Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Zriedkavé choroby

Akčný plán k Národnému programu rozvoja starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike na obdobie rokov 2016 – 2020 podľa 9. základných priorít

Príloha č. 1

Akčný plán k Národnému programu rozvoja starostlivosti o pacientov
so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike na obdobie rokov 2016 – 2020 podľa 9. základných priorít

Priorita Úloha Termín Výstupy/indikátory Gestor Spolupracujúce
subjekty
Financovanie/predpoklad Finančné požiadavky
(v eurách)
rok 2016 rok 2017
1. Rozvíjať
informovanosť
verejnosti
o problematike
ZCH
1.1. Informovanie odbornej
a aj laickej verejnosti o ZCH
2016 – 2020 Médiá, Kampane,
Zbierky a Aukcie,
Diskusné fóra,
Semináre,
Prednášky, Letáky
MZ SR,
SAZCH,
ÚDZS
EURORDIS,
CEG RD, PO,
OS, ZP
Viaczdrojové
financovanie,
sponzori verejno –
súkromného partnerstva
 
1.2. Internetový portál
SAZCH
2016 – 2020 Internetové portály SAZCH EURORDIS, Komisia
MZ SR, CEG RD
SAZCH  
1.3. Internetový portál
NCZI
2016 – 2020 Internetové portály,
informácie k ZCH,
register ZCH
NCZI CEG RD, Komisia
MZ SR
NCZI  
1.4. Orphanet Slovakia –
rozvoj národnej verzie,
masmediálna prezentácia,
podpora používania stránky
2016 – 2020 Internetová stránka
ORPHANET
DFNsP BA V zmysle projektu
ORPHANET
 
1.5. Informačné zdroje pre
verejnosť k
novorodeneckému
a selektívnemu
skríningu v SR
2016 – 2020 Informačné zdroje MZ SR,
SCN SR
SAZCH MZ SR  
1.6. Help line ZCH podľa
smernice EÚ o uplatňovaní
práv pacientov pri
cezhraničnej zdravotnej
starostlivosti, rozvoj
cezhraničnej starostlivosti
2016 – 2020 Help line ZCH ÚDZS,
MZ SR
OS, SAZCH ÚDZS  
2. Rozširovať
vzdelávanie
odbornej
verejnosti
o ZCH
2.1. Programová konferencia
„Zriedkavé choroby v SR –
vzdelávanie“
2017 Programová
konferencia,
hodnotiaca aktuálne
výsledky SR v
problematike ZCH
MZ SR SLS, SSLG, SLK,
NCZI, LF
MZ SR   10 000,00
2.2. Podpora implementácie
vzdelávania v oblasti ZCH
v rámci špecializačného
štúdia v príslušných
špecializačných študijných
programoch
2016 – 2020 Analýza MZ SR Vzdelávacie
ustanovizne, ktoré
uskutočňujú príslušné
akreditované
špecializačné študijné
programy
 
3. Rozširovať
a skvalitňovať
diagnostiku,
liečbu a
starostlivosť
o pacientov
so ZCH
3.1. Podpora a rozvoj
zdravotnej starostlivosti –
vývoj národného
špecializovaného
expertízneho
pracoviska pre ZCH v SR
2016 – 2017 1 – 2 plnohodnotné
národné
špecializované
expertízne
pracoviská pre ZCH
v SR, ktoré budú
zapojené do
európskej
referenčnej
siete
špecializovaných
pracovísk pre ZCH
MZ SR Komisia MZ SR, OS,
ZP, SLK, LF,
SAZCH, ÚDZS
Verejná výzva MZ SR
za účelom poskytnutia
dotácie v zmysle § 2 ods. 1
písm. d) zákona
č. 525/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej
republiky na podporu
realizácie jednotlivých
aktivít
v rámci schválených
národných programov
100 000,00 100 000,00
3.2. Dostupnosť kvalitnej
liečby pre pacientov so ZCH
2016 – 2020 Priebežný upgrade
zoznamu
dostupných liekov
pre ZCH a
vypracovanie
odborného
usmernenia pre
liečbu pacientov
so ZCH
MZ SR ŠUKL, ÚDZS, ZP,
FaFUK, Asociácie
výrobcov/dodávateľov
Orphan drugs
a zdravotníckych
pomôcok
 
4. Skríning a
prevencia ZCH
4.1. Prenatálny skríning a
prenatálna diagnostika ZCH
2016 – 2020 Návrhy metodiky,
resp. upgrade
odborného
usmernenia
MZ SR SLS, SSLG,SGPS,
ZP
 
4.2. Rozšírenie a skvalitnenie
selektívneho skríningu v SR
(napr.: o DMP)
2016 – 2020 Nákup a zavedenie
technológií
(2x analyzátor
pre tandemovú
hmotnostnú
spektrometriu
s kvapalinovou
chromatografiou,
GC MS), ako aj
ďalšieho
laboratórneho
vybavenia
MZ SR SCN SR, OS, ZP Verejná výzva MZ SR
za účelom poskytnutia
dotácie v zmysle § 2 ods. 1
písm. d) zákona
č. 525/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej
republiky na podporu
realizácie jednotlivých
aktivít
v rámci schválených
národných programov
 
4.3. Prepojenie SCN SR
s laboratóriom
DMP vo FNsP FDR BB
2016 – 2020 Nákup a zavedenie
technológií
(automatický
analyzátor
aminokyselín,
GC MS)
MZ SR SCN SR, OS, ZP Verejná výzva MZ SR
za účelom poskytnutia
dotácie v zmysle § 2 ods. 1
písm. d) zákona
č. 525/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej
republiky na podporu
realizácie jednotlivých
aktivít
v rámci schválených
národných programov
 
4.4. Organizácia zdravotnej
starostlivosti, nadväzujúca na
novorodenecký skríning
2016 – 2020 Workshop k
spracovaniu
záväzných pravidiel
komplexnej
starostlivosti
o pacientov,
vybraných
novorodeneckým
skríningom –
vypracovanie
odborného
usmernenia
pre všetky druhy
skríningov ZCH
MZ SR SCN SR, OS, ZP  
4.5. Archív vzoriek suchej
kvapky krvi v SCN SR
2016 – 2020 Archív vzoriek
suchej kvapky krvi
v SCN SR
 
 
MZ SR,
SCN SR
MZ SR  
5. Podpora vedy
a výskumu
v oblasti ZCH
5.1. Rezortný výskum v
oblasti ZCH –
implementácia nových
technológií (napr.:
technológie arrayCGH
a NGS) do klinickej praxe
diagnostiky ZCH
2016 – 2020 Podpora
aplikovaného
výskumu v rámci
grantovej schémy na
rezortnej úrovni, t.j.
podpora
výskumných
projektov,
zameraných na
problematiku ZCH
MZ SR Komisia MZ SR,
Vedecká rada MZ SR,
SLS, OS
Verejná výzva MZ SR
za účelom poskytnutia
dotácie v zmysle § 2 ods. 1
písm. a) zákona
č. 525/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej
republiky na podporu
výskumu a vývoja v
oblasti
zdravotníctva
 
5.2. Rezortný výskum v
oblasti ZCH onkologických
chorôb –
implementácia nových
technológií (napr.:
technológie arrayCGH
a NGS) do klinickej praxe
diagnostiky ZCH
2016 – 2020 Podpora
aplikovaného
výskumu v rámci
grantovej schémy na
rezortnej úrovni, t.j.
podpora
výskumných
projektov,
zameraných na
problematiku ZCH
vo vzťahu k
onkologickým
chorobám
MZ SR Komisia MZ SR,
Vedecká rada MZ SR,
SLS, OS, Onko-genetické pracoviská
Verejná výzva MZ SR
za účelom poskytnutia
dotácie v zmysle § 2 ods. 1
písm. a) zákona
č. 525/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej
republiky na podporu
výskumu a vývoja v
oblasti
zdravotníctva
 
5.3. Národná podpora vedy
a výskumu v oblasti ZCH
2016 – 2020 Podpora
výskumných
projektov, t.j.
zapojenie SR do
projektu E-rare
a do mnohých
ďalších
medzinárodných
výskumných
projektov
MZ SR MZ SR  
6. Zber údajov
o pacientoch
so ZCH a
vytvorenie
registra ZCH
6.1. Projekt virtuálneho
národného registra ZCH,
vypracovaný na základe
spolupráce NCZI a OS
2017 Realizácia pilotného
projektu
MZ SR,
NCZI
OS, SLS MZ SR   40 000,00
7. Starostlivosť
o kvalitu života
a sociálne
začlenenie
pacientov so
ZCH (podpora
a posilnenie
PO pre ZCH v
SR)
7.1. Podpora činnosti PO na
lokálnej a národnej úrovni,
zvyšovanie povedomia
laickej a aj odbornej
verejnosti
2016 – 2020 Internetové portály,
Médiá (elektronické
i printové),
Semináre,
Prednášky,
Občasníky, Letáky,
Rekondičné pobyty,
spojené so
vzdelávaním,
Workshopy
(príklady dobrej
praxe)
SAZCH,
PO
Komisia MZ SR, OS Viaczdrojové
financovanie,
sponzori verejno –
súkromného partnerstva
 
7.2. Podpora činnosti na
medzinárodnej úrovni,
medzinárodná spolupráca
2016 – 2020 Účasť SAZCH v
Komisii MZ SR
SAZCH PO, Komisia MZ SR,
OS, LF, FaFUK
Viaczdrojové
financovanie,
sponzori verejno –
súkromného partnerstva
 
8. Medzirezortná
spolupráca v
problematike
ZCH a rezortná
komisia
8.1. Koordinácia plnenia
aktivít v rámci rezortných
akčných plánov na obdobie
rokov 2015 – 2020
2016 – 2020 Činnosť Komisie
MZ SR v
nadväznosti na
zasadnutia CEG RD
MZ SR Komisia MZ SR V zmysle štatútu Komisie
MZ SR
 
9. Zahraničná
spolupráca v
oblasti ZCH
9.1. Podpora medzinárodnej
spolupráce v oblasti ZCH
2016 – 2020 Účasť členov
Komisie MZ SR,
príp. aj iných
špecialistov na
rozhodujúcich
medzinárodných
aktivitách
MZ SR Komisia MZ SR, OS,
SAZCH, NCZI,
WHO
MZ SR  

SPOLU

100 000,00 150 000,00

SPOLU za roky 2016 a 2017

250 000,00
Vysvetlivky k uvedeným skratkám:

ArrayCGH Array komparatívna genómová hybridizácia
CEG RD Commission Expert Group on Rare Diseases (Expertná pracovná skupina Komisie pre zriedkavé choroby)
DFNsP BA Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, II. detská klinika
DMP Detské metabolické poruchy
EURORDIS European Organisation for Rare Diseases (Európska mimovládna aliancia pacientskych organizácií a jednotlivcov so zriedkavými chorobami)
FaFUK Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
FNsP FDR BB Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Komisia MZ SR Komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zriedkavé choroby (Rare Diseases – RD)
LF Lekárske fakulty
MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií
NGS Next generation sequencing
ORPHANET The reference portal for information on rare diseases and orphan drugs (Európsky informačný portál o zriedkavých chorobách a liekoch pre zriedkavé choroby)
OS Odborné spoločnosti
PO Pacientske organizácie
SAZCH Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
SCN SR Skríningové centrum novorodencov v Slovenskej republike
SGPS Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
SLK Slovenská lekárska komora
SLS Slovenská lekárska spoločnosť
SSLG Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky
SZU Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
ŠUKL Štátny ústav pre kontrolu liečiv
ÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
ZCH Rare Diseases (Zriedkavá choroba)
ZP Zdravotné poisťovne