Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa – štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Zdravotnícka implementačná agentúra, so sídlom Limbová 2, 837 52 Bratislava, bolo uverejnené v Hospodárskych novinách, denníku SME a na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 23. októbra 2023.

Do predmetného výberového konania sa v stanovenom termíne (do 06.  novembra 2023) neprihlásil žiaden uchádzač. Z uvedeného dôvodu sa výberové konanie neuskutočnilo a bude vyhlásené nové výberové konanie.