Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Odbor krízového manažmentu

Odbor krízového manažmentu

​​​

Krízový manažment zdravotníctva SR

​Zdravotníctvo SR tvorí významný podsystém bezpečnostného systému  štátu, pretože  každá krízová situácia nesie v sebe potenciál zachraňovania ľudských životov a zdravia prostredníctvom poskytnutia neodkladnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Bez organizovanej prípravy zdravotníctva na činnosť v krízových situáciách nie je šanca zvládnuť extrémne nároky na fungovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti hromadne postihnutým osobám následkami krízovej udalosti.

Krízový manažment je sústava pracovníkov a špecifická činnosť manažmentu zameraná na  analýzu možnosti vzniku kríz v systéme zdravotníctva, ich príčin, možných následkov a hľadanie opatrení a nástrojov na ich predchádzanie a eliminovanie negatívnych dopadov v  prípade ich vzniku.  

Krízový manažment  zdravotníctva SR tvorí:
 • odbor krízového manažmentu MZ SR
 • samostatné odbory krízového riadenia krajov
 • útvary krízového riadenia zdravotníckych zariadení – subjekty hospodárskej mobilizácie​​

Odbor krízového manažmentu MZ SR /OKM MZ SR/

Riaditeľkou odboru krízového manažmentu MZ SR je Mgr. Katarína Bartosiewiczová, ktorá je aj tajomníčkou Pandemickej komisie vlády SR a tajomníčkou Krízového štábu Ministerstva zdravotníctva SR. ,
 

Organizačná štruktúra odboru krízového manažmentu MZ SR

​​​​

Vysvetlivky:
            OKM – odbor krízového manažmentu
            HM – hospodárska mobilizácia
            CO – civilná ochrana
            KI – kritická infraštruktúra

 • Rozpracováva a zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákonov, uznesení NR SR, vlády SR a BR SR v oblasti prípravy zdravotníctva na krízové a mimoriadne situácie
 • Zabezpečuje realizáciu opatrení hospodárskej mobilizácie v rezorte,  realizáciu plnenia úloh civilnej ochrany a ochrany kritickej infraštruktúry v rámci pôsobnosti ministerstva.
 • Zabezpečuje tvorbu mobilizačných rezerv pre rezort na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v krízových situáciách.
 • Zabezpečuje financovanie úloh prípravy rezortu na obranu, plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie a prípravy rezortu na krízové situácie.
 • Metodicky usmerňuje  a vykonáva kontrolu v oblasti príprav rezortu na obranu štátu, krízové situácie, mimoriadne situácie  a účelnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci riadenej oblasti.
Dokumenty:​

Samostatný odbor krízového riadenia zdravotníctva kraja /SOKRZ/

Samostatný odbor krízového riadenia zdravotníctva kraja  je riadiacim, metodickým a kontrolným odborom na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti kraja pre poskytovateĺov  zdravotnej starostlivosti zaradených do siete subjektov hospodárskej mobilizácie.
Vedúci Samostatného odboru krízového riadenia zdravotníctva kraja je  zároveň delegovaným zástupcom zdravotníctva v orgánoch krízového riadenia kraja.
 
 

Úloha samostatného odboru krízového riadenia zdravotníctva kraja​

V súlade s platnou legislatívou a pokynmi MZ SR

 • zabezpečovať koordináciu, odborné a metodické riadenie zdravotníckych zariadení v kraji v oblasti ich prípravy na obranu štátu, krízové situácie , na plnenie opatrení  hospodárskej mobilizácie a  na koordináciu zdravotníctva kraja počas krízových situácií 
 • ​počas krízových situácií  vykonávať súčinnosť s orgánmi krízového riadenia kraja,  najmä s  Ministerstvom zdravotníctva SR, krízovým štábom Obvodného úradu v sídle kraja a s orgánmi samosprávneho kraja, rozpracovávať a zabezpečovať realizáciu vydaných úloh. 


Štruktúra Samostatného odboru krízového riadenia zdravotníctva kraja

Pracovná náplň zamestnancov SOKRZ:

 • vedúci SOKRZ
 • ekonóm
 • špecialista pre krízové situácie​

Útvar krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie

Útvar krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie je zriadený na plnenie a usmerňovanie úloh hospodárskej mobilizácie, ktoré sú stanovené v Rozhodnutí.​

Odkazy​