Za MZ SR:

 • generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky - MUDr. Adam Hlôška
 • riaditeľ odboru kategorizácie cenotvorby a liekovej politiky - PharmDr. Rastislav Pullmann
 • referent komunikačného odboru - Mgr. Martina Lidinská
 • referent odboru kategorizácie cenotvorby a liekovej politiky - Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď
 • referent odboru kategorizácie cenotvorby a liekovej politiky - Mgr. Jana Kernátsová, PhD.

Za FPPS:

 • predseda - Ing. Marica Laščeková

Predmetné stretnutie sa uskutočnilo z podnetu zástupkyne FPPS vo veci edukácie pacientov, prostredníctvom prednáškových podujatí organizovaných Fórom pacientov a poistencov Slovenska.

Rokovanie zahájil generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška, ktorý privítal pani Laščekovú a vyzval ju ako  zástupkyňu FPPS k predneseniu ich návrhu.

Ing. Marica Laščeková

 1. Poďakovala za prijatie.
 2. Predstavila nové občianske združenie Fórum pacientov a poistencov Slovenska  a ich zámer edukovať pacientov v problematike zdravotnej a sociálnej starostlivosti, s cieľom zlepšiť kvalitu života pacienta a pozitívne ovplyvniť ich doterajší životný štýl.
 3. Predniesla koncept plánovaného projektu, spôsob realizácie  a spôsob financovania .
 4. Oslovila MZSR s požiadavkou zapojiť sa do edukačného programu FPPS prostredníctvom projektu „Pýtajte sa lekára“, ktorý realizuje ministerstvo v spolupráci s Asociáciou na ochranu práv pacienta (AOPP).

MUDr. Adam Hlôška           

 1. MZSR komunikuje so všetkými občianskymi združeniami pacientov, ktoré prejavia záujem riešiť témy, ktoré sa ich dotýkajú.
 2. Zaručuje pacientom prístup k informáciám tak, aby boli v súlade s legislatívou Slovenskej republiky aj Európskej únie, informácie, ktoré sú garantované takými inštitúciami ako je ŠUKL, EMEA...
 3. Partneri, s ktorými ministerstvo vstúpi do spolupráce sú z hľadiska financovania nezávislí od farmaceutického priemyslu.
 4. Ak FPPS preukáže svoju finančnú nezávislosť od farmaceutického priemyslu, ministerstvo sa v rámci svojich možností  zapojí do edukačných programov organizovaných týmto združením.
 5. Bolo by ideálne, ak by sa všetky občianske združenia pacientov dokázali zastrešiť  jednou platformou, ktorá by umožňovala globalizácia pohľadu ich zástupcov na problematiku zabezpečovania zdravotnej starostlivosti a by  umožnila efektívnejšie riešenia v prospech všetkých pacientov bez ohľadu na typ a rozsah ich ochorenia.
 

Záver:

 1. Zabezpečiť nezávislé vzdelávanie pacientov garantované nezávislými odborníkmi a odbornými inštitúciami.
 2. Hľadať optimálne riešenia spolupráce pre všetky zainteresované strany.


Zapísala: Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Overila: Ing. Marica Laščeková
Schválil:   MUDr. Adam Hlôška, generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky, v.r.