Za MZ SR:           

  • generálny  riaditeľ  sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška
  • riaditeľ odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann

Za ŠÚKL:

  • vedúci služobného úradu a riaditeľ  PharmDr. Ján Mazag

Za OZ Asociácia na ochranu spotrebiteľov liekov:

  • Ing. Hanka Rážová
  • JUDr. Iveta  Šteffeková

        Stretnutie sa uskutočnilo ako reakcia na písomnú žiadosť občianskeho združenia Asociácie na ochranu spotrebiteľov liekov  (ďalej iba „OZ“).

Stretnutie zahájil  generálny riaditeľ sekcie farmácie a  liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška. Privítal  všetkých zúčastnených. Uviedol, že stanovisko k ich písomnej žiadosti o pravidelné zverejňovanie informácií na základe § 3 ods. 1  zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  k informáciám v znení neskorších predpisov na webovej stránke ŠUKLu  rieši sekcia legislatívno-právna MZ SR.

PharmDr. Mazag:  K žiadosti „OZ“ zverejňovať na webovej stránke ŠÚKL-u informácie –
a) zoznam žiadostí o reexport (vývoz) humánnych liekov zo SR, 
b) zoznam žiadateľov, ktorým sa vyhovelo,  
c) zoznam vyvezených liekov (kedy boli vyvezené a v akom množstve) uviedol, že ŠÚKL  v zmysle zákona môže poskytnúť informácie o vyvezených liekoch formou oznámenia až po uplynutí kvartálu. Celý proces je v štádiu riešenia, z dôvodu poskytovania objektívnych informácií.

Ing. Rážová, JUDr. Šteffeková: Poukázali na realizáciu, presné zadefinovanie pravidiel evidencie liekov pri vývoze zo Slovenska v zmysle § 19a zákona č. 362/2011 Z. z. o  liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uverejňovanie informácií o žiadateľoch, ktorí reexport vykonávajú, informácie o vyvezených liekoch ako aj zoznam žiadateľov, ktorým sa vyhovelo, je dôležité k sprehľadneniu obchodovania s liekmi. Chcú najmä zverejňovať  Zoznam firiem, ktoré žiadajú o reexport humánnych liekov z SR, sprehľadniť trh s liekmi na Slovensku, ktoré majú napomôcť, aby obyvatelia SR neboli vystavený riziku nedostatku určitých druhov liekov.

MUDr. Hlôška: Uviedol, že reexport liekov je legálna podnikateľská činnosť. Plánovaný vývoz ešte neznamená reálny vývoz. Ministerstvo zdravotníctva SR koná v zmysle platnej legislatívy. Zdôraznil, že zverejniť na webovej stránke plánované vývozy formou oznámenia by nebolo správne, nakoľko plánovaný vývoz nie je relevantný údaj. Informoval, že Slovensko je jediný štát v rámci  Európskej únie, ktorý monitoruje reexport liekov.

Záver:
1/ Ministerstvo zdravotníctva SR bude metodicky usmerňovať ŠUKL, aby v prípade vydania akéhokoľvek zákazu reexportu liekov daný zákaz zverejnil na svojom webovom sídle.

2/ Ministerstvo zdravotníctva SR a ŠÚKL sa budú zaoberať a odborne posúdia (pozitívne aj negatívne dopady) možnosť zverejňovania zoznamu žiadateľov o reexport liekov.

3/ Zástupcovia Asociácie na ochranu spotrebiteľov liekov poukázali na skutočnosť, že svoj záujem o veci verejné zdôvodňuje účelom na ktorý bola zriadená podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov z  9. mája 2007, pričom s cieľom naplniť účel a predmet svojej činnosti, spočívajúcej v oblasti ochrany spotrebiteľa liekov, konkrétne v oblasti ekonomickej ale aj inej týkajúcej sa ochrany spotrebiteľa liekov bude aj naďalej kontaktovať orgány štátnej a verejnej správy s cieľom spracovania vlastných informácií o cene liekov, ich spotreby a pod. V súlade s bodom 3 tejto zápisnice požiadali zástupcovia Asociácie na ochranu spotrebiteľov liekov o zaslanie zoznamu žiadateľov o reexport liekov. Uvedené informácie aj vzhľadom na krátku účinnosť nového znenia § 19a zákona č. 362/2011 Z.z. o  liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, použijú výlučne pre informatívne a štatistické ciele Asociácie, ako pracovnú pomôcku pre porovnávanie neskorších informácií.

 

Zapísala: Želeňáková
Overil:  - za OZ Asociácia na ochranu spotrebiteľov liekov: Ing. H. Rážová (prezident) a I. Šteffeková (výkonný riaditeľ )  
Schválil:  MUDr. Adam Hlôška, v.r.,  generálny riaditeľ SFLP