​Budúcnosť biomedicínskeho výskumu a vývoja v SR bola témou workshopu Domény č. 4 s názvom „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“, ktorá je jednou z piatich platforiem inteligentnej špecializácie zakotvenej v Implementačnom pláne Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR,  ktorý sa uskutočnil 16. novembra 2017 v priestoroch Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave so sídlom v Martine, pod záštitou ministra zdravotníctva SR Tomáša Druckera, dekana JLF UK v Martine prof. MUDr. Jána Danka, CSc. a riaditeľa Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline doc. Ing. Branislava Hadzimu, PhD. Workshop potvrdil záujem zúčastnených predstaviteľov biomedicínskeho výskumu podporovať riadenou formou rozvoj kľúčových smerov výskumu a vývoja  biomedicíny na Slovensku v súlade s požiadavkami komplexného vedeckého riešenia zdravotných problémov Slovenska, ale aj v súlade s elimináciou ich dopadov na ekonomiku štátu. Workshop poukázal na nevyhnutnosť podpory Domény č. 4 vo výzvach operačného programu Výskum a Inovácie a potrebu podpory biomedicínskeho výskumu a vývoja aj v iných operačných programoch realizovaných v programovom období rokov 2014 - 2020. Závery diskusie potvrdili nevyhnutnosť kontinuálnej, cielenej finančnej podpory biomedicínskeho výskumu a vývoja na Slovensku vo verejnej aj v privátnej sfére zo zdrojov štátneho rozpočtu i zdrojov EÚ.
 
V Martine sa uskutočnil workshop zameraný na budúcnosť biomedicínskeho výskumu a vývoja na SlovenskuV Martine sa uskutočnil workshop zameraný na budúcnosť biomedicínskeho výskumu a vývoja na Slovensku