Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Northern Ireland Public Sector Enterprises Limited (NI-CO) pripravilo projekt „Improvement of Working Time Organisation in the Health Sector“ – „Zlepšenie organizácie pracovného času v zdravotníckom sektore“.

V rámci tohto twinningového projektu sa pod lektorským vedením expertov z NI-CO z Veľkej Británie uskutočnia bezplatné vzdelávacie semináre a workshopy zamerané na oblasť ľudských zdrojov.

Účasť na seminároch a workshopoch sa započítava pre účely hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR

č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v platnom znení.

Cieľovú skupinu tvoria:

- manažéri na jednotlivých stupňoch riadenia,
- zamestnanci útvarov ľudských zdrojov,
- manažéri kvality,
- zástupcovia zamestnancov,
- zamestnanci, ktorých činnosť súvisí s prácou s ľudskými zdrojmi.

Na tieto vzdelávacie aktivity je možné sa ešte prihlásiť. Prihlášku nájdete  tu:

Súbor seminárov a workshopov - v celkovom trvaní 12 dní - bude zahŕňať témy týkajúce sa tvorby personálnej politiky a jej praktického uplatňovania a realizácie v zdravotníckych organizáciách v dennej praxi.

Súbor 12 dňových seminárov a workshopov je rozdelený na štyri 3-dňové školenia, ktoré sa postupne uskutočnia v priebehu mesiacov marec až jún 2008 s rovnakým obsahom v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici.

Konkrétne miesta a termíny konania seminárov a workshopov sú nasledovné:

Miesto

Modul 1
marec

Modul 2
apríl

Modul 3
máj

Modul 4
jún

Bratislava
MZ SR, Limbová 2, kongresová sála

10;11;12

21;22;23

19;20;21

16;17;18;
Košice
Fakultná nemocnica L. Pasteura, pracovisko Trieda SNP 1
17. poschodový monoblok,
miestnosť „Zamestnanecké kluby“ na 1. poschodí

12;13;14

23;24;25

21;22;23

18;19;20
Banská Bystrica
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Nám. L. Svobodu 1, administratívna budova riaditeľstva,
prednášková miestnosť na 7. poschodí

17;18;19

28;29;30

26;27;28

23;24;25

Začiatok workshopov v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici je o 9:00 hod. s prezentáciou účastníkov od 8:30 hod.

Program pre druhú skupinu nájdete   tu: Final_programme_TG2-module3_SJ.doc

Tlmočenie z anglického do slovenského jazyka a zo slovenského do anglického jazyka bude zabezpečené.