Prítomní: podľa prezenčnej listiny

            Prítomných privítal MUDr. Adam Hlôška, generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky.

Program stretnutia:
Novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej obsahom je zverejňovanie prevodov hodnôt medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi/zariadeniami.

MZ SR zdôraznilo, že návrh novely zákona pripravilo v úzkej súčinnosti s Transparency International, s Ministerstvom financií SR a s Finančným riaditeľstvom SR. Cieľom tejto novely je zvýšiť mieru transparentnosti vo vzťahoch farmaceutického priemyslu a zdravotníckych pracovníkov/zariadení v Slovenskej republike a tým prispieť k zmenšovaniu priestoru pre akúkoľvek korupciu v tejto oblasti. Účinnosť tejto novely by mala nadobudnúť 01.01.2016.

Transparency International (TI)
Mgr. Zuzana Dančíková – zástupkyňa Transparency International, informovala o zámere navrhovaných zmien – oznamovacia povinnosť uložená zdravotníckym pracovníkom o peňažných a nepeňažných plneniach od farmaceutického priemyslu sa ruší a oznamovacia povinnosť  sa v plnej miere prenáša na farmaceutický priemysel.

Asociácia dodávateľov liekov (ADL)
Pripomienky ADL – zapracované  do materiálu

Slovenská lekárnická komora (SLeK)
Pripomienky SLeK – zapracované do materiálu,

Slovenská lekárska komora
Zopakovali námietky uvedené na rokovaní 20. 5. 2015 týkajúce sa súvisiacej úpravy v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v častiach  zdaňovania peňažného a nepeňažného plnenia prijatého zdravotníckymi pracovníkmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Uviedli, že SLK považuje tieto ustanovenia za diskriminačné v porovnaní s inými nezdravotníckymi povolaniami v národnom hospodárstve a nadbytočne administratívne zaťažujúce zdravotníckych pracovníkov a organizátorov vzdelávacích aktivít sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Platná právna úprava podľa SLK pôsobí vo vzťahu k sústavnému vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov demotivačne, čo je na škodu zdravotníckych pracovníkov aj pacientov a bolo by vhodné to zmeniť, keďže účel, ktorý sa tým pôvodne sledoval – stransparentnenie príjmov – sa splní týmto zákonom. Podľa SLK bude postačovať, ak plnenia budú oznamovať farmaceutické organizácie pod podmienkou verifikácie údajov zo strany zdravotníckeho pracovníka.
Pripomienky – čl. 1 bod 28
Navrhujú  doplniť  v čl. 1 bod 29, ktorý by sa mal týkať verifikácie údajov a podávania námietok v prípade,  by boli zverejnené nesprávne údaje.
V čl. 3 žiadajú vypustiť jednotlivé body zo zákona dane z príjmov ako demotivačné pre zdravotníckych pracovníkov sústavne sa vzdelávať ako aj organizátorov sústavného vzdelávania vydávajúcich potvrdenia o peňažnom a nepeňažnom plnení pre nadmernú administratívnu náročnosť.
MZ SR podotklo, že MZSR nie je kompetentné vstupovať do zákona o dani z príjmov.

Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP)
Prezentované pripomienky
AIFP navrhujú hlásenia podávať 2x ročne a to k 31.07. a k 31.12.
TI s navrhovaným súhlasí.
Ďalej navrhujú pri oznamovaní klinických skúšaniach oznamovať iba odmenu platenú za vykonanie klinického skúšania a nie náklady súvisiace s vykonaním klinického skúšania. Tiež navrhujú vyňať plnenia poskytnuté v rámci bežného obchodného styku z oznamovacej povinnosti.

Slovenská lekárska spoločnosť (SLS)
Predmetom ďalšej diskusie bolo klinické skúšanie liekov špeciálne  týkajúce sa odmeňovania realizátorov klinického skúšania.

  • SLS podotkla, že etiku správania lekárov a zdravotníckych pracovníkov zakomponovať do zákona je nezmysel, pretože etické správanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov by malo byť pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov samozrejmosťou. Zástupkyňa Transparency International podotkla, že etika je v súlade s transparentnosťou a každý pacient, by mal mať možnosť byť informovaný o výdavkoch týkajúcich sa jeho liečby. SLK s týmto nesúhlasí, lebo tento spôsob vnáša nedôveru pacienta k lekárovi.
  • SLK a SLS zhodne podotklo, že sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov nie je dotované štátom a z toho dôvodu spolupracujú s farmaceutickými firmami, ktoré dotujú toto vzdelávanie.

Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP)
Nemala pripomienky

Závery zo stretnutia:
Prerokované pripomienky, okrem väčšiny pripomienok SLS, MZ SR zapracuje do materiálu.

 

Zapísala: Mgr. Bronislava Šalková/ Odbor farmácie