Za  MZ SR:

 • generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky  MUDr. Adam Hlôška
 • riaditeľ odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann
 • referent odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky Mgr. Jana Kernátsová, PhD.

Za VšZP:

 • PharmDr. Ľudmila Krč-Jediná

Za Union ZP:

 • doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA

Za ZP Dôvera:

 • PharmDr. Alžbeta Arvaiová

Za Klub cystickej fibrózy:

 • Mgr. Andrea Návesňáková
 • Mgr. Jaroslav Lexa

Zástupca pacientov s cystickou fibrózou:

 • hlavný odborník pre pediatrickú pneumológiu a ftizeológiu doc. MUDr. Martin Brezina, CSc.

Stretnutie sa uskutočnilo na základe záverov vyplývajúcich z pracovného stretnutia zúčastnených strán uskutočneného dňa 27.9.2012 na MZ SR.

Stretnutie zahájil generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky  MUDr. Adam Hlôška. Privítal všetkých zúčastnených a zdôraznil, že úlohou ministerstva na tomto stretnutí je rola sprostredkovateľa názoru. Ide o otvorenú diskusiu medzi zdravotnými poisťovňami ako platcami a pacientskou organizáciou, ktorá zastupuje a obhajuje práva pacientov s  cystickou fibrózou za dostupnú zdravotnú starostlivosť.

PharmDr. Ľudmila Krč-Jediná

 1. VšZP pristúpila k zaujatiu stanoviska k požiadavke občianskeho združenia s plnou vážnosťou na úrovni predstavenstva zdravotnej poisťovne.
 2. VšZP upresnila výšku nákladov na mukolytiká, uhradených na diagnózu ochorenia dýchacej sústavy za rok 2011, ktorá odznela na predchádzajúcom stretnutí.
 3. V roku 2011 vynaložila VšZP na lieky a zdravotnícke pomôcky pre pacientov s cystickou fibrózou  2,23 mil. €, čo predstavuje na jedného pacienta s cystickou fibrózou približne 8 851 €. Len pre ilustráciu, priemerné ročné náklady na lieky a zdravotnícke pomôcky pre jedného poistenca VšZP v roku 2011 sa pohybovali vo výške 233 €.
 4. Cystická fibróza je multiorgánové ochorenie a symptomatická liečba je zameraná na všetky postihnuté orgány nielen na bronchopulmonálnu liečbu, čo si treba uvedomiť.
 5. Pacienti s cystickou fibrózou ako jediná skupina pacientov má už teraz zabezpečenú plnú úhradu liekov indikovaných pri pankreatickej insuficiencii ako aj antibiotickú  liečbu.
 6. Prijatím opatrenia udeľovať hromadné výnimky vo forme úhrady za lieky s obsahom acetylcysteínu  považuje zdravotná poisťovňa za favorizovanie istej skupiny pacientov.
 7. Aktuálne platná legislatíva neumožňuje hradiť liečbu, ktorá je vyhláškou definovaná ako podporná alebo doplnková. Súčasne kategorizácie liekov sa má vykonávať tak, aby verejné prostriedky, s ktorými hospodária zdravotné poisťovne  postačovali na úhradu liekov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
 8. Platná legislatíva ponecháva možnosť pre individuálne schvaľovanie úhrady pre liek, ktorý nie je kategorizovaný  len v medicínsky odôvodnených prípadoch.

PharmDr. Alžbeta Arvaiová

 1. V  roku 2011 zdravotná poisťovňa Dôvera vynaložila na lieky a zdravotnícke pomôcky pre pacientov s cystickou fibrózou  finančné prostriedky vo výške 385 938 €.
 2. Vydanie súhlasu s úhradou liekov s obsahom acetylcysteínu pre skupinu pacientov s cystickou fibrózou nepovažujú za dostatočne odôvodnené, aby bola takýmto spôsobom zvýhodnená jedna skupina pacientov.
 3. Súhlasia s individuálnym schvaľovaním úhrad pre nekategorizovaný liek v súlade s § 88 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu v medicínsky odôvodnených prípadoch.

 doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA

 1. Zdravotná poisťovňa Union v predmetnej veci zastáva rovnaké stanovisko ako obe poisťovne.
 2. Súhlasia s individuálnym schvaľovaním úhrad pre nekategorizovaný liek v súlade s § 88 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu v medicínsky odôvodnených prípadoch.

   Mgr. Jaroslav Lexa

 1. Cieľom návrhu občianskeho združenia schváliť hromadné výnimky pre pacientov s cystickou fibrózou bolo odbremeniť lekárov  od zaťažujúcej administratívnej práce.
 2. Opätovne bolo poukázané na skutočnosť, že väčšina rodín pacientov s cystickou fibrózou  je poddimenzovaná, sú to rodiny sociálne slabšie situované.
 3. Tak ako bolo uvedené, že je cystická fibróza multiorgánové ochorenie, tak je okrem základnej liečby potrebná mnohoraká doplnková liečba esenciálnymi aminokyselinami, vitamínmi .... , ktorá je plne hradená pacientom alebo rodinným príslušníkom.
 4. Mnohí pacienti a ich rodinní príslušníci sa ocitli v zlej sociálnej situácii v dôsledku choroby alebo starostlivosti o chorého pacienta. Všetci sa chcú plnohodnotne zapojiť do pracovného procesu, chcú žiť. Ak by zdravotné poisťovne uhradili zdravotnú starostlivosť v plnej výške, ku žiadnemu sociálnemu pnutiu by nedochádzalo.

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA

 1. Treba si položiť zásadnú otázku či riešime medicínske hľadisko liečby alebo sociálne. Liek so sebou nesie nielen medicínsky ale aj sociálny aspekt.
 2. Sociálne aspekty vecne prislúchajú Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny.
 3. Poisťovne majú záujem problém riešiť, ale musia zohľadniť aj iné skupiny vážne chorých pacientov, ktorí sú v podobne zlej sociálnej situácii.

MUDr. Adam Hlôška
Zdravotné systémy nielen v Európe, ale na celom svete nevedia pokryť celú zdravotnú
starostlivosť. Z ekonomického hľadiska je ponuka vždy väčšia ako dopyt a finančné prostriedky nepostačujú na jeho krytie.

Mgr. Jaroslav Lexa
Občianske združenie robí všetko preto, aby sa náklady na liečbu cystickej fiibrózy znížili. Dohodou s ADOS-om znížili počet lôžkodní svojich pacientov na minimum.

doc. MUDr. Martin Brezina, CSc.
Pokles celkových nákladov na liečbu cystickej fibrózy je možný len vďaka komplexnej ambulantnej liečbe.

Mgr. Jaroslav Lexa

 1. Očista pľúc je základom liečby. Vidia progres vďaka dostupnej liečbe najmä na súčasných deťoch. Starší pacienti, ktorí nemali dostupnú takú liečbu sú na tom horšie. 
 2. Treba si uvedomiť, že urgentná starostlivosť u zle liečených pacientov vďaka ich nesolventnosti spolupodieľať sa na liečbe môže vyústiť do vyšších nákladov pre zdravotné poisťovne.
 3. Žiadajú o individuálne zohľadnenie sociálnej situácie v rodinách.

Mgr. Andrea Návesňáková
Sociálne príspevky dostávajú pacienti z MPSvR len na hygienu a stravu.

Mgr. Jaroslav Lexa
Upozornil aj na problémy so sociálnou poisťovňou, nakoľko rodičom detí s cystickou fibrózou, ktoré opatrujú alebo vykonávajú asistenciu sa nezarátavajú roky do dôchodku Za túto službu nepoberajú ani minimálnu mzdu.

Záver: 

 1. Stanovisko zdravotných poisťovní je jednoznačné.
 2. Súhlasia s individuálnym schvaľovaním úhrad pre nekategorizovaný liek v súlade s § 88 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu v medicínsky odôvodnených prípadoch, tak ako to umožňuje platná legislatíva.
 3. Rozsah a schvaľovanie úhrad sa bude vykonávať tak, aby verejné prostriedky, s ktorými hospodária zdravotné poisťovne  postačovali na úhradu liekov z verejného zdravotného  poistenia. Bude sa zohľadňovať len medicínska opodstatnenosť liečby schvaľovaným liekom.
 4. Hlavný odborník ministerstva pre pediatrickú pneumológiu a ftizeológiu bude informovať lekárov centier pre cystickú fibrózu o možnosti úhrady liekov s obsahom acetylcysteínu na individuálnu výnimku pre konkrétneho pacienta s medicínskym opodstatnením a odôvodnením.
 5. Následné pracovné stretnutie sa uskutoční v júni 2013 s cieľom prehodnotiť stav udeľovania výnimiek na úhradu liekov s obsahom acetylcysteínu zdravotnými poisťovňami a výšku nákladov na takto indikovanú liečbu.

Na základe výsledkov stretnutia zainteresovaných strán budú podľa potreby hľadané ďalšie riešenia v súlade s platnou legislatívou.


Zapísala: Mgr. Jana Kernátsová, PhD.

Schválil: MUDr. Adam Hlôška, generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky, v.r.