCH
Médiá, Kampane,
Zbierky a Aukcie,
Diskusné fóra,
Semináre,
Prednášky, Letáky
SAZCH,
organizátor medzi-
národného kongresu ISCN
EURORDIS,
PO,
OS, ZP
MZ SR 5000

Podpora medzinárodného kongresu ISCN Bratislava október 2018 (novorodenecký skríning) pre oblasť tlačových konferencií, masmediálnej propagácie ZCH, spolupráca-záštita MZ SR nad konaním kongresu
1.2. Internetová stránka
SAZCH
Internetové stránky SAZCH EURORDIS, Komisia
MZ SR,
0

Podpora internetovej stránky SAZCH, prezentácia
SAZCH na
stránke MZ SR
2000

Podpora internetovej stránky SAZCH, prezentácia
SAZCH na
stránke MZ SR
1.3. Internetová stránka
NCZI
Internetové stránky,
informácie k ZCH,
 
Komisia MZ SR pre ZCH/NCZI Komisia
MZ SR/NCZI
MZ SR 2000

Spracovanie kapitoly o zriedkavých chorobách do
Publikácie NCZI - analýza registra dedičných, genetických a zriedkavých chorôb
1.4. Orphanet Slovakia –
rozvoj národnej verzie,
masmediálna prezentácia,
podpora používania stránky


 
 
Internetová stránka
ORPHANET ,slovenská verzia
NÚDCH BA Komisia MZ SR pre ZCH MZ SR 3000

podpora webového sídla
ORPHANET, slovenská verzia
3000

podpora webového sídla
ORPHANET, slovenská verzia
1.5. Informačné zdroje pre
verejnosť k
novorode-neckému
a selektívnemu
skríningu v SR
Informačné zdroje SCN SR SAZCH MZ SR 2000

Vytvorenie samostatnej internetovej stránky SCN zameranej na skríning a následné komplexné informácie pre zdravotníckych pracovníkov k dedičným metabolickým chorobám a skrínovaným chorobám
2000

Vytvorenie samostatnej internetovej stránky SCN zameranej na skríning a následné komplexné informácie pre zdravotníckych pracovníkov k dedičným metabolickým chorobám a skrínovaným chorobám
1.6. Helpline ZCH podľa
smernice EÚ o uplatňovaní
práv pacientov pri
cezhraničnej zdravotnej
starostlivosti, rozvoj
cezhraničnej starostlivosti
Helpline ZCH ÚDZS,
MZ SR
OS, SAZCH 0

Analýza implementácie Smernice EÚ z roku 2011o uplatňovaní
práv pacientov pri
cezhraničnej zdravotnej
starostlivosti, rozvoj
cezhraničnej starostlivosti
0

Analýza implementácie Smernice EÚ z roku 2011 smernice EÚ o uplatňovaní
práv pacientov pri
cezhraničnej zdravotnej
starostlivosti, rozvoj
cezhraničnej starostlivosti
2. Rozši-
rovať

vzdelá-
vanie


verej-
nosti
o ZCH
2.1. Programová konferenciaa
„Zriedkavé choroby v SR –
vzdelávanie“
Slovenská
konferencia o zriedkavých chorobách,
hodnotiaca aktuálne
výsledky v SR
Komisia MZ SR pre ZCH, OS SLS, SSLG, SLK,
NCZI, LF
MZ SR 5000

Podpora realizácie programovej konferencie vrátane podpory prezentácie výsledkov expertíznych pracovísk na 7. slovenskej konferencii o zriedkavých chorobách Bratislava
5000

Podpora realizácie programovej konferencie vrátane podpory prezentácie výsledkov expertíznych pracovísk na 8. slovenskej konferencii o zriedkavých chorobách Bratislava
2.2. Podpora implementácie
vzdelávania v oblasti ZCH
v rámci špecializa-čného
štúdia v príslušných
špecializa-čných študijných
programoch
Analýza vzdelávania o ZCH Komisia MZ SR pre ZCH Vzdelávacie
ustanovizne, ktoré
uskutočňujú príslušné
akreditované
špecializačné študijné
programy
0 Analýza vzdelávania v problematike ZCH 0

Analýza vzdelávania v problematike ZCH a návrhy na jeho rozšírenie
3. Rozši-
rovať

a skvalitňo-
vať

diagnos-
tiku,
liečbu a
starostli-
vosť
o pacientov
so ZCH
3.1. Podpora a rozvoj
zdravotnej starostlivosti –
vývoj expertíznych
pracovísk pre ZCH v SR
1 – 2 plnohodnotné
národné
expertízne
pracoviská pre ZCH
v SR
MZSR/
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
Komisia MZ SR, OS,
ZP, SLK, LF,
SAZCH, ÚDZS
MZ SR na základe

Verejnej výzvy
za účelom posky-
tnutia dotácie v zmysle § 2 ods. 1
písm. d) zákona
č. 525/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej
republiky na podporu
realizácie jednotlivých
aktivít
v rámci schválených
národných programov
100 000,00

Zlepšenie materiálno-technického vybavenia pracovísk zaoberajúcich sa zriedkavými chorobami
100 000,00

Zlepšenie materiálno-technického vybavenia pracovísk zaoberajúcich sa zriedkavými chorobami
3.2. Dostupnosť kvalitnej
liečby pre pacientov so ZCH
Priebežný upgrade
zoznamu
dostupných liekov
pre ZCH a
spolupráca na vypracovaní
odborného
usmernenia pre
liečbu pacientov
so ZCH
MZ SR ŠUKL, ÚDZS, ZP,
FaFUK, Asociácie
výrobcov /dodávateľov
Orphandrugs
a zdravotníckych
pomôcok
0

Analýza dostupnosti liečby pacientov so ZCH
0

Analýza dostupnosti liečby pacientov so ZCH
4. Skríning a
prevencia ZCH
4.1. Prenatálny skríning a
prenatálna diagnostika ZCH
Návrhy na „upgrade“
odborného
usmernenia
MZ SR SLS, SSLG, SGPS,
ZP
0

„Upgrade“ Odborného usmernenia MZ SR o prenatálnom skríningu z roku 2006
0

„Upgrade“ Odborného odporúčania o prenatálnom genetickom testovaní
4.2. Rozšírenie a skvalitnenie
selektívneho skríningu v SR
(napr.: o DMP)
V súvislosti so splnením tejto úlohy v roku 2017 sa sústredíme na rozvoj sekundárneho skríningu a organizáciu diagnostiky a liečby DMP MZ SR SCN SR, OS, ZP MZ SR na základe

Verejnej výzvy
za účelom poskytnutia
dotácie v zmysle § 2 ods. 1
písm. d) zákona
č. 525/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej
republiky na podporu
realizácie jednotlivých
aktivít
v rámci schválených
národných programov
0

Analýza stavu realizovaného skríningu a rozšírenia podľa návrhu SCN
0

Analýza stavu realizovaného skríningu a rozšírenia podľa návrhu SCN
4.3. Prepojenie SCN SR
s laboratóriom
DMP v DFN Banská Bystrica
Nákup a doplnenie vybavenia na zriadenie laboratória DMP v DFN Banská Bystrica SCN SR MZ SR, OS, ZP MZ SR na základe

Verejnej výzvy
za účelom poskytnutia
dotácie v zmysle § 2 ods. 1
písm. d) zákona
č. 525/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej
republiky na podporu
realizácie jednotlivých
aktivít
v rámci schválených
národných programov
0

Rozvoj sekundárneho skríningu, diagnostiky a liečby DMP v
DFN BB
0

Rozvoj sekundárneho skríningu , diagnostiky a liečby DMP v DFN BB
4.4. Organizácia zdravotnej
starostlivosti, nadväzujúca na
novoro-
denecký skríning
Workshopy k
spracovaniu
záväzných pravidiel
komplexnej
starostlivosti
o pacientov,
vybraných
novoro-
deneckým skríningom –
vypracovanie
odborného
usmernenia
pre všetky druhy
skríningov ZCH
MZ SR SCN SR, OS, ZP 0

Odborné usmernenie o
komplexnej starostlivosti o pacientov v nadväznosti na novorodenecký skríning

4.5. Archív vzoriek suchej
kvapky krvi v SCN SR
Archív vzoriek
suchej kvapky krvi
v SCN SR

 
SCN SR MZ SR 5000

Podpora prevádzky archívu suchej kvapky krvi
5000

Podpora prevádzky archívu suchej kvapky krvi
5. Podpora vedy
a výskumu
v oblasti ZCH
5.1. Rezortný výskum v
oblasti ZCH –
implementácia nových
technológií (napr.:
technológie arrayCGH
a NGS) do klinickej praxe
diagnostiky ZCH
Podpora
aplikovaného
výskumu v rámci
grantovej schémy na
rezortnej úrovni, t.j.
podpora
výskumných
projektov,
zameraných na
problematiku ZCH
MZ SR Komisia MZ SR pre ZCH,
Vedecká rada MZ SR,
SLS, OS
MZ SR na základe
Verejnej výzvy
za účelom poskytnutia
dotácie v zmysle § 2 ods. 1
písm. a) zákona
č. 525/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej
republiky na podporu
výskumu a vývoja v
oblasti
zdravotníctva
0

Analýza plánov výskumu MZ SR v oblasti ZCH
0

Analýza plánov výskumu MZ SR v oblasti ZCH
5.2. Rezortný výskum v
oblasti ZCH onkologických
chorôb –
implementácia nových
technológií (napr.:
technológie arrayCGH
a NGS) do klinickej praxe
diagnostiky ZCH
Podpora
aplikovaného
výskumu v rámci
grantovej schémy na
rezortnej úrovni, t.j.
podpora
výskumných
projektov,
zameraných na
problematiku ZCH
vo vzťahu k
onkologickým
chorobám
MZ SR Komisia MZ SR,
Vedecká rada MZ SR,
SLS, OS, Onko-genetické pracoviská
MZ SR na základe
Verejnej výzvy
za účelom poskytnutia
dotácie v zmysle § 2 ods. 1
písm. a) zákona
č. 525/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej
republiky na podporu
výskumu a vývoja v
oblasti
zdravotníctva
0

Analýza plánov výskumu MZ SR v oblasti onkologických ZCH
0

Analýza plánov výskumu MZ SR v oblasti onkologických ZCH
5.3. Národná podpora vedy
a výskumu v oblasti ZCH
Podpora
zapojenia SR do výskumných
projektov pre ZCH v EÚ
MZ SR Komisia MZSR pre ZCH, výskumné agentúry , APPV, VEGA,SAV MZ SR 0

Analyzovať plány výskumu ZCH v SR a zapojenie do európskych projektov
0

Analyzovať plány výskumu ZCH v SR a zapojenie do európskych projektov
6. Zber údajov o pacien-
toch so ZCH a
podpora
registra dedičných, genetic-
kých a zriedka-
vých chorôb
6.1. Projekt virtuálneho
národného registra dedičných, genetických a zriedkavých chorôb
vypracovaný na základe
spolupráce NCZI a OS
Realizácia pilotného
projektu
MZ SR/
NCZI
OS, SLS MZ SR 15 000

Podpora registra dedičných, genetických a zriedkavých chorôb, ktorý je súčasťou Národného registra vrodených chýb
30 000

Podpora registra dedičných, genetických a zriedkavých chorôb, ktorý je súčasťou Národného registra vrodených chýb
7. Starostli-
vosť o kvalitu života
a sociálne
začle-
nenie pacientov so

ZCH (podpora
a posilnenie
PO pre ZCH v
SR)
7.1. Podpora činnosti PO na
lokálnej a národnej úrovni,
zvyšovanie povedomia
laickej a aj odbornej
verejnosti
Internetové portály,
Médiá (elektronické
i printové),
Semináre,
Prednášky,
Občasníky, Letáky,
Rekondičné pobyty
spojené so
vzdelávaním,
Workshopy
(príklady dobrej
praxe)
SAZCH,
PO
Komisia MZ SR, OS 0

Podpora činnosti PO v oblasti prepojenia zdravotných a sociálnych služieb pre pacientov so ZCH
0

Podpora činnosti PO v oblasti prepojenia zdravotných a sociálnych služieb pre pacientov so ZCH
7.2. Podpora činnosti na
medzinárodnej úrovni,
medzinárodná spolupráca
Účasť SAZCH v
Komisii MZ SR pre ZCH
SAZCH PO, Komisia MZ SR, EURORDIS,
OS, LF, FaFUK
0

Workshop SAZCH ,MZ SR a EURORDIS k Európskym referenčným sieťam
8. Medzi-
rezortná

spolu-
práca v

proble-
matike ZCH a rezortná
komisia
8.1. Koordinácia plnenia
aktivít v rámci rezortných
akčných plánov na obdobie
rokov 2016 – 2020
Činnosť Komisie
MZ SR v
nadväznosti na
zasadnutia európskych organizácií pre ZCH
MZ SR Komisia MZ SR 0

Implementácia európskych odporúčaní v oblasti ZCH
0

Implementácia európskych odporúčaní v oblasti ZCH
9. Zahra-
ničná
spolu-
práca v

oblasti ZCH
9.1. Podpora medzinárodnej
spolupráce v oblasti ZCH
Účasť členov
Komisie MZ SR,
príp. aj iných
špecialistov na
rozhodujúcich
medzi-
národných
aktivitách
Komisia MZ SR pre ZCH Komisia MZ SR, OS,
SAZCH, NCZI,
WHO
MZ SR 15 000

Podpora komisie MZ SR pre zriedkavé choroby a organizácií v oblasti ZCH v rámci realizácie pracovných aktivít v oblasti ZCH (napríklad: zapojenie expertíznych pracovísk do ERN, vyhodnotenie splnenia kritérií v prihlásených žiadostiach poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o zaradenie do Národného zoznamu pracovísk pre ZCH, významné európske workshopy, medzinárodné konferencie, atď )
15 000

Podpora komisie MZ SR pre zriedkavé choroby a organizácií v oblasti ZCH v rámci realizácie pracovných aktivít v oblasti ZCH (napríklad: zapojenie expertíznych pracovísk do ERN, vyhodnotenie splnenia kritérií v prihlásených žiadostiach poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o zaradenie do Národného zoznamu pracovísk pre ZCH, významné európske workshopy, medzinárodné konferencie, atď )
Finančné prostriedky potrebné na plnenie aktivít vyplývajúcich z predmetného akčného plánu na rok 2018: 150.000,- EUR Predpokladané finančné prostriedky potrebné na plnenie aktivít vyplývajúcich z predmetného akčného plánu na rok 2019:
164.000,- EUR
  Vysvetlivky k uvedeným skratkám:
ArrayCGH Array komparatívna genómová hybridizácia
APPV Agentúra pre vedu a výskum
CEG RD Commission Expert Group on Rare Diseases (Expertná pracovná skupina Komisie pre zriedkavé choroby)
NÚDCH BA Národný Ústav detských chorôb Bratislava, II. detská klinika
DMP Dedičné metabolické poruchy
EURORDIS European Organisation for Rare Diseases (Európska mimovládna aliancia pacientských organizácií a jednotlivcov so zriedkavými chorobami)
ERN European Reference Networks (Európske referenčné siete)
FaFUK Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
FNsP FDR BB Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Komisia MZ SR Komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zriedkavé choroby (RareDiseases – RD)
LF Lekárske fakulty
MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií
NGS Nextgenerationsequencing
ORPHANET Thereferenceportalforinformation on rare diseases and orphan drugs (Európsky informačný portál o zriedkavých chorobách a liekoch pre zriedkavé choroby)
OS Odborné spoločnosti
PO Pacientské organizácie
SAV Slovenská akadémia vied
SAZCH Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
SCN SR Skríningové centrum novorodencov v Slovenskej republike
SGPS Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
SLK Slovenská lekárska komora
SLS Slovenská lekárska spoločnosť
SSLG Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky
ŠUKL Štátny ústav pre kontrolu liečiv
ÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
VEGA je vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) a Slovenskej akadémie vied (SAV)
ZCH Rare Diseases (Zriedkavé choroby)
ZP Zdravotné poisťovne