Výkon inej zárobkovej činnosti vedúcimi zamestnancami verejnej služby v právnom postavení riaditeľov štátnych zdravotníckych zariadení, štátnych zdravotných ústavov
- usmernenie k zásadám výkonu inej zárobkovej činnosti a čerpania pracovného voľna podľa ZPNa základe žiadostí riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7, ods. 3 v spojení s § 83, ods. 1 a § 41, ods. 7 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce v platnom znení (ďalej len ZP) vo veci vydania predchádzajúceho súhlasu s výkonom inej zárobkovej činnosti, ktorá je v súlade s § 10, ods. 1 zákona NR SR č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v platnom znení (ďalej len ZoVS), osobný úrad vydáva odborné usmernenie, ktorého dodržiavanie je záväzné pre všetkých vedúcich zamestnancov verejnej služby vykonávajúcich funkciu štatutárneho orgánu zamestnávateľa.

1.
Na pracovnoprávny vzťah vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu vo verejnej službe, sa inak vzťahujú ustanovenia o pracovnom pomere.
Podľa § 1, ods. 5 ZoVS, ak tento zákon alebo iný osobitný predpis (napr. zákon č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v plnom znení) neurčuje inak, na pracovnoprávny vzťah zamestnancov sa vzťahuje Zákonník práce.
2.
Pracovná zmluva uzatvorená s riaditeľom podľa § 6 ZoVS na výkon funkcie riaditeľa postupom podľa § 7, ods. 3 ZP je uzatvorená zásadne na zákonný rozsah týždenného pracovného času 40 hodín (t.j. úväzok 1,0) podľa § 12, ods. 1, prvá veta ZoVS. Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec plne k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Na rozvrhnutie pracovného času riaditeľa platí rozvrh určený zamestnávateľom po dohode s príslušným odborovým orgánom.
Vo výške a zložení funkčného platu riaditeľa sa prihliada na prípadnú prácu nadčas vykonávanú v tejto funkcii podľa popisu pracovnej činnosti.
To neplatí, ak riaditeľ na základe ďalšieho pracovno – právneho vzťahu vykonáva vo vedľajšej činnosti (§ 51 ZP) pre zamestnávateľa práce súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na základe súhlasu vydaného orgánom, ktorý ho do funkcie ustanovil.
3.
Riaditeľ je pri výkone svojej funkcie vo verejnej službe povinný dodržiavať povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru podľa ZP, ďalej povinnosti uvedené v § 9 ZoVS a osobitné povinnosti ustanovené v § 10ZoVS.
4.
Ďalšiu zárobkovú činnosť môže riaditeľ vykonávať nad rámec zákonného pracovného času v organizácii, ktorej je zamestnancom, so súhlasom zriaďovateľa vydaným na základe jeho žiadosti :
a) vo vedľajšej činnosti, ak je to práca iného druhu než má v popise činnosti riaditeľa u vlastného zamestnávateľa, a to :
- na základe úväzkového pracovného pomeru,
- na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru,
b) v súbežnom pracovnom pomere alebo na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru pre iného zamestnávateľa, ktorý nie je podnikateľom v zmysle § 2, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obch.zákonník v pl. znení
a podľa § 10, ods. 1 ZoVS.
5.
Pracovný čas riaditeľa vrátane práce nadčas, aj keď pracuje v pracovnom pomere u iných zamestnávateľov, nesmie presiahnuť zákonný limit 58 hodín týždenne (§ 252, ods. 1 ZP).
6.
Dohodu o vykonaní práce podľa § 226 ZP a dohodu o pracovnej činnosti podľa§ 226a ZP nemožno uzatvoriť na druh práce, ktorá sa viaže k systemizovanému pracovnému miestu zamestnávateľa na kratší pracovný čas, ako je určený týždenný pracovný čas. Ak zamestnávateľ v rámci systemizácie pracovných miest v organizačnom poriadku vytvoril pracovné miesta na kratší ako týždenný pracovný čas ( § 49, ods. 7 ZP), tieto pracovné miesta môže obsadzovať zamestnancami v pracovnom pomere na príslušný (určený) úväzok. Nerešpektovaním účelu, na ktorý sa dohody o prácach konaných mimo pracovného pomeru uzatvárajú, by mohlo viesť k vysloveniu ich absolútnej neplatnosti v dôsledku obchádzania zákona (§ 39 Občianskeho zákona).
7.
Ak riaditeľ vykonáva v súbežnom pracovnom pomere na úväzok alebo na základe dohody v zmysle § 266 a § 266a ZP pedagogickú, lektorskú alebo prednášateľskú činnosť pre iného zamestnávateľa, a jej výkon nemožno uskutočniť po pracovnom čase, potrebuje na tento účel súhlas zriaďovateľa s čerpaním pracovného voľna bez náhrady mzdy.
Počas tejto činnosti v príslušnom kalendárnom týždni sa prerušuje jeho pracovný čas v dôsledku prekážok v práci na jeho strane v zmysle § 141, ods. 3 ZP a odmenu za tento časový úsek mu poskytne zamestnávateľ, pre ktorého je činný alebo v prospech ktorého čerpá pracovné voľno.
8.
S účinnosťou od 1. apríla.2002 bola zrušená vyhláška č. 18/1991 Zb. o iných úkonov vo všeobecnom záujme. Úpravu dôvodov, ktoré zákonodarca považuje za právne významné prekážky v práci z dôvodov všeobecného záujmu komplexne určujú §§ 136 a 137 Zákonníka práce. Náhrada mzdy pri výkone verejnej funkcie, výkone občianskej povinnosti a inom úkone vo všeobecnom záujme patrí každému zamestnancovi v rozsahu § 138 ZP.
Pokiaľ dôjde k čerpaniu pracovného voľna riaditeľa z dôvodov uvedených v príslušných ustanoveniach ZP a za túto dobu mu bude vyplatená náhrada mzdy, zamestnávateľ je povinný uplatniť refundáciu takto vyplatenej mzdy riaditeľa od inštitúcie, z podnetu ktorej, alebo v prospech záujmu ktorej bol uvoľnený, s výnimkou dôvodov uvedených v § 137, ods. 1, písm. c) a d) ZP.
9.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako výkon inej zárobkovej činnosti riaditeľa sa posudzuje podľa § 10, ods. 1 ZoVS a príslušných ustanovení Zákonníka práce. Ide o činnosť zhodnú s predmetom činnosti organizácie, ktorá je jeho zamestnávateľom (§ 83 ZP).
Riaditeľ môže po skončení svojho pracovného času vykonávať služby zdravotnej starostlivosti:
- vo vedľajšej činnosti,
- v súbežnom pracovnom pomere pre iné štátne zdravotnícke zariadenie alebo neštátne zdravotnícke zariadenie, ktorého zriaďovateľom je obec alebo VÚC.
Výkon služieb zdravotnej starostlivosti možno vykonávať na systemizované pracovné miesta v pracovnom pomere na čiastočný úväzok alebo na základe dohody podľa § 266a ZP, ak ide o výpomoc mimo prevádzkový čas týchto zdravotníckych zariadení ( napr. ÚPS alebo LSPP).
10.
Pri uzatváraní úväzkových pracovných pomerov alebo dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru mimo druhu práce, ktorá pre riaditeľa vyplýva z funkcie, do ktorej bol ustanovený podľa pracovnej zmluvy, má nárok na odmenu (plat) porovnateľnú s platom lekára zaradeného na obdobnom pracovnom mieste (systemizácia).
Pri uzatvorení dohody na výkon zdravotnej starostlivosti poskytovanej mimo riadneho prevádzkového času zdravotníckeho zariadenia, má nárok na odmenu za jednu hodinu výkonu práce porovnateľnú s platom lekára, ktorý vykonáva obdobnú činnosť v rámci systemizácie pracovných miest v príslušnej organizácii. Odmena prislúcha za každú hodinu výkonu práce pri dodržaní maximálneho limitu týždenného pracovného času ( § 226a, ods.2 ZP).
11.
Pod pojmom pracovná pohotovosť (§ 96 ZP) aj v podmienkach zdravotníctva sa rozumie nariadené alebo dohodnuté čakanie zamestnanca na prácu mimo rozvrhu jeho pracovných zmien určených zamestnávateľom podľa § 86 ZP a § 12 ZoVS. Určujúcim kritériom pracovnej pohotovosti zamestnanca je druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva pre zamestnávateľa podľa druhu dohodnutej práce v pracovnej zmluve (§ 6 ZoVS v spojení s § 43 ZP) alebo v dohode o pracovnej činnosti (§ 226a ZP).
Nie je to pracovná pohotovosť, ak sa zamestnanec dohodne so zamestnávateľom na výkone iného druhu práce, než na ktorý má uzatvorenú pracovnú zmluvu na určený týždenný pracovný čas podľa § 6 v spojení s § 12 ZoVS.
Ak sa teda riaditeľ dohodne so zamestnávateľom na výkon lekárskeho povolania (poskytovanie zdravotnej starostlivosti) mimo rámca rozvrhu svojho pracovného času a po skončení riadneho prevádzkoveho času zdravotníckeho zariadenia, je to výkon vedľajšej činnosti v zmysle § 51 ZP, bez zreteľa na skutočnosť, že tento výkon sa uskutočňuje počas ÚPS alebo LSPP poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Režim pracovnej pohotovosti podľa § 96 ZP sa vzťahuje výlučne na tých zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú LSPP alebo ÚPS nad rámec stanoveného pracovného času a v tom druhu práce podľa opisu pracovných činností, ktorý majú dohodnutý so zamestnávateľom v pracovnej zmluve.
12.
Všetci riaditelia štátnych zdravotníckych zariadení a štátnych zdravotných ústavov sú povinní do 31. augusta 2002 zabezpečiť úpravu svojich súbežných pracovných pomerov alebo dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, či už v rámci vedľajšej činnosti alebo pre iného zamestnávateľa tak, aby ich pracovné aktivity mimo výkonu funkcie riaditeľa organizácie uvedenej v § 1, ods. 1 ZoVS boli plne v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o verejnej službe a Zákonníka práce.
K žiadosti, adresovanej na osobný úrad MZ SR, o schválenie inej zárobkovej činnosti vykonávanej popri pracovnom pomere vo verejnej službe je potrebné pripojiť :
a) opis práce vykonávanej popri pracovnom pomere vo verejnej službe,
b) systemizáciu na príslušné pracovné miesto, ak je to pracovný pomer na skrátený pracovný úväzok,
c) harmonogram práce na týždeň, prípadne mesiac, v ktorom bude identifikovaný čas výkonu tejto práce, počas ktorého by mal byť prerušený pracovný čas štatutárneho orgánu, ak je to činnosť, ktorú nemožno vykonávať po skončení riadneho pracovného času.
13.
V nadväznosti na písomný súhlas vydaný MZ SR v súlade s § 83, ods. 1 ZP a § l0, ods. 1 ZoVS je riaditeľ povinný zabezpečiť prostredníctvom odborných útvarov ním riadenej organizácie právne relevantnú a preukázateľnú evidenciu svojho pracovného času a platových náležitostí, vrátane čerpania pracovného voľna z dôvodov osobných prekážok v práci na jeho strane (§ 141, ods. 3 ZP).

Upozorňujeme, že okrem dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov, ktorý vykonáva zriaďovateľ v rámci svojej pôsobnosti v organizáciách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, zákonom NR SR č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce sa zriadili inšpektoráty práce, ktoré sú oprávnené v príslušných územných obvodoch kontrolovať dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov. Na základe zistenia ich porušovania sú oprávnené uložiť zamestnávateľovi pokutu až do výšky 1 mil. Sk. Tým nie je dotknutá zodpovednosť štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú zamestnávateľovi podľa osobitného predpisu (§ 13 ZoVS).  • Výkon inej zárobkovej činnosti vedúcimi zamestnancami verejnej služby v právnom postavení riaditeľov štátnych zdravotníckych zariadení, štátnych zdravotných ústavov - usmernenie k zásadám výkonu inej zárobkovej činnosti a čerpania pracovného voľna podľa ZP - verzia vo formáte PDF pre tlač