Postupy pre výkon prevencie boli ústrednou témou, o ktorej diskutovali odborníci na vedeckom workshope, ktorý sa v konal 26. októbra 2018 na Ministerstve zdravotníctva SR. Zároveň organizátori predstavili projekt „Tvorba nových a inovatívnych postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe“.

 „Prevencia je chápaná ako špecifické populačné a individuálne intervencie na primárnej a sekundárnej úrovni, včasnej detekcii, zamerané na minimalizáciu zaťaženia chorobami a súvisiacich rizikových faktorov. Primárna prevencia sa týka činností zameraných na zabránenie vzniku choroby, môže to zahŕňať aktivity na zlepšenie zdravia prostredníctvom zmeny vplyvu sociálnych a ekonomických faktorov na zdravie, poskytovanie informácií o zdravotných rizikách správania a zdravotnej starostlivosti, konzultácie a opatrenia na osobnej a komunitnej úrovni, výživové a potravinové doplnky, vzdelávanie a klinické preventívne služby, ako je imunizácia a očkovanie detí, dospelých a starších ľudí, ako aj očkovanie alebo post-expozičnú profylaxiu ľudí,“ uviedol garant národného projektu štandardných diagnostických a terapeutických postupov Jozef Šuvada.

Experti diskutovali o štandardných a odporúčaných postupoch pre výkon prevencie v oblastiach infekčných, onkologických, kardiovaskulárnych, endokrinologických a metabolických, neurodegeneratívnych, psychiatrických a pľúcnych ochorení. Významnou témou workshopu boli aj efektívne skríningové programy, ich zavádzanie, udržanie, hodnotenie a spravovanie. Profesor Ladislav Dušek z Českej republiky vyzdvihol potrebu prepájania extertov na rôznych úrovniach, tak akademickej, ako aj na úrovni tvorcov verejných politík a správcov dát. Pre podporu prevencie ochorení v onkológii je potrebné zaviesť národné registre a podporiť medzinárodnú spoluprácu.

„Implementácia štandardných procesov predchádzania ochoreniam, odporúčaných postupov pre výkon prevencie, hodnotenie kvality programov a zavedenie minimálnych požiadaviek pre zlepšenie vzdelávania zdravotníkov, sú základom pre posilnenie vedomostí, zodpovednosti a nástrojov manažmentu kvality pri zavádzaní národných programov prevencie“ uviedol profesor Daniel West z Univerzity Scranton v Pennsylvánii.

Komunitnú psychiatriu  ako významnú oblasť v prevencii na Slovensku definovali aj predstaviteľky Slovenskej psychiatrie MUDr. Izaková a MUDr. Breznoščáková, predsedníčka odbornej pracovnej skupiny pre štandardné postupy. Inovovaný skríningový program v SR bude uvádzaný do praxe postupne od budúceho roka. Odštartuje sa 1. fázou – skríningom pre rakovinu hrubého čreva na vzorke 20-tisíc ľudí. Bude sa týkať populácie staršej ako 50 rokov. Pôjde o skríningový test na skryté krvácanie v stolici, pričom zdravotné poisťovne ľudí na tieto skríningy aktívne pozvú. Dnes skríning funguje len na dobrovoľnej báze. Zámerom MZ SR je dosiahnuť minimálne 50-percentnú účasť (dnes je iba 30-percentná). Ako ďalší v poradí sa bude iniciovať skríningový program rakoviny prsníka určený pre ženy nad 40 rokov a následne aj skríningový program pre rakovinu krčka maternice, určený pre ženy staršie ako 23 rokov.

Workshop o postupoch pre výkon prevencie - foto č. 1Workshop o postupoch pre výkon prevencie - foto č. 2