Spoločné vyjadrenie riaditeľov Záchrannej služby Košice a Záchrannej zdravotnej služby Bratislava k medializovanej téme nedostatku ochranných pomôcok záchranárov, resp. nejasným postupom pri zásahoch súvisiacich s COVID 19:

Všetkých obyvateľov chceme ubezpečiť, že naši záchranári sú im – tak ako vždy – plne k dispozícii 24 hodín, 7 dní v týždni. Zásahový protokol súvisiaci s COVID-19 sme mali vypracovaný niekoľko týždňov pred prvým oficiálne identifikovaným prípadom na Slovensku. Naši zamestnanci absolvovali nielen teoretické školenia, ale aj priebežné konzultácie, ktorých cieľom bolo vyhodnotiť si postup pri rizikovom zásahu, identifikovať prípadné chyby a nedostatky a nastaviť celú prevádzku tak, aby v žiadnom prípade nebola ochromená novým koronavírusom. Aj v tomto období totiž musíme riešiť vážne úrazy, zranenia pri dopravných nehodách a iné akútne stavy.

V aktuálnej situácii považujeme za potrebné uviesť, že obe štátne záchranné služby – Záchranná služba Košice (ZS KE) i Záchranná zdravotná služba Bratislava (ZZS BA) – disponujú dostatočnými zásobami ochranných pomôcok (OOPP) pre všetkých svojich zamestnancov v takom sortimente a množstvách, aby v aktuálnej situácii bolo riziko kontaminovania zamestnancov eliminované na minimum. K tomu účelu boli prijaté aj interné normatívy a opatrenia používania OOPP v súlade so štandardnými postupmi pre jednotlivé typy situácií a stavov, s ktorými sa môžu dostať do kontaktu v teréne pri zásahovej činnosti. Disponujeme dostatočnými zásobami chirurgických masiek, respirátorov FFP2 a FFP3, ochranných štítov a okuliarov, ochranných oblekov, ale aj pomôckami pre najvyšší stupeň ochrany, akými sú polotvárové a celotvárové masky. Zároveň kontinuálne pracujeme na ďalšom rozšírení zásob OOPP a to najmä z dôvodu, že ako štátni poskytovatelia akútnej zdravotnej starostlivosti zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť v najširšom rozsahu a v najkomplikovanejších podmienkach, a to aj mimo svojho prirodzeného regiónu.
 
Naši záchranári a lekári v súčasnej epidemiologickej situácii postupujú podľa rigorózne vypracovaného protokolu, ktorý posádkam podrobne definuje všetky typy postupov (vrátane kardio-pulmonárnej resuscitácie COVID-pacienta), a je verejnosti k dispozícii na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR (https://www.standardnepostupy.sk/klinicky-protokol-spdtp-klinicky-manazment-podozrivych-a-potvrdenych-pripadov-covid-19/). Tento protokol zahŕňa rozhodovací postup pri voľbe stupňa ochrany, ako aj postup dezinfekcie a dekontaminácie posádok a sanitných vozidiel. Uvedené postupy sme mali vypracované už začiatkom februára 2020.
 

Čo sa týka samotných výjazdov - ambulancie ZZS sú štandardne vysielané na zásah Operačným strediskom ZZS, ktoré už pri prvom kontakte s volajúcim overuje nielen akútny zdravotný problém pacienta, ale aj ďalšie okolnosti týkajúce sa jeho osobnej anamnézy (cestovateľská anamnéza, kontakt s pozitívnymi osobami a pod., pridružené ťažkosti či telesná teplota). Posádka na základe týchto informácií a spomínaných štandardov volí stupeň ochrany a primerané ochranné pomôcky.

Po prevoze COVID-suspektného pacienta je interiér sanitného vozidla dekontaminovaný v zmysle štandardizovaných postupov, ktorými sa naše posádky riadia. Všetky zasahujúce posádky priebežne monitorujeme. Manažmentom prevádzky sa snažíme predísť tomu, aby prípadné komunitné šírenie medzi pracovníkmi ochromilo chod ZS KE a ZZS BA. O kvalite nastavených postupov svedčí aj to, že sa doposiaľ v našich radoch nevyskytlo komunitné šírenie. Starosti nám robia skôr prípady zatajovania dôležitých informácií o pacientoch (návrat zo zahraničia, z rizikových regiónov, kontakt s pozitívnou osobou – aj sekundárny) smerom k našim pracovníkom. Úplne zbytočne sú tak vystavovaní riziku, na ktoré sa mohli vopred pripraviť použitím adekvátneho stupňa ochrany, v zmysle spomínaných štandardizovaných postupov.

Verejnosť ubezpečujeme, že všetci lekári a záchranári ZS KE a ZZS BA sú stále odborne pripravení a trénovaní na zásahy súvisiace s COVID-19 a sú odhodlaní pomôcť každému občanovi so zdravotnými ťažkosťami, ktoré si vyžadujú neodkladnú prednemocničnú starostlivosť.

Ing. Bystrík Mucha, riaditeľ ZS KE, v.r.
Ing. Dušan Michalko, riaditeľ ZZS BA, v.
 
Spoločné v yjadrenie riaditeľov Záchrannej služby Košice a Záchrannej zdravotnej služb y Bratislava k medializovanej téme nedostatku ochranných pomôcok záchranárov, resp. nejasným postupom pri zásahoch súvisiacich s COVID 19 VYJADRENIE-riaditelov-covid-08102020.pdf