Verejná výzva k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti „Podpora zdravého štartu do života“ pre rok 2017 (ďalej len „verejná výzva“) je vypracovaná na základe úlohy B. 2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 488 zo dňa 02. septembra 2015, ktorá ministrovi zdravotníctva ukladá plniť úlohy vyplývajúce z Národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015 – 2025 (ďalej len „akčný plán“). Realizácia úlohy akčného plánu na rok 2017 vyplýva z oblasti aktivity „Podpora zdravého štartu do života“, priority „Zabezpečiť účinný prístup v rannom štádiu čo najskôr“ .

V rámci prioritne určených aktivít pre rok 2017 z akčného plánu, rozpracovaných
na podmienky rezortu zdravotníctva, ide o zvýšenie informovanosti zdravotníckych pracovníkov - najmä neonatológov, pediatrov, gynekológov a pôrodníkov, pôrodných asistentiek a sestier poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v ústavných zdravotníckych zariadeniach, prostredníctvom interaktívneho vzdelávacieho programu špecificky zameraného na oblasť podpory dojčenia a napĺňania zásad Baby Friendly Hospital Initiative (ďalej len „BFHI“) v súlade s dokumentom WHO/UNICEF Guideline BFHI 1992, rev. 2009, realizovaného odbornými zdravotníckymi pracovníkmi, garantovaného Slovenskou pediatrickou spoločnosťou.

Verejná výzva sa zverejňuje v súlade s § 2 ods. 1 písm. d), § 4 ods. 9 a § 5 ods.
8 písm. c) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na realizáciu jednotlivých úloh v rámci schválených národných programov, teda na realizáciu akčného plánu.

1. Termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie
je do 08. 10. 2017.

2. Právne predpisy, upravujúce poskytovanie dotácií:
Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktorý je dostupný na www.slov-lex.sk.

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“), ktorý je dostupný na www.slov-lex.sk.

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorý je dostupný na www.slov-lex.sk.

Kompletný materiál

verejna-vyzva-kompletny-material.zip verejna-vyzva-kompletny_material.zip

Verejná výzva k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie MZ SR v oblasti „Podpora zdravého štartu do života“ pre rok 2017

verejna-vyzva-zdravy-start-do-zivota-2017.docx verejna-vyzva-zdravy-start-do-zivota-2017.rtf

Príloha č. 1 Vestník MZ SR, ročník 63, čiastka 6-7 z 13,júla 2015

Priloha-c-01.pdf Priloha-c-01.pdf

Príloha č. 2 Vzor žiadosť o poskytnutie dotácie žiadateľovi, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ

Priloha-c-02.docx Priloha-c-02.rtf

Príloha č. 3 Vzor žiadosť o poskytnutie dotácie žiadateľovi, ktorým je fyzická osoba – nepodnikateľ

Priloha-c-03.docx Priloha-c-03.rtf

Príloha č. 4 Vzor žiadosť o poskytnutie dotácie žiadateľovi, ktorým je právnická osoba

Priloha-c-04.docx Priloha-c-04.rtf

Príloha č. 5 Vzor štruktúrovaný rozpočet projektu

Priloha-c-05.docx Priloha-c-05.rtf

Príloha č. 6 Často kladené otázky súvisiace s dotáciami

Priloha-c-06.docx Priloha-c-06.rtf

Príloha č. 7 Návrh Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MZ SR v oblasti „Podpora zdravého štartu do života“ pre rok 2017

Priloha-c-07.docx Priloha-c-07.rtf

Príloha č. 8 Štatút Komisie MZ SR na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie

Priloha-c-08.docx Priloha-c-08.rtf

Príloha č. 9 Dodatok č. 1 k Štatútu Komisie MZ SR na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie

Priloha-c-09.docx Priloha-c-09.rtf

Príloha č. 10 Dodatok č. 2 k Štatútu Komisie MZ SR na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie

Priloha-c-10.docx Priloha-c-10.rtf