Na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 799 zo 17. júla 2002 ku Kolektívnej dohode vo verejnej službe na rok 2003
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
zastúpené ministrom MUDr. Rudolfom Zajacom

a

Slovenský odborový zväz pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti (ďalej len „SOZ PZaSS“),
zastúpený predsedom PhDr. Andrejom Kučinským

uzatvárajú dohodu, ktorou prijímajú tieto zásady:
Všeobecné ustanovenia

Článok 1
Zásady pre uzatváranie kolektívnych zmlúv (ďalej len „zásady“) sa vzťahujú na zamestnávateľov v pôsobnosti ministerstva a na zamestnancov organizácií, ktorých zriaďovateľom je ministerstvo, a na odborové organizácie SOZ PZaSS, ktoré u týchto zamestnávateľov pôsobia.
Článok 2

Ministerstvo a SOZ PZaSS budú spolupracovať a navzájom sa informovať o svojich stanoviskách pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov a interných právnych predpisov a opatrení, ktoré majú vplyv na pracovné, sociálne a ekonomické podmienky zamestnancov. Ministerstvo bude predkladať návrhy týchto predpisov, vrátane návrhov na ich zmeny SOZ PZaSS a zamestnávatelia budú predkladať návrhy interných predpisov základným odborovým organizáciám, ktoré u nich pôsobia.

Článok 3
Ministerstvo a SOZ PZaSS sa zaväzujú, že budú viesť zamestnávateľov a odborové organizácie ku kolektívnemu vyjednávaniu s cieľom uzavrieť kolektívne zmluvy (ďalej len KZ) vychádzajúce z pracovnoprávnych a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, z kolektívnej dohody a týchto zásad. Na kolektívne vyjednávanie poskytnú odborovým organizáciám potrebne písomné podklady a informácie.

Zároveň sa zaväzujú, že budú spolu prerokovávať, s potrebným predstihom, pripravované opatrenia a zámery, ktoré sa týkajú pracovných podmienok, vrátane platových podmienok, podmienok zamestnávania, vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Podobne to budú vyžadovať od zamestnávateľov a odborových organizácií.

Článok 4
SOZ PZaSS bude signalizovať ministerstvu a zamestnávateľom vznik sociálneho napätia, jeho príčiny a spolupôsobiť pri ich riešení.
Článok 5
Ministerstvo bude prijatie závažných opatrení, ktoré sa týkajú väčšieho počtu zamestnancov a ich pracovných a sociálno-ekonomických záujmov (§ 73 a § 229 Zákonníka práce), prerokovávať so SOZ PZaSS na odvetvovej tripartite. V iných prípadoch prizve zástupcov SOZ na rokovanie poradných orgánov ministra.

Zamestnávatelia budú pri prerokovaní uvedených opatrení prizývať delegovaných zástupcov odborových organizácií na porady ich vedenia.

Článok 6
Pri obsadzovaní pracovného miesta formou výberového konania, bude do výberovej komisie vymenovaný jeden zvolený zástupca zamestnancov príslušného zamestnávateľa, ktorého deleguje do výberovej komisie príslušný orgán pôsobiaci u tohto zamestnávateľa.

Ak u príslušného zamestnávateľa pôsobí odborová organizácia SOZ PZaSS, do výberovej komisie bude prednostne vymenovaný jeden zástupca zamestnancov delegovaný do výberového konania príslušným odborovým orgánom s pôsobnosťou u tohto zamestnávateľa.

Bližšie podmienky účasti zástupcu zamestnancov vo výberových konaniach na obsadzovanie vedúcich miest možno, v súlade s týmito zásadami, dohodnúť v podnikovej kolektívnej zmluve alebo inej dohode uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov.
Článok 7
Zo strany Ministerstva a zamestnávateľov nebudú diskriminovaní, znevýhodňovaní ani inak postihovaní odboroví funkcionári za ich námety a kritické pripomienky a u členov výborov základných odborových organizácií bude plne rešpektovaná ich právna ochrana podľa Zákonníka práce.

Článok 8
Na výkon funkcie v odborovom orgáne, účasť na odborárskych schôdzach, akciách, konferenciách, zjazdoch a vzdelávaní poskytne ministerstvo a zamestnávatelia pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu podľa príslušných ustanovení ZP a platných kolektívnych zmlúv.

Článok 9
Členovia príslušného odborového orgánu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám. Táto povinnosť trvá aj počas jedného roka po skončení výkonu funkcie, ak osobitný predpis neustanoví inak.

Postup pri uzatváraní kolektívnych zmlúv

Článok 10
Pri uzatváraní kolektívnych zmlúv bude dôsledne postupované podľa § 8 a ďalších ustanovení zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
Článok 11
Zamestnávateľom a odborovým organizáciám, ktoré majú uzatvorené kolektívne zmluvy s platnosťou a účinnosťou aj pre rok 2003, odporúča sa v prípade potreby, formou dodatku prijať odôvodnené zmeny obsahu kolektívnej zmluvy vyplývajúce z Kolektívnej dohody vo verejnej službe na rok 2003.

Článok 12
Zamestnávatelia a odborové organizácie, ktoré majú uzatvorené kolektívne zmluvy len na rok 2002, môžu riešiť úpravu individuálnych a kolektívnych vzťahov

a) predĺžením platnosti a účinnosti záväzkov z kolektívnej zmluvy aj na rok 2003 formou dodatku, s tým že v dodatku zapracujú výsledky obsiahnuté v Kolektívnej dohode vo verejnej službe na rok 2003, alebo

b) uzatvorením novej kolektívnej zmluvy, v ktorej bude prevzatý obsah kolektívnej dohody.
Článok 13
Zamestnávateľom a odborovým organizáciám, ktorí nemajú uzatvorené kolektívne zmluvy, odporúča sa začať kolektívne vyjednávanie bez zbytočného odkladu.

Obsahové zameranie kolektívnych zmlúv
Článok 14
V kolektívnej zmluve možno upraviť individuálne vzťahy, právne nároky a práva zamestnancov v rozsahu ustanovenom v § 43 s použitím § 53 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.

Podľa Zákonníka práce a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov budú v kolektívnych zmluvách podrobnejšie upravené najmä:
- postavenie odborovej organizácie a podmienky činnosti odborových orgánov a funkcionárov ( § 240 a 230 Zákonníka práce),
- vzťahy zamestnávateľov a odborov,
- pracovnoprávne vzťahy (§ 229 Zákonníka práce),
- platové podmienky (zákon NR SR č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe),
- sociálna oblasť a použitie sociálneho fondu,
- ďalšie vzdelávanie (§ 153 až 155 Zákonníka práce),
- oblasť ochrany práce (§ 146 až 150 Zákonníka práce).

Článok 15
Ministerstvo a zamestnávatelia budú tvoriť sociálny fond minimálne vo výške 1 % zo súhrnu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely.

Článok 16
Úprava kolektívnych vzťahov a vzťahov medzi zamestnávateľom a odborovou organizáciou sa plne ponecháva v ich kompetencii, pri rešpektovaní príslušných ustanovení Zákonníka práce a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

Metodická a odborná pomoc pri uzatváraní kolektívnych zmlúv

Článok 17
a) Metodické a odborné usmernenie v súvislosti s prípravou, vypracovaním, kontrolou a hodnotením kolektívnych zmlúv pre zamestnávateľov zabezpečuje ministerstvo.

b) Metodické a odborné usmernenie v oblasti kolektívneho vyjednávania a uzatvárania kolektívnych zmlúv pre odborové organizácie zabezpečuje SOZ PZaSS.

c) Ministerstvo a SOZ PZaSS si vzájomne poskytnú mená zamestnancov poverených metodickou a odbornou pomocou pri uzatváraní kolektívnych zmlúv za účelom zjednocovania a koordinácie plnenia týchto zásad.

Záverečné ustanovenie

Článok 18
Tieto zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpísania.


V Bratislave 21. februára 2003


MUDr. Rudolf Zajac
minister zdravotníctva
Slovenskej republiky
PhDr. Andrej Kučinský
predseda SOZ pracovníkov zdravotníctva
a sociálnej starostlivosti

 

verzia pre tlač vo formáte .pdf