za MZ SR:

  • riaditeľ OKCLP PharmDr. Rastislav Pullmann
  • predseda KK pre ZP Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď

za AOPP:

  • JUDr. Eva Madajová, prezidentka AOPP

           
Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť AOPP (Asociácia na ochranu práv pacientov).
Stretnutie otvoril PharmDr. Rastislav Pullmann riaditeľ Odboru kategorizácie cenotvorby a liekovej politiky a požiadal AOPP o prednesenie svojich požiadaviek.

Diskusia ku vzneseným okruhom otázok:

  1. JUDr. Madajová poukázala na dlhodobo pretrvávajúci nevyhovujúci stav v možnosti preskripcie sériovo vyrábanej obuvi ortopedickej s diabetickou úpravou. V zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok sa nachádzajú kódy, ktoré prihlásil do zoznamu výrobca Cebo Holding a tento výrobca už neexistuje.  
  2.   PharmDr. Pullmann vysvetlil proces kategorizácie, v ktorom je možné zaradiť zdravotnícku pomôcku do zoznamu iba na základe žiadosti, ktorú podá výrobca.
  3. Mgr. MVDr. Jaďuď informoval AOPP o pripravovaných zmenách v zozname zdravotníckych pomôcok na mieru, v ktorom bude v podskupine I1.1 Obuv ortopedická individuálna, jednoduchá polotovarová našpecifikovaná aj obuv s diabetickou úpravou.
  4. MZ SR navrhuje AOPP aby iniciovala výrobcov sériovej ortopedickej obuvi s diabeticku úpravou na podanie žiadostí do podskupiny J1.2.

 
Na záver sa prítomní sa zhodli na potrebe vzájomnej komunikácie aj prostredníctvom pracovných stretnutí na pôde MZ SR, kde je vôľa ku špecifickým otázkam prizvať zástupcov jednotlivých inštitúcií a reagovať tak na aktuálne témy v oblasti zdravotníckych pomôcok. Rokovanie ukončil riaditeľ OKCLP PharmDr. Rastislav Pullmann.

Zapísal: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď
Overili za AOPP: JUDr. Eva Madajová
Schválil: PharmDr. Rastislav Pullmann