Smernica Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zahraničných služobných a pracovných cestách zamestnancov organizácií v jeho priamej riadiacej pôsobnosti pri plnení úloh rezortu zdravotníctva
Smernica o ZPC v pdf
Príloha č. 1 - Návrh na vyslanie na zahraničnú pracovnú/služobnú cestu
Príloha č. 1
Príloha č. 2 - Dohoda o spolupráci pri vysielaní štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme rezortu zdravotníctva na zahraničné služobné a pracovné cesty
Príloha č. 2
Príloha č. 3 - Osnova pre vypracovanie správy o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej/služobnej cesty (Správa zo ZPC)
Príloha č. 3
Príloha č. 4 - Žiadosť vysielanej osoby o povolenie k použitiu súkromného cestného motorového vozidla na zahraničnú pracovnú cestu
Príloha č. 4
Príloha č. 5 - Žiadosť o schválenie zahraničnej pracovnej/služobnej cesty
Príloha č. 5