NORMATÍVY MINIMÁLNEHO PERSONÁLNEHO OBSADENIA


lôžkových oddelení zdravotníckych zariadení lekármi

Február 2002

Normatívy minimálneho personálneho obsadenia lôžkových oddelení zdravotníckych zariadení - lekármi február 2002
Vyhodnotenie pripomienkového konania k normatívom minimálneho obsadenia lôžkových oddelení zdravotníckych zariadení 1. časť
Vyhodnotenie pripomienkového konania k normatívom minimálneho obsadenia lôžkových oddelení zdravotníckych zariadení 2. časť. Tabuľka minimálnych normatívoch lekárskych miest stanovených MZ SR podľa medicínskych odborov, údaje o návrhoch na ich úpravu zaslané pripomienkujúcimi subjektami a upravené údaje minimálnych normatívoch, ktoré čiastočne akceptujú niektoré navrhované úpravy lekárskych miest
Príloha č. 1: Mapky niektorých vybraných medicínskych odborov jednotlivých okresov a krajov, ktoré boli vypracované na ilustráciu a zobrazujú počty postelí lôžkových oddelení na 100 000 obyvateľov, obsadenie lekárskych miest lôžkových oddelení na 10 000 obyvateľov, porovnanie lekárskych miest lôžkových oddelení s normatívmi MZ SR a porovnanie lekárskych miest podľa WISN metódy