Ministri vlády, predseda Združenie miest a obcí Slovenska a zástupcovia samosprávnych krajov na strane zamestnávateľov a zástupcovia odborových zväzov na strane zamestnancov podpísali 20. decembra 2004 kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa na rok 2005 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon o odmeňovaní“), (ďalej len „kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2005“).

Na rozdiel od kolektívnej dohody vo verejnej službe na rok 2004, kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2005 sa bude okrem rozpočtových organizácií uplatňovať na príspevkové organizácie štátu, obce a vyššieho územného celku okrem tých príspevkových organizácií, ktorých objem výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je vyšší ako príspevok z rozpočtu zriaďovateľa. Nebude preto záväzná pre zmluvné zdravotnícke zariadenia, ktoré majú uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami a výdavky na svoju činnosť uhrádzajú z príjmov, ktoré na základe uzatvorených zmlúv získajú od zdravotných poisťovní.

Podľa stanoviska Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 2. decembra 2004 a predkladacej správy ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2005 zmluvné zdravotnícke zariadenia výdavky na platy neuhrádzajú z príspevku zriaďovateľa a nebudú príspevkovými organizáciami, na ktoré sa vzťahuje zákon o odmeňovaní.

V § 32 ods. 1 zákona o odmeňovaní sa uvádza, že príspevková organizácia, ktorej objem výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania na rok 2003 je vyšší ako príspevok z rozpočtu zriaďovateľa, je povinná do dohodnutia mzdových podmienok v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve poskytovať zamestnancovi, ktorý bol odmeňovaný podľa predchádzajúcich predpisov, mzdu najmenej v sume, ktorá sa rovná funkčnému platu priznanému zamestnancovi v decembri 2003. Mzdové podmienky v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve sa dohodnú najneskôr do 31. decembra 2004 a najmenej v sume, ktorá sa rovná funkčnému platu priznanému zamestnancovi v mesiaci december 2003.

Príspevková organizácia, ktorá na základe uvedeného už nebude v pôsobnosti zákona o odmeňovaní, by mala určiť mzdové podmienky svojich zamestnancov v pracovnej zmluve alebo uzatvoriť podnikovú kolektívnu zmluvu, ktorá ich upraví pre všetkých zamestnancov.