Za MZ SR:

  • generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška
  • riaditeľ Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann
  • referent odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Ľubomíra Tomčíková, CSc.
  • hlavný odborník MZ SR pre klinickú imunológiu a alergológiu  prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc.

Za spoločnosť ALK Slovakia, s.r.o.:

  • PharmDr. Ingrid  Valkovová
  • PharmDr. Vladimír Uraz, riaditeľ ALK Slovakia, s.r.o.

 
Stretnutie sa uskutočnilo na základe podanej žiadosti o zaradenie lieku Acarizax do zoznamu kategorizovaných liekov a na základe doručeného stanoviska hlavného odborníka MZ SR prof. MUDr. Petra Pružinca, CSc. k zabezpečeniu sublingválnej alergénovej imunoterapie na liečbu roztočovej alergie.

 Stretnutie otvoril generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.


Spoločnosť ALK Slovakia, s.r.o.:

            Zástupcovia spoločnosti ALK Slovakia, s.r.o. požiadali MZ SR o zaradenie lieku Acarizax do zoznamu kategorizovaných liekov na základe žiadosti A1E podanej prostredníctvom elektronického portálu kategorizácie s účinnosťou od 1.4.2016.

Za MZ SR:

MZ SR vysvetlilo prítomným, že na základe predloženej žiadosti podanej spoločnosťou ALK Slovakia, s.r.o.  nie je možné liek Acarizax zaradiť do zoznamu kategorizovaných liekov, pretože žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov nebola podaná v súlade so zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 363/2011 Z. z.“). MZ SR vyzvalo spoločnosť ALK Slovakia, s.r.o. na podanie novej žiadosti o zaradenie lieku Acarizax do zoznamu kategorizovaných liekov prostredníctvom elektronického portálu kategorizácie v súlade s platnou legislatívou a v súlade s  dodržiavaním zákona č. 363/2011 Z. z.  MZ SR uviedlo, že ALK Slovakia, s.r.o.  môže podať aj žiadosť o schválenie úradne určenej ceny lieku. Rovnako sa môže obrátiť na zdravotné poisťovne so žiadosťou o súhlas s úhradou v súlade so zákonom č. 363/2011 Z. z.

Rokovanie ukončil generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

Zapísala:                                                        PharmDr. Ľubomíra Tomčíková, CSc.
Overila za ALK Slovakia, s.r.o.:                     PharmDr. Ingrid Valkovová
Schválil:                                                         MUDr. Adam Hlôška