Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

OZNAMUJE

záujemcom o poskytnutie dotácie v oblasti zdravotníctva na účely výskumu a vývoja v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že budú môcť v termíne od 15. mája 2019 podávať žiadosti o poskytnutie dotácie.

Prioritné okruhy vedecko-výskumnej problematiky slovenského zdravotníctva sú vypracované v súlade o Národným onkologickým programom, ktorý bol schválený vládou Slovenskej republiky dňa 22. augusta 2019 a jeho Akčným plánom č. 5 Podpora onkologického výskumu a zlepšenie dostupnosti klinických štúdií pre pacientov, ktorý bol schválený vládou Slovenskej republiky dňa 9. januára 2019, ako aj v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020.

Vybranými témami žiadostí o poskytnutie vyššie uvedenej dotácie v oblasti zdravotníctva na účely výskumu a vývoja sú hlavné trendy okruhov translačného a aplikovaného biomedicínskeho výskumu pre:

  • 1. nádory semenníkov, malígne lymfómy,

  • 2. karcinóm pankreasu, kolorektálny karcinóm,

  • 3. karcinóm prsníka, pľúc a prostaty.

Cieľom tohto oznámenia je zabezpečiť transparentný proces pre žiadateľov, ktorí sa v prípade úspešnosti budú v súlade s vybranými témami na rok 2019 podieľať na riešeniach závažných medicínskych problémov, týkajúcich sa zdravotného stavu slovenskej populácie, zohľadňujúcich princípy etiky a morálky, ochrany pacienta a jeho zdravia, potrebu preventívneho zamerania zdravotníctva a kvalitu života pacientov.

Celkový rozpočet dotácie na rok 2019 je 400 000 €, pričom indikatívna výška dotácie na jeden projekt je medzi 17 000 € až 100 000 € na jeden rok.

Maximálna dĺžka projektu je 3 roky a poskytnutie dotácie je viazané na splnenie definovaných míľnikov po každých 12 mesiacoch trvania projektu.

Predpokladaný termín, do ktorého bude možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky je 15. júla 2019.

Maximálna dĺžka projektovej časti je 15 strán, pričom podmienkou na predloženie žiadosti je predloženie požadovaných dokumentov v slovenskom a v anglickom jazyku.

Kompletný materiál kompletny-material.zip kompletny_material.zip
Príloha č. 1 Zoznam prioritných okruhov a podporovaných oblastí vedecko-výskumnej problematiky slovenského zdravotníctva na rok 2018 Priloha-1.doc Priloha-1.rtf
Príloha č. 2. 1. Štatút Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ktorý bol uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 2. mája 2018, čiastka 33-35, ročník 66 Priloha-2-1.pdf Priloha-2-1.pdf
Príloha č. 2. 2. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. júna 2015, ktorým sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie Priloha-2-2.pdf Priloha-2-2.pdf
Príloha č. 3. 1. A

Annex 3.1.A

Projektový formulár Priloha-3-1-A.docx Priloha-3-1-A.rtf
The project request form Annex-3-1-A.docx Annex-3-1-A.rtf
Príloha č. 3. 1. B

Annex 3.1.B

Opisný formulár projektu Priloha-3-1-B.docx Priloha-3-1-B.rtf
The descriptive project form.docx Annex-3-1-B.docx Annex-3-1-B.rtf
Príloha č. 3. 2.

Annex 3.2

Celkový a podrobný rozpočet projektu Priloha-3-2.xlsx Priloha-3-2.xls
The overall and detailed project budget Annex-3-2.xlsx Annex-3-2.xls
Príloha č. 4. Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva Priloha-4.doc Priloha-4.rtf
Príloha č. 5. Oznámenie MZ SR o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MZ SR Priloha-5.docx Priloha-5.rtf
Príloha č. 6. Príručka pre žiadateľa o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2019 v oblasti zdravotníctva na účely výskumu a vývoja Priloha-6.doc Priloha-6.rtf