1. Vypracovanie, prípadne aktualizácia Pandemického plánu a prevádzkových opatrení a postupov počas pandémie COVID-19 v súlade s Odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonanie reprofilizácie lôžkového fondu v zdravotníckych zariadeniach a ďalších opatrení v zdravotníctve v príprave na pandémiu a v čase pandémie chrípky číslo: 19048-1/2009-OKM zo dňa 13. 8. 2009, uverejneným vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky čiastka 33-39, ročník 57,
 2. Vyškolenie tímov v súlade s Pandemickým plánom.
 3. Sledovanie na dennej báze informácií, usmernení, rozhodnutí a pokynov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, pokynov a zavedených opatrení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a samosprávy, prípadne iných orgánov štátnej správy.
 4. Vytvorenie jednotnej a bezpečnej komunikačnej stratégie odovzdávania informácii zdravotníckym pracovníkom a zamestnancom ZZ za účelom správnosti a riadeného toku informácií.
 5. Vytvorenie jednotnej a bezpečnej komunikačnej stratégie odovzdávania informácii pacientom, zákonným zástupcom pacientov, prípadne osobám oprávneným.
 6. Vytvorenie jednotnej a bezpečnej komunikačnej stratégie na účely správneho, bezpečného a efektívneho odstupovania informácii oprávneným subjektom štátnej správy.
 7. Triedenie pacientov pred vstupom do ZZ a odklonom pacientov s podozrením na COVID-19, do určených priestorov v záujme zabezpečenia izolácie týchto pacientov.
 8. Zabezpečenie vizuálnych a textových informácií pri vstupe do ZZ s jasnými pokynmi pre osoby s potenciálnym rizikom infekcie COVID-19, zreteľne umiestnenými na viditeľných miestach tak, aby od vstupu do zariadenia nedochádzalo ku kríženiu trás a styku osôb s ochorením COVID-19 alebo s podozrením na COVID-19 s inými osobami.
 9. Vyčlenenie a označenie osobitne vyhradených vchodov do ZZ, trás, priestorov čakární pre pacientov s podozrením na COVID-19 čakajúcich na vyšetrenie, výsledky vyšetrení, prípadne rozhodnutie o ďalšom postupe.
 10. Vyčlenenie hygienických priestorov pre pacientov s COVID-19, oddelených od priestorov pre ostatných pacientov.
 11. Zabezpečenie ochranných rúšok pre pacientov s podozrením na COVID-19, ktoré si pacienti nasadia už pri vstupe do ZZ s cieľom znížiť šírenie virulentných častíc do okolia, s poučením o ich použití a dezinfekcii rúk v súlade s usmerneniami Hlavného hygienika Slovenskej republiky.
 12. Prísne dodržiavanie zásad bariérovej ošetrovateľskej starostlivosti o všetkých pacientov v celom zdravotníckom zariadení bez výnimky, nie len pre pacientov s podozrením s COVID-19 prípadne s potvrdeným prípadom.
 13. Zabezpečenie dezinfekcie rúk v priestoroch čakární a osobitne označených nádob na potenciálne kontaminovaný odpad, ako sú hygienické vreckovky a iné.
 14. Zaobchádzanie s odpadom rovnako ako s infekčným odpadom.
 15. Vyčlenenie a reprofilizácia lôžkových oddelení určených pre pacientov s ľahším priebehom COVID-19.
 16. Vyčlenenie samostatnej lôžkovej kapacity intenzívnej starostlivosti určenej pre pacientov COVID-19, v optimálnom prípade s možnosťou filtra pre personál (v prípade nevyhnutnej reprofilizácie vhodné umiestniť do priestorov operačných sál, prípadne priestorov pooperačnej starostlivosti), kde je zabezpečená prítomnosť inštalácii dostatočného množstva elektrických zásuviek, prívodu medicinálnych plynov, vzduchotechniky s antibakteriálnou filtráciou a možnosti adekvátnej dekontaminácie.
 17. Vyčlenenie nevyhnutnej prístrojovej techniky, ktorá bude výhradne pre pacientov s ochorením COVID-19 (napríklad pojazdný rtg. prístroj, ekg. prístroj, odsávačky, USG prístroje, CT ak poskytovateľ má takú možnosť, pacientské monitory atď.) aby nedošlo k potenciálnemu prenosu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 používaním identickej prístrojovej techniky pre neinfekčných pacientov.
 18. Zabezpečenie adekvátnej dekontaminácie priestorov, prístrojovej techniky, materiálov, ktoré prišli do kontaktu s osobou s podozrením s COVID-19 prípadne s osobou u ktorej bol potvrdený COVID-19.
 19. Zabezpečenie hygienicko-prevádzkových opatrení pri zabezpečení stravovania pacientov a zamestnancov, s osobitným zreteľom na stravovanie a hygienu stravovania pacientov s COVID-19, tak aby nedochádzalo k potenciálnej kontaminácii a prenosu infekcie na zdravých (neinfekčných) pacientov a zdravotníckych pracovníkov.
 20. Zabezpečenie hygienicko-prevádzkových opatrení pri manipulácii a nakladaní s prádlom, posteľnou bielizňou tak, aby sa zamedzilo šíreniu infekcie touto cestou.
 21. Aktualizácia prípadne úprava prevádzkových poriadkov, hasičských plánov, evakuačných plánov v súvislosti s ochorením COVID-19.
 22. Obmedzenie prípadne pozastavenie plánovaných operačných zdravotných výkonov, plánovaných hospitalizácií alebo odkladných diagnostických výkonov, u pacientov, ktorí nevyžadujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť v záujme zníženia prevádzkového, materiálneho a personálneho zaťaženia zdravotníckeho zariadenia, ktoré by mohlo obmedziť poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Informácie o ich zrušení zverejnite aj na svojom webovom sídle, prípadne inými formami masovej komunikácie (SMS, push notifikácie, sociálne siete, masmédiá).
 23. Prevádzkové opatrenia pri manažmente ľudských zdrojov v záujme vytvárania dostatočných personálnych kapacít na zabezpečenie poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti a zároveň záložné personálne kapacity podľa prevádzkových možností ZZ, pre potreby výpadku zdravotníckych tímov z dôvodu karantény prípadne ochorenia postihujúceho ošetrujúci personál (pripraviť rozpisy, v akom poradí a ktorí zdravotnícki pracovníci sa v prípade potreby budú profilovať pre prácu v oblasti intenzívnej medicíny a vytvoriť plány zaškolenia).
 24. Prísny zákaz návštev v zdravotníckom zariadení.

 Súbor na stiahnutie: Opatrenia_neodkladna_ZS_UZZ_pandemia_SZ.pdfOpatrenia_neodkladna_ZS_UZZ_pandemia_SZ.pdf