​Na Slovensku už viac ako 10 rokov funguje register cievnych mozgových príhod. Nemocnice do neho nahlasujú údaje o všetkých pacientoch, ktorých s uvedeným zdravotným problémom hospitalizovali, väčšinou ide o neurologické oddelenia. Do registra lekári nahlasujú, o aký typ cievnej mozgovej príhody ide, či mal pacient niektorý z rizikových faktorov – vysoký krvný tlak, cukrovku, alebo poruchu srdcového rytmu, resp. aké lieky užíva. Dôležité je, aby lekár vo formulári vyplnil aj to, akú liečbu pacientovi dané zdravotnícke zariadenie podalo. Výsledky hovoria jasne. Slovensko sa v ostatných rokoch v liečbe cievnych mozgových príhod výrazne zlepšilo.

Funkčný register

Register je súčasťou nemocničných informačných systémov, jeho štruktúru vytvorilo Národné centrum zdravotníckych informácií v spolupráci s odbornou spoločnosťou.
„Register nám pomohol získať cenné údaje o tom, ako sme na tom v starostlivosti, resp. manažmente pacientov s týmto ochorením. V posledných rokoch sa počet pacientov s akútnou liečbou zvýšil takmer na 20%, čo je porovnateľné s vyspelými európskymi krajinami. Včasná akútna liečba znamená pre pacienta šancu na lepšiu kvalitu života,“  uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

„Vďaka registru máme na Slovensku prehľad o tom, koľko percent pacientov dostane včas tzv. akútnu liečbu intravenóznou trombolýzou, čo je maximálne do 4,5 hodiny. Tento interval sa na Slovensku v posledných rokoch výrazne znížil, v priemere dosahuje približne 130 minút a čas od príchodu do nemocnice do podania liečby je 50 minút,“ vyhlásila prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc..

Údaje z registra slúžia tiež pre porovnanie úrovne zdravotnej starostlivosti v jednotlivých nemocniciach, čo je aj súčasťou iniciatívy „Angels organizovanej v rámci European Stroke Organisation (ESO)“, ktorá doteraz ocenila najvyšším ocenením 9 slovenských nemocníc, čo je najviac zo všetkých krajín. Bez použitia dát z registra by nebolo možné prezentovať pokroky v liečbe cievnych mozgových príhod na Slovensku. „Výrazne sme sa zlepšili vo všetkých sledovaných parametroch, predovšetkým v samotnom  hlásení údajov do registra. Lekári vidia výsledky svojej práce, pracoviská dokážu analyzovať, kde majú nedostatky a môžu sa navzájom porovnávať. Povedia si – ak vedia kratší čas a vyššie percento akútnej liečby dosiahnuť inde, mali by sme to dosiahnuť aj my,“ priblížila profesorka Z. Gdovinová.
 
Iktové centrá - dostupnejšia liečba cievnych mozgových príhod

Cieľom ministerstva zdravotníctva je, aby  mali všetci pacienti na Slovensku bez ohľadu na to, v akej lokalite sa nachádzajú, prístup ku kvalitnej liečbe v čo najrýchlejšom časovom intervale. „Ministerstvo zdravotníctva so zámerom zlepšiť situáciu pripravilo ešte minulý rok odborné usmernenie zamerané na organizačné a liečebné postupy prednemocničnej starostlivosti prostredníctvom používania mobilnej aplikácie u pacientov pri akútnom infarkte myokardu a náhlej cievnej mozgovej príhode. Zámerom je  zlepšiť manažment pacientov, minimalizujú sa časové straty a pacienti dostanú adekvátnu zdravotnú starostlivosť na pracovisku, ktoré je v danej chvíli najbližšie,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. Mobilnú aplikáciu zastrešuje Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby, MZ SR zároveň vytvorilo zoznam 43 pracovísk, ktoré dokážu v nepretržitom režime poskytnúť pacientom s cievnou mozgovou príhodou intravenóznu trombolýzu, vykonať CT mozgu a mozgových ciev a 9 špecializovaných pracovísk vykonávajúcich mechanickú trombektómiu alebo trombosukciu v nepretržitom režime.

V septembri 2017 bola vo všetkých vozidlách záchrannej zdravotnej služby inštalovaná technológia STEMI, ktorá funguje na princípe tzv. telemedicíny. Tá umožňuje konzultáciu a prenos údajov z  EKG a iných informácií medzi záchranárom a lekárom špecialistom v nemocnici. Pilotný projekt preukázal, že vďaka technológii STEMI došlo u pacientov s infarktom myokardu k skráteniu ischemického času z 241 na 181 minút a zníženiu podielu nežiaducich sekundárnych transportov do kardiocentra z 34 na 12% a u pacientov s cievnou mozgovou príhodou k skráteniu času do podania akútnej liečby.

Dnes je už komunikačná technológia STEMI každodenne využívaná záchranármi aj pri včasnom mamažmente pacientov s mozgovou príhodou a každý mesiac sa uskutoční cca 300 diaľkových konzultácií medzi záchranármi v teréne a neurológmi v špecializovaných centrách.