Ministerstvo zdravotníctva SR oznamuje všetkým žiadateľom o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami podľa zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, aby k žiadosti o vydanie povolenia alebo o zmenu povolenia, ak dochádza k zmene štatutárneho zástupcu alebo odborného zástupcu prikladali vyplnené tlačivo odpisu registra trestov bez kolkovej známky. Tlačivo odpisu registra trestov je možné zakúpiť v predajniach ŠEVT-u.