Výzva na predkladanie žiadostí o zapojenie sa národného projektu s názvom „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“  1. Akým spôsobom predložiť žiadosť o zapojenie sa do NP?
Ako je uvedené vo Výzve na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu (ďalej aj Výzva) v časti 12. POSTUP PREDKLADANIA ŽIADOSTI OPRÁVNENÉHO UŽÍVATEĽA DO NÁRODNÉHO PROEJKTU  „Užívatelia, ktorí spĺňajú podmienky výzvy, predložia Žiadosť spolu s prílohami nasledovným spôsobom:
 • elektronicky na emailovú adresu react@health.gov.sk 
 • a zároveň doporučene v listinnej podobe (osobne cez podateľňu, prostredníctvom poštovnej služby, kuriérom) alebo
 • prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou) s označením predmetu „NP Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“.

Užívateľ zašle zároveň vyplnený rozpočet vo formáte excel na emailovú adresu:  react@health.gov.sk

 

 1. Na aké obdobie bude so žiadateľom uzavretá zmluva o spolupráci?

Zmluva o spolupráci (ďalej aj Zmluva),  bude uzatvorená na dobu určitú, od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy  do ukončenia realizácie hlavnej aktivity projektu, do konca decembra 2023, v súlade platnou a účinnou Zmluvou o NFP a schváleným časovým harmonogramom realizácie projektu. 

 1. Je projekt "Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti" určený len pre novoprijatých zamestnancov, alebo aj pre existujúcich pracovníkov?

V rámci predmetnej  Výzvy na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu je „Hlavnou aktivitou národného projektu je v zmysle Operačného programu Ľudské zdroje Stabilizácia pracovných miest v zdravotníckom systéme a tvorba nových pracovných miest nevyhnutných na poskytovanie  dlhodobej ambulantnej a pobytovej starostlivosti“.
To znamená, že v rámci  národného  projektu  budú podporené  existujúce aj novovzniknuté pracovné miesta v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti a mobilných hospicoch.


 1. Je národný projekt "Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti" obmedzený počtom zamestnancov?

Národný projekt Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti nemá určený limit na počet zamestnancov pre jedného užívateľa, t.j. užívateľ môže  podať žiadosť o zapojenie sa do projektu v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu pre všetkých zamestnancov, ktorých zamestnáva. 
Národný projekt je limitovaný celkovou výškou alokovaných finančných prostriedkov so zadefinovaným  maximálnym počtom podporených osôb v zmysle Výzvy na predkladanie žiadosti o zapojenie sa do NP. 


 1. Je možné mzdy sestier zarátať do oprávnených výdavkov a žiadať o refundáciu výšky mzdy, od mesiaca, keď sa schváli Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu?

Oprávnené výdavky vznikajú Užívateľom  po podpise Zmluvy o spolupráci zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy t.j. po dni nasledujúcom po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.


 1. Ako sa vyráta výška paušálnej sadzby?

Na základe Zmluvy budú  Užívateľom poskytnuté finančné prostriedky na mzdové výdavky personálneho zabezpečenia pracovných pozícii uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu v stanovených limitoch, a vo forme paušálnej sadzby na pokrytie ostatných výdavkov, tzv. paušál na ďalšie aktivity súvisiace s aktivitami NP Posilnenie DZS (materiálno technické zabezpečenie ADOS a MOHO). Paušálna sadzba je  vo výške 30% z oprávnených mzdových výdavkov vynaložených na projekt.

 1. Čo môže byť súčasťou oprávnených výdavkov v rámci paušálnej sadzby?

Výdavky musia súvisieť s realizáciou projektu alebo musia byť nevyhnutné pre realizáciu projektu. Príklady oprávnených výdavkov v rámci paušálnej sadzby sú uvedené v časti 6.2 Paušálna sadzba na pokrytie ostatných nákladov Sprievodcu pre užívateľov zapojených do národného projektu.


 1. Ktoré výdavky sa budú považovať za neoprávnené?

V rámci realizácie projektu je povinnosť zapojených subjektov dodržiavať pravidlo neprekrývania sa výdavkov. Za neoprávnené sa budú považovať výdavky v prípade identifikácie prekrývania sa pracovného času zamestnanca žiadateľa pracujúceho na dvoch alebo viacerých projektoch (vrátane prípadu jedného projektu s viacerými pozíciami v rámci toho istého projektu alebo v prípade viacerých zmluvných vzťahov pre výkon práce pre projekt a mimo projektov) spolufinancovaných z prostriedkov EŠIF, resp. z iných programov EÚ alebo vnútroštátnych programov, resp. pri zistení vykonávania činnosti nefinancovanej z prostriedkov EŠIF.

 

 1. Je možné súčasné zapojenie sa do výzvy "Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti" a inej výzvy štátnej pomoci?

Poskytnutie finančných prostriedkov v národnom projekte Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti upravuje Schéma štátnej pomoci na podporu posilnenie dlhodobej zdravotnej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) č. ŠP SVHZ – 1/2022 v článku M. Kumulácia pomoci nasledovne:

 1. Pomoc poskytnutá na základe tejto schémy sa môže kumulovať s inou štátnou pomocou, ak sa jednotlivé opatrenia pomoci týkajú rozdielnych identifikovateľných oprávnených výdavkov.

 2. Pomoc poskytnutá podľa tejto schémy sa nekumuluje so žiadnou inou štátnou pomocou alebo pomocou de minimis v súvislosti s tými istými – čiastočne alebo úplne sa prekrývajúcimi – oprávnenými výdavkami, ak by takáto kumulácia mala za následok prekročenie maximálnej výšky pomoci podľa článku J. schémy.

 3. Kumulácia pomoci je vždy viazaná na konkrétnu službu všeobecného hospodárskeho záujmu. 

 

 1. Bude možné naďalej vykazovať výkony, ktoré realizujú zamestnanci v ADOS/MOHO zdravotnej poisťovni?

Vykazovanie zdravotných výkonov voči zdravotným  poisťovniam sa nemení z dôvodu zapojenia sa oprávneného subjektu do národného projektu.

 

 1. Akým spôsobom je možné kontaktovať zástupcov národného projektu „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“?

Otázky týkajúce sa projektu môžete posielať na emailovú adresu:  react@health.gov.sk

 

 1. Naša spoločnosť má uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou, ktorá hradí časť nákladov. Je možné uplatniť v tomto prípade financovanie mzdových nákladov prostredníctvom výzvy Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti? Avšak nie je nám jasné či sa v takomto prípade jedná o duplicitu financovania alebo nie.

Definovanie neoprávnených mzdových výdavkov riadiacim orgánom je nasledovné: „Pracovné úväzky osôb pracujúcich na projekte sa nesmú prekrývať, nie je prípustné, aby bol zamestnanec platený za rovnakú činnosť vykonávanú v tom istom čase, resp. za rovnaké výstupy viackrát. Za neoprávnené sa budú považovať výdavky v prípade identifikácie prekrývania sa pracovného času osoby pracujúcej na dvoch alebo viacerých projektoch (vrátane prípadu jedného projektu s viacerými pozíciami v rámci toho istého projektu alebo v prípade viacerých zmluvných vzťahov pre výkon práce pre projekt a mimo projektov) spolufinancovaných z prostriedkov EŠIF, resp. z iných programov EÚ alebo vnútroštátnych programov, resp. pri zistení vykonávania činnosti nefinancovanej z prostriedkov EŠIF. Výdavky, ktoré sa vzťahujú na tieto pracovné výkazy budú vylúčené z financovania dotknutého projektu/projektov na úrovni príslušného dňa, pričom nie je podstatné, na základe akého zmluvného vzťahu osoba pracovala. Pri zistení prekrývania sa výdavkov v projekte je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy o NFP“.

V prípade, ak bude časť mzdy napr. 2/3 užívateľovi ADOS, MOHO uhradená zo zdrojov projektu a prijímateľ si bude nárokovať preplatiť mzdu len za tieto 2/3 a napr. 1/3 uhradená z iných zdrojov napr. z verejného poistenia, nejde o prekrývanie. 


Často kladené otázky a odpovede k Výzve pre národný projekt „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“, 2. časť

1. Aké je rozhodujúce obdobie pre vyhodnotenie výšky oprávnenej náhrady?

Doba trvania hlavnej aktivity projektu presne je stanovená do 31.12.2023. Pre určenie výšky náhrady sa bude brať obdobie od účinnosti Zmluvy o spolupráci do 31.12.20223 pre tento projekt.

2. Čo znamená, že užívatelia sú Zmluvou o spolupráci poverení vykonávaním SVHZ na obdobie do 31.12.2028?

V súlade s článkom 9. Osobitné dojednania, bod 9.1.pís. c) Zmluvy o spolupráci sa obdobie záväzku SVHZ stanovuje odo dňa jej platnosti a účinnosti do 31.12.2028. Uvedené obdobie sa vzťahuje na povinnosť užívateľa uchovávať účtovnú dokumentáciu, mzdovú dokumentáciu a inú dokumentáciu týkajúcu sa projektu, použitia NFP (napr. prieskum trhu) a poskytovania služieb financovaných z NFP minimálne do 31.12.2028. Taktiež sa týmto ustanovením upravuje obdobie, na ktoré sa prijímateľ pomoci poveruje poskytovaním SVHZ podľa Článku 2. ods. 2. Rozhodnutia Komisie.

3. Sú príjmy zo zdravotných poisťovní považované za príjem za výkon SVHZ podľa Zmluvy o spolupráci?

Pre účely schémy štátnej pomoci a financovania projektov sa za službu všeobecného hospodárskeho záujmu (SVHZ) určila služba súvisiaca s poskytovaním dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti podľa § 4 odsek 1, § 7 odsek 1 písm. a) a d), § 8 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; a preto ak celá činnosť zariadenia spadá pod uvedenú službu (službu SVHZ), do výpočtu a kontroly výšky náhrady za SVHZ sa musia započítať všetky náklady a príjmy za túto poskytovanú službu, teda aj výnosy/príjmy z platieb zo zdravotných poisťovní za výkony poskytované zariadením. Tieto príjmy sú zahrnuté a uvedené v PRÍLOHE II, časť Výnosy/príjmy za výkon služby SVHZ, bod 2.1 Tržby z predaja služieb (účtovne: 602 platby/poisťovne).

4. Zohľadňuje sa pri stanovení výšky náhrady primeraný zisk?

Podľa metodiky pre stanovanie výšky náhrady (PRÍLOHA I a II) sa pri stanovení výšky náhrady nezohľadňuje primeraný zisk, náhrada sa poskytuje iba do výšky čistých nákladov na dotknutú SVHZ. Zároveň metodika nastavená poskytovateľom zohľadňuje vyššie uvedené podmienky a výška oprávnenej náhrady na SVHZ sa vypočíta podľa vzorca: Výška oprávnenej náhrady = Náklady na SVHZ - Príjem za SVHZ, pričom za príjem za SVHZ sa považuje celý príjem získaný za SVHZ (všetky finančné zdroje/príjmy) v rámci trvania poverenia. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že nadmerná náhrada predstavuje/je kladnou hodnotou vo výsledku hospodárenia (výsledok hospodárenia by nemal byť > 0).
Vo všeobecnosti je možné uviesť, že režim pomoci z verejných zdrojov na služby všeobecného hospodárskeho záujmu je definovaný ako dorovnávacia/vyrovnávacia platba štátu na zabezpečenie plnenia záväzku (na úroveň nula), tzn. podpory financovania alebo dofinancovania vzniknutých nákladov, resp. očakávaných nákladov, ktoré prijímateľ nemá pokryté, no boli vynaložené preto, aby služba mohla byť vykonaná/zabezpečená. Účelom štátnej pomoci, ale aj podpory zo zdrojov ESF, je financovanie nákladovej štruktúry, tzn. refundovanie nákladov, nie tvorenie rezerv na ďalšie budúce výdavky a investície.

5. Do ktorého riadku prílohy II. Schémy je potrebné nenávratný finančný príspevok za výkon SVHZ zahrnúť ?

Nenávratný finančný príspevok možno zahrnúť do uvedených položiek, podľa toho, do ktorej položky si ju subjekt z pohľadu právnej formy a spôsobu vedenia účtovníctva zaúčtuje:

2.5. Dotácie/Výnosy v rámci NFP (bežné transfery)
2.13. Iné ostatné výnosy súvisiace so službami SVHZ

Nenávratný finančný príspevok musí byť zahrnutý v príjmoch/výnosoch kvôli kontrole a overovaniu nadmernej náhrady.

6. Je nutné analytické účtovanie, vytvorenie nákladového strediska pre projekt?

Užívateľ sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých zdrojov financovania, a to či už vo forme nákladových stredísk alebo vo forme analytickej evidencie tak, aby výdavky a náklady kryté z NFP boli ľahko a rýchlo priradené k zdroju financovania a nedochádzalo k viacnásobnému financovaniu z rôznych zdrojov (napr. z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, z prostriedkov od zriaďovateľa, darov a pod.) alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva. V zmysle uvedeného je potrebné vytvorenie nákladových stredísk, resp. podúčtov pre projekt, aby bolo možné sledovať čerpanie finančných prostriedkov za projekt.

7. Je nenávratný finančný príspevok vyplatený na základe Zmluvy o spolupráci považovaný za zdaniteľný príjem, ktorý musí užívateľ zahrnúť do daňového priznania a celkových príjmov podnikateľského subjektu za rok 2023 ?

V zmysle bodu 4.3 písm. e) Zmluvy o spolupráci je užívateľ povinný dodržiavať dôsledne ustanovenia tejto zmluvy, všetkých právnych dokumentov, ako aj právnych predpisov SR a EÚ. Všeobecný právny predpis upravujúci jednotnú aplikáciu dane z príjmov fyzickej osoby alebo právnickej osoby a spôsob platenia a vyberania dane upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

8. V rámci Zmluvy o spolupráci je možné vykonať zmeny prílohy č.3 Rozpočet projektu, napr. rozloženie úväzkov?

V prípade rozloženia pracovného úväzku je potrebné vypracovanie dodatku k Zmluve o spolupráci, kde bude rozdelená pôvodná rozpočtová položka na ďalšie položky. Pri personálnej zmene nie je potrebné vypracovanie dodatku k Zmluve o spolupráci.

9. Aké dôsledky budú plynúť pre ADOS, ktorá po ukončení projektu alebo v priebehu jeho realizácie zanikne?

V súlade so Zmluvou o spolupráci sa účastníci zaväzujú na plnenie vyplývajúcich záväzkov. V zmysle článku 14. bod 7 sa uvádza, že „V prípade mimoriadneho ukončenia Zmluvy z dôvodov na strane Užívateľa, je Užívateľ povinný vrátiť finančné prostriedky poskytnuté vo forme transferov za celé obdobie trvania Zmluvy, pokiaľ je v dôsledku toho vrátenie týchto finančných prostriedkov požadované od MZ SR, Poskytovateľom NFP alebo iným na to oprávneným subjektom“.
Skutočnosť, či MZ SR, Poskytovateľ NFP alebo iný na to oprávnený subjekt bude v mimoriadnych prípadoch požadovať vrátenie finančných prostriedkov, bude možné posúdiť až po ukončení projektu.

V prípade ak dostával subjekt príspevok/náhradu za SVHZ a ukončil činnosť počas projektu, bude potrebné urobiť kontrolu nadmernej náhrady v súlade s prílohami I., II. Schémy štátnej pomoci na podporu posilnenia dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu č. ŠP SVHZ – 1/2022), či už bude zrušený alebo ešte v ukončovaní činnosti. Za účtovné obdobie, za ktoré dostal náhradu za vykonávanú SVHZ sa musí vykonať overenie.

Ak subjekt/poskytovateľ zanikne po ukončení projektu, nemá to žiaden vplyv na SVHZ, pretože ak zanikne subjekt, zanikne konkrétna služba a nebude už vykonávať danú službu a tým ani SVHZ.

Doplnené 15.marca.2023