VYHODNOTENIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE
Vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa §2 ods. 1 písm. l) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2017
ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA PODPORU PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT V ROKU 2017
proj.č.
Názov žiadateľa
Účel/Názov projektu
Dátum ich schválenia
Výška žiadanej dotácie
Výška poskytnutej dotácie
4/2017 Zober loptu nie drogy n.o. Športové podujatia s protidrogovou tematikou
30.8.2017
30 000,00 €
8 850,00 €
5/2017 Všetko pre zdravie, o.z. Deti a návykové látky
30.8.2017
27 500,00 €
27 500,00 €
6/2017 Združenie STORM Krok vpred do bezpečnej zóny
30.8.2017
21 865,00 €
20 240,00 €
16/2017 Občianske združenie Prima Prima Street
30.8.2017
49 990,83 €
18 850,00 €
17/2017 Majme srdce pre deti, o.z. DROGY A PREVENCIA 2017
30.8.2017
46 265,00 €
30 843,00 €
18/2017 STOP DROGY Drogová pasca - Môže sa to stať aj tebe (V. séria)
30.8.2017
46 775,50 €
46 775,50 €
19/2017 Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. Medzinárodná a medziodborová spolupráca, výmena skúseností a informovanosť ako piliere efektivity protidrogových aktivít
18.9.2017
45 367,60 €
13 167,64 €
21/2017 Rodina a spoločnosť Rodina bez cigariet 6. ročník
30.8.2017
16 009,00 €
16 009,00 €
24/2017 ODYSEUS Podpora zdravia komunít v Bratislave
18.9.2017
43 236,61 €
14 280,00 €
26/2017 Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava Výmena vykurovacieho systému na lôžkovom oddelení Centra pre liečbu drogových závislostí Bratislava
18.9.2017
25 801,00 €
25 801,00 €
36/2017 C.E.N. s.r.o. Séria krátkych edukačných spotov
18.9.2017
49 880,00 €
49 880,00 €
41/2017 OZ Športom proti drogám Čo sme si, to sme si, vypime si? Dievčatá I.
18.9.2017
46 320,00 €
25 500,00 €
42/2017 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Nebuď otrok drog 4
30.8.2017
46 350,00 €
46 350,00 €
44/2017 Asociácia na ochranu práv pacientov SR Lieky s rozumom - Ako rozumne pristupovať k liekom a predchádzať vzniku liekovej závislostí
5.10.2017
37 760,00 €
20 000,00 €
45/2017 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. Komplexnou prevenciou a pohybom k zdravým návykom
18.9.2017
43 472,00 €
20 000,00 €
50/2017 Lepšia cesta, n.o. Pilotný projekt "Ako nehuliť - testovanie interkaktívnej web stránky
18.9.2017
21 707,50 €
10 000,00 €
51/2017 Metamorfozis DROGY - CESTA DO TMY 3
30.8.2017
47 191,00 €
16 131,00 €
55/2017 Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice Výmena podlahovej krytiny v Centre pre liečbu drogových závislostí Košice
18.9.2017
28 066,30 €
17 459,00 €
66/2017 Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica Obnova IT vybavenia Centra pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica
5.10.2017
11 870,00 €
11 200,00 €
71/2017 oneT Dokumentárno vzdelávací film - Závislosť sa ťa dotýka
18.9.2017
48 717,00 €
16 600,00 €
74/2017 Detská psychiatrická liečebňa n.o. Hraň Protidrogový program pre pacientov hospitalizovaných v DPL n.o. Hraň
5.10.2017
45 233,36 €
20 000,00 €
75/2017 Psychiatrická nemocnica Samuela Bluma v Plešivci Športovými aktivitami k lepšiemu zvládaniu a abstinencie pri komplexnej liečbe a prevencii závislostí
18.9.2017
45 657,44 €
20 000,00 €
76/2017 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Rekonštrukcia vybraných spoločných priestorov kliniky drogových závislostí SZU a PNPP Pezinok
9.10.2017
47 000,00 €
20 000,00 €
79/2017 CREATIVE PARK, o.z. Kým nie je príliš neskoro
30.8.2017
22 327,00 €
22 327,00 €
   
894 362,14 €
537 763,14 €
ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA PODPORU PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT V ROKU 2017
proj.č.
Názov žiadateľa
Účel/Názov projektu
Dátum ich neschválenia
Výška žiadanej dotácie
Dôvod neschválenia žiadosti
43/2017 Občianske združenie Môj kraj Sme za lepší život
22.6.2017
5 700,00 €
nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 9, žiadosť o poskytnutie dotácie má formálne nedostatky i po uplynutí lehoty na ich odstránenie
53/2017 ULITA Zvyšovanie povedomia o rozikách drog medzi ohrozenou mládežou
22.6.2017
10 470,00 €
žiadateľ stiahol projekt
63/2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave Monitoring spotreby a výroby drog na Slovensku pomocou analýzy odpadových vôd
22.6.2017
22 000,00 €
nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 9, žiadosť o poskytnutie dotácie má formálne nedostatky.Nesplnenie zákonných podmienok č. 523/2004 Z. z. § 8a ods. 4 písm. e)
64/2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave Monitoring spotreby a výroby drog na Slovensku pomocou in-situ analýzy odpadových vôd
22.6.2017
49 480,00 €
nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 9, žiadosť o poskytnutie dotácie má formálne nedostatky.Nesplnenie zákonných podmienok č. 523/2004 Z. z. § 8a ods. 4 písm. e)
77/2017 KASPIAN Bezpečie na prvom mieste
22.6.2017
14 277,00 €
nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 9, žiadosť o poskytnutie dotácie má formálne nedostatky i po uplynutí lehoty na ich odstránenie
84/2017 Centrum pre otvorenú politiku Tvorivou dielňou a remeslami v boji proti strašiaku - drogám
22.6.2017
5 700,00 €
nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 9, žiadosť o poskytnutie dotácie má formálne nedostatky
       
107 627,00 €
 
9/2017 TEEN CHALLENGE SLOVAKIA, n.o. RESTART
22.6.2017
3 911,15 €
pod 50 bodov (49)
13/2017 Resocia, n.o. Program posilňovania motivácie klientov resocializačných stredísk
22.6.2017
12 193,20 €
pod 50 bodov (49)
22/2017 RETEST Lepšie pripravení na život
22.6.2017
19 028,00 €
pod 50 bodov (49)
56/2017 Centrum pre liečbu drogových závislosti Košice Obnovenie vybavenia kuchyne a výdajnej stravy v CPLDZ Košice
22.6.2017
12 922,09 €
pod 50 bodov (49)
57/2017 Centrum pre liečbu drogových závislosti Košice Obnovenie vybavenia CPLDZ Košice
22.6.2017
19 855,00 €
pod 50 bodov (49)
58/2017 Centrum pre liečbu drogových závislosti Košice Výmena svietidiel v Centre pre liečbu drogových závislostí Košice
22.6.2017
15 048,94 €
pod 50 bodov (49)
59/2017 Centrum pre liečbu drogových závislosti Košice Rekonštrukcia obvodového murovaného plotu v Centre pre liečbu drogových závislostí Košice
22.6.2017
13 889,99 €
pod 50 bodov (49)
83/2017 NELEGÁL Modernizácia rescocializačného strediska - II. etapa
22.6.2017
16 013,90 €
pod 50 bodov (49)
89/2017 EDU SPEKTRUM Škola - partner prvého kontaktu
22.6.2017
9 500,00 €
pod 50 bodov (49)
91/2017 Zdravé regióny Chcem budúcnosť pre svoje deti
22.6.2017
29 246,66 €
pod 50 bodov (49)
93/2017 PAHOROK, n.o. Bezpečný domov
22.6.2017
11 873,65 €
pod 50 bodov (49)
14/2017 Resocia, n.o. Zriadenie pracovných dielní v resocializačnom stredisku - II-etapa
22.6.2017
14 574,46 €
pod 50 bodov (48)
62/2017 Re/set, občianske združenie Prednášky a diskusie o drogách pre študentov SŠ a ZŠ a výskum ich postojov a motivácií k užívaniu drog
22.6.2017
46 500,00 €
pod 50 bodov (48)
65/2017 Centrum pre liečbu drogových závislosti Banská Bystrica Obnova športového vybavenia Centra pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica
22.6.2017
3 380,00 €
pod 50 bodov (48)
70/2017 MANUS Aj v záhrade sa dá liečiť
22.6.2017
8 813,00 €
pod 50 bodov (48)
87/2017 Centrum voľného času Správna parta
22.6.2017
3 895,00 €
pod 50 bodov (48)
92/2017 OZ Victus CENTRUM ZDRAVIA
22.6.2017
36 860,00 €
pod 50 bodov (48)
10/2017 MAFRA Slovakia, a.s. Hospodárske noviny a HN magazín
22.6.2017
24 800,00 €
pod 50 bodov (47)
29/2017 Prešovská univerzita v Prešove Podpora práce koordinátorov prevencie na základných školách. Krátky program prevencie užívania návykových látok
22.6.2017
5 600,00 €
pod 50 bodov (47)
86/2017 ZŠ s materskou školou, Rakovec nad Ondavou Drogy a prevencia
22.6.2017
4 875,00 €
pod 50 bodov (47)
20/2017 Mesto Trstená Svetom kultúry, športu a tvorivosti proti drogovej závislosti
22.6.2017
13 000,00 €
pod 50 bodov (46)
25/2017 Inovitum, n.o. Je cool nebrať drogy
22.6.2017
39 308,30 €
pod 50 bodov (46)
27/2017 Mesto Žiar nad Hronom Hovorme o tom
22.6.2017
6 965,50 €
pod 50 bodov (46)
31/2017 LIBA ACADEMY 11 Športom k zdravému životnému štýlu II.
22.6.2017
50 000,00 €
pod 50 bodov (46)
81/2017 Obec Šintava Tri Svätoplukove prúty pre zdravie
22.6.2017
22 400,00 €
pod 50 bodov (46)
32/2017 Budúcnosť, n.o. Podpora rozvoja integrovaného centra pre komplexné riešenie závislostí v Centre poradensko-intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ v Nitre - pilotné overovanie inovatívnych postupov a metód práce
22.6.2017
47 500,00 €
pod 50 bodov (45)
48/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb Protidrogová preventívna kampaň v meste Rimavská Sobota
22.6.2017
9 025,00 €
pod 50 bodov (45)
69/2017 Centrum prvého kontaktu Michalovce Už ju nepotrebujem...
22.6.2017
33 362,25 €
pod 50 bodov (45)
80/2017 Nadácia Petit Academy Új Szó v škole - Tanuljunk az Új Szóval
22.6.2017
11 410,00 €
pod 50 bodov (45)
8/2017 Združenie STORM Mapovanie zdravotného stavu aktívnych injekčných uživateľov drog
22.6.2017
4 830,00 €
pod 50 bodov (44)
38/2017 Biodromos Biodromos - prevencia drogových závislostí
22.6.2017
35 132,00 €
pod 50 bodov (44)
46/2017 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Kvalitatívna analýza vo vybranom resocializačnom zariadení zameraná na prevenciu nelegálnych drogových závislostí
22.6.2017
2 004,26 €
pod 50 bodov (44)
61/2017 Re/set, občianske združenie Rastamama.sk - prevádzka bezplatnej drogovej poradne, šírenie osvety a výskum virtuálnej subkultúry užívateľov drog
22.6.2017
25 150,00 €
pod 50 bodov (44)
67/2017 Združenie Rómskych detí a mládeže Prevencia - základ zdravia rómskych detí a mládeže
22.6.2017
2 334,00 €
pod 50 bodov (44)
72/2017 CPM - Centrum prevencie mládeže Tvroba a implementácia nového interaktívneho preventívneho programu primárnej prevencie drogových závislostí - REVOLUTION TRAIN
22.6.2017
41 161,00 €
pod 50 bodov (44)
85/2017 Stredná odborná škola Skutočným nešťastím nie je nerovnosť ale závislosť
22.6.2017
2 850,00 €
pod 50 bodov (44)
7/2017 Združenie STORM Prevencia na školách - STEREO
22.6.2017
14 200,00 €
pod 50 bodov (43)
88/2017 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Pripoj sa k prevencii
22.6.2017
7 580,00 €
pod 50 bodov (43)
90/2017 Obec Pata ...keď najlepšou drogou je šport
22.6.2017
34 738,00 €
pod 50 bodov (43)
11/2017 MAFRA Slovakia, a.s. Hnonline
22.6.2017
25 500,00 €
pod 50 bodov (42)
12/2017 MAFRA Slovakia, a.s. fitmagazín
22.6.2017
38 600,00 €
pod 50 bodov (42)
49/2017 Detský fond Slovenskej republiky Protidrogová prevenica v Mixklube a v Mixáčiku
22.6.2017
20 008,38 €
pod 50 bodov (42)
54/2017 Pro Retest Spolu sa učíme žiť
22.6.2017
8 470,00 € pod 50 bodov (42)
68/2017 KVAPKA, n.o. ,,čoby, drogy nie sú hobby" VLAK
22.6.2017
15 000,00 €
pod 50 bodov (42)
82/2017 Mesto Myjava Primárna prevencia drogových závislostí v Myjave v r. 2017
22.6.2017
19 095,00 €
pod 50 bodov (42)
94/2017 Univerzita Komenského v Bratislave Podpora prevencie užívania drog mladistvými a mladými ľuďmi prostredníctvom osvety na základných, stredných a vysokých školách v Žilinskom kraji
22.6.2017
7 310,00 €
pod 50 bodov (42)
52/2017 PARADYSIO Televízny magazín zameraný na šírenie protidrogove osvety
22.6.2017
38 100,00 € pod 50 bodov (41)
95/2017 Univerzita Komenského v Bratislave Ťažké kovy v ovocných destilátoch ako faktor ovplyvňujúci zdravotné dopadey konzumácie alkoholu
22.6.2017
11 950,00 €
pod 50 bodov (41)
30/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb Umenie povedať , NIE
22.6.2017
23 337,00 €
pod 50 bodov (40)
34/2017 C.E.N. s.r.o. Krátke dokumenty - Séria skutočných ľudských príbehov
22.6.2017
50 000,00 €
pod 50 bodov (40)
35/2017 C.E.N. s.r.o. Edukačné krátke filmy
22.6.2017
49 950,00 €
pod 50 bodov (40)
37/2017 C.E.N. s.r.o. Séria šiestich minútových edukačných spotov
22.6.2017
49 530,00 €
pod 50 bodov (40)
47/2017 Martin Pažitný Monitoring výskytu nových psychoaktívnych látok v internetových obchodoch určených užívateľom v Slovenskej republike
22.6.2017
28 100,00 €
pod 50 bodov (39)
3/2017 OZ STOPA Slovensko Sociálne prevenčný tím
22.6.2017
15 152,96 €
pod 50 bodov (38)
33/2017 ZŠ s materskou školou Rudolfa Dilonga Ak chceš vychovávať mládež, musíš pochopiť jej túžbu po živote
22.6.2017
5 630,00 €
pod 50 bodov (38)
40/2017 Re:society Zvýšenie informovanosti a formovanie postojov ako aktívny nástroj prevencie užívania alkoholu a drog študentmi stredných škôl
22.6.2017
17 100,00 €
pod 50 bodov (38)
39/2017 SANITAS SLOVACA, agentúra pre rozvoj zdravia na Slovensku DRUG-ER
22.6.2017
40 000,00 €
pod 50 bodov (37)
60/2017 Re/set, občianske združenie Prednášky o drogách a závislostiach pre odbornú verejnosť (polícia, prokuratúra, súdy)
22.6.2017
19 500,00 €
pod 50 bodov (37)
73/2017 Ipčko ONLINE pomoc
22.6.2017
45 600,00 €
pod 50 bodov (36)
78/2017 Afinita, o.z. Ani silou, ani duchom
22.6.2017
43 406,00 €
pod 50 bodov (34)
1/2017 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zvýšenie efektivity prevencie realizovaných v oblasti protidrogových činností pomocou didaktických pomôcok
22.6.2017
3 910,00 €
pod 50 bodov (33)
97/2017 V.I.A.C - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Von z kruhu
22.6.2017
26 850,00 €
pod 50 bodov (33)
96/2017 Centrum voľného času Centrum mládeže
22.6.2017
4 766,00 €
pod 50 bodov (32)
2/2017 Mestký dom kultúry Centrum mládeže - prevencia drogovej a nelátkovej závislosti
22.6.2017
41 366,00 €
pod 50 bodov (29)
15/2017 OZ na ľade Hokej pre všetkých
22.6.2017
4 050,00 €
pod 50 bodov (29)
23/2017 TK Danube Letný integračno-tvorivý pobyt "Tancom proti drogám 2017"
22.6.2017
10 000,00 €
pod 50 bodov (25)
28/2017 Mesto Spišská Belá Mladí mladým
22.6.2017
30 000,00 €
pod 50 bodov (24)
       
1 408 011,69 €
 
Celkovo SPOLU
2 410 000,83 €