​Absolventi medicíny, ako aj lekári, ktorí už nadobudli odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v niektorom zo špecializačných odborov v povolaní lekár a tiež sestry, ktoré majú záujem o program rezidentského štúdia, majú dnes ešte posledný deň na prihlásenie. Ministerstvo zdravotníctva očakáva, že k doterajším 128 absolventom budú pribúdať ďalší. Rezidentské štúdium je nástrojom na posilnenie počtu lekárov a sestier v jednotlivých regiónoch Slovenska. Cieľom je dostať chýbajúcich odborníkov najmä do oblastí, kde sú najviac potrební.
 
So zámerom posilniť záujem o program rezidentského štúdia, pripravilo ministerstvo na jar tohto roku novelu zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. „Rezidenti si pred vstupom do programu vyberú samosprávny kraj, v ktorom chcú po skončení štúdia pôsobiť. Kraje im následne pomôžu s hľadaním miesta pôsobenia, pretože presne vedia, kde všeobecní lekári chýbajú. Rezidenti si môžu vybrať aj ambulanciu, v ktorej chcú vykonávať prax,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. Podmienkou je, že každý rezident musí v období siedmich rokov po skončení štúdia minimálne päť rokov pracovať v mieste, kde v rámci rezidentského štúdia pôsobil.
 
Ministerstvo zdravotníctva rezidentské štúdium rozšírilo k 1. 10. 2019 o ďalšie špecializačné odbory, v ktorých je nedostatok lekárov - špecialistov: rádiológia, geriatria, gynekológia a pôrodníctvo, oftalmológia, urológia, úrazová chirurgia, neonatológia a FBLR. Lekári sa v súčasnosti tak môžu okrem všeobecného lekárstva a pediatrie zaradiť do ďalších 16 špecializačných odborov.
 
„Naším cieľom je  záujem o rezidentské štúdium  zvýšiť, preto sa uskutočnili mnohé prednášky a stretnutia  pre študentov 5. a 6. ročníka lekárskych fakúlt s cieľom spropagovania rezidentského štúdia a väčšej informovanosti o tejto forme špecializačného štúdia,“ povedala ministerka Andrea Kalavská.
 
MZ SR v projekte rezidentského štúdia pokračuje v spolupráci so vzdelávacími ustanovizňami, intenzívnou komunikáciou a súčinnosťou s VÚC, hlavnými odborníkmi MZ SR a zdravotnými poisťovňami pri umiestňovaní rezidentov do všeobecných ambulancií v príslušných regiónoch a zatraktívneniu rezidentského štúdia. Do rezidentského štúdia je možné sa aktuálne prihlásiť do pondelka – 30. septembra na všetkých štyroch lekárskych fakultách na Slovensku a tiež zdravotníckych fakultách realizujúcich 3 špecializačné štúdiá pre sestry. Všetky komplexné informácie sú k dispozícii aj na webovej stránke MZ SR: http://www.health.gov.sk/?rezidenti