​Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) ako gestor domény – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie zorganizovalo úvodné stretnutie pracovnej skupiny zloženej z uznávaných odborníkov z akademického prostredia, z radov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a podnikateľskej sféry. Táto doména je jednou z piatich platforiem inteligentnej špecializácie zakotvenej v Implementačnom pláne Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (IP RIS3). Tento implementačný plán rozpracováva postupy a procesy vo vzťahu k opatreniam, ktoré posilňujú výskumný a technologický rozvoj, inovácie a prispejú k realizácii relevantných investičných priorít financovaných v programovacom období 2014-2010, ako aj opatrení, ku ktorým sa SR zaviazala v Operačnom programe Výskum a inovácie (OP VaI). Hlavným cieľom tejto pracovnej skupiny, ktorá je pod gesciou odboru výskum a vývoj MZ SR, je identifikácia a zúženie špecifických priorít v rámci výskumnej a vývojovej, ako aj ekonomickej špecializácie v kontexte domény č. 4 – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie.
prvé stretnutie pracovnej skupiny domény – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológieprvé stretnutie pracovnej skupiny domény – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie