Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle § 47 ods. 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) určuje a zverejňuje formu a štruktúru údajov na účely zverejňovania dát Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v súvislosti s výkonom dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou.

FORMA A ŠTRUKTÚRA ÚDAJOV – VÝKON DOHĽADU NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU
(§ 47 ods. 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

A) Informácie o podnetoch na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou za rok n

Údaje

Ukazovateľ

Počet podnetov podaných v roku n  
  z toho podnety podané Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny  
z toho podnety ex offo  
z toho podnety týkajúce sa výkonu nového dohľadu1  
z toho na pobočku Bratislava  
z toho na pobočku Trnava  
z toho na pobočku Trenčín  
z toho na pobočku Nitra  
z toho na pobočku Banská Bystrica  
z toho na pobočku Martin (uvádza sa iba za roky 2021 a 2022)  
z toho na pobočku Košice  
z toho na pobočku Prešov  
Počet podnetov nedoriešených v roku (n – 1) a prenesených do roku n  
Počet vyriešených podnetov, ktoré boli podané v roku n  
  z toho počet podnetov ktorých výsledkom je posúdenie, že zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne, resp. že zdravotná dokumentácia bola vedená správne  
z toho počet podnetov ktorých výsledkom je posúdenie, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, resp. že zdravotná dokumentácia nebola vedená správne  
Počet podnetov doručených v roku n, riešených výkonom dohľadu a neukončených do 31. decembra roku n  
Priemerné trvanie výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou
(celkovo všetkých podnetov; uvedené v týždňoch)
 
Priemerné trvanie výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou
(podnety, na ktoré sa vzťahuje zákonná lehota; uvedené v týždňoch)
 
Počet podnetov riešených výkonom dohľadu, v ktorých bola predĺžená lehota trvania predsedom úradu2  
Počet uložených pokút (za kalendárny rok n)  
Výška uložených pokút3 (za kalendárny rok n, uvedená v eurách)  
  z toho pobočkou Bratislava  
z toho pobočkou Trnava  
z toho pobočkou Trenčín  
z toho pobočkou Nitra  
z toho pobočkou Banská Bystrica  
z toho pobočkou Martin (uvádza sa iba za roky 2021 a 2022)  
z toho pobočkou Košice  
z toho pobočkou Prešov  
z toho celková výška pokút uložená fyzickým osobám  
z toho celková výška pokút uložená právnickým osobám  
Počet uložených zákazov výkonu zdravotníckeho povolania (za kalendárny rok n)  
Počet oslovených znalcov (za kalendárny rok n)  
  z toho ad hoc znalcov  
počet dodaných znaleckých posudkov  
priemerná dĺžka vypracovania znaleckého posudku  
priemerná výška zaplatenej úhrady znalcovi  
Počet prebiehajúcich súdnych sporov v súvislosti s preskúmavaním rozhodnutí, v ktorých bola uložená pokuta za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť  
 

B) ZISTENÉ PORUŠENIA VO VEDENÍ ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE4
C) ZISTENÉ POCHYBENIA PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI
D) NAJČASTEJŠIE ULOŽENÉ OPATRENIA NA ODSTRÁNENIE ZISTENÝCH NEDOSTATKOV
E) NAJČASTEJŠIE PRIJATÉ OPATRENIA NA ODSTRÁNENIE ZISTENÝCH NEDOSTATKOV

Dátum:

Vypracoval/Vypracovala:

Schválil/Schválila:

Údaje sa zasielajú na adresu: vykazy_poist@health.gov.sk


1 § 43a ods. 14 zákona č. 581/2004 Z. z.
2 § 47 ods. 10 zákona č. 581/2004 Z. z.
3 § 64 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z.
4 § 19 až 21 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti

Na stiahnutie: Forma a štruktúra údajov – výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou v súbore .docx