Návrh na prioritné okruhy vedecko-výskumnej problematiky
slovenského zdravotníctva na roky 2012 – 2015:
Zoznam podporovaných oblastí na rok 2012
 

Vedecká rada Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „VR MZ SR“) v spolupráci so Sekciou zdravia a Sekciou financovania MZ SR predkladá materiál s názvom „Návrh na prioritné okruhy vedecko-výskumnej problematiky slovenského zdravotníctva na roky 2012 – 2015: Zoznam podporovaných oblastí na rok 2012“, ktorý bol dňa 8. decembra 2011 schválený na riadnom plenárnom zasadnutí VR MZ SR, za účelom zabezpečenia jeho verejného pripomienkovania.

Po zohľadnení doručených pripomienok či návrhov na doplnenie bude tento materiál predložený na rokovanie gremiálnej porady ministra zdravotníctva SR a dňom jeho schválenia sa stane záväzným, t.j. bude tvoriť základ pre vypísanie piateho kola výzvy v roku 2012 na predkladanie žiadostí o získanie grantovej podpory vedecko-výskumných projektov zo strany MZ SR.

Vaše pripomienky či návrhy na doplnenie môžete zasielať elektronicky na e-mailovú adresu tajomníčky VR MZ SR: ruzena.spirova@health.gov.sk, v podobe priloženého formulára, v termíne od 27. januára do 9. februára 2012, t.j. po dobu 14 kalendárnych dní.

Príloha:

Zoznam podporovaných oblastí na rok 2012 Zoznam-podporovanych-oblasti-2012.rtf Zoznam-podporovanych-oblasti-2012.pdf
Formulár na zasielanie pripomienok Formular-na-zasielanie-pripomienok.rtf Formular-na-zasielanie-pripomienok.pdf