Za MZ SR:

 • generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška
 • riaditeľ odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann
 • komunikačný odbor Mgr. Martina Lidinská
 • poradca ministerky: PharmDr. Martin Beneš
 • referent odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky MVDr. Erika Hanzelyová

Za poisťovne:

 • PharmDr. Elena Jurišová

VšZP

 • Mgr.  Renáta Hajdinová

Dôvera

 • Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA

Union

   
Za ŠUKL:

 • PharmDr. Anna Mareková, PhD.

 
Za odbornú pracovnú skupinu:

 • Prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc.

 

Za občianske združenie DAR ŽIVOTA:

 • Mgr. Vlasta Pagáčová

predseda Občianskeho združenia

 • JUDr. Pavel Boka

pacient po transplantácii 

            Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť Občianskeho združenia DAR ŽIVOTA. Občianske združenie sa na MZ SR obrátilo so žiadosťou o pomoc vo forme udelenia výnimky na plne hradenú imunosupresívnu liečbu z prostriedkov verejného zdravotníctva, konkrétne pre liek Sandimmun Neoral. Stretnutie otvoril generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška a predstavil všetkých prítomných.

Občianske združenie :
Žiadajú, aby imunosupresívna liečba bola plne hradená z prostriedkov verejného zdravotníctva. Dôvodom je, že imunosupresívna liečba je v ich prípade životne nevyhnutná. Ceny liekov ako aj ich doplatky sa hýbu v závislosti od kategorizácie. Pacienti sú nútení, vyslovene z ekonomického dôvodu prechádzať v krátkych časových intervaloch na lacnejšie druhy liekov , čím sa vystavujú výkyvom koncentrácie liečiva v krvi. Po zmene nastavenej liečby musia opakovane podstúpiť vyšetrenia na kontrolu hladiny liečiva v krvi. Vyšetrenia sa vykonávajú v ich prípade v NUSCH Bratislava, kde pacienti cestujú (sanitkou), prípadne sú hospitalizovaní, čím dochádza v konečnom dôsledku k zvýšeniu výdavkov vo verejnom zdravotníctve. Zmena hladiny liečiva môže mať pre pacienta ničivé dôsledky, má vplyv na obličky, pečeň, krvný tlak- pacienti majú obavy o svoje zdravie a dokonca o život. Náhrada lieku, či už generického alebo originálneho, znamená narušenie nastavenej liečby, čo pacienta ohrozuje a nezvyšuje kvalitu jeho života. V súčasnosti je vysoký doplatok na liek Sandimmun Neoral, mnohí pacienti sú v zlej finančnej situácii a nie je pre nich možné doplácať sumu 46,6 €. Doplatok za liek je pre nich likvidačný. Pacienti sú na liečbu nastavení individuálne, odborným lekárom, po komplexnom posúdení ich celkového zdravotného stavu a s prihliadnutím na ďalšie užívané lieky, ich vzájomné interakcie... Pre každého pacienta je vybraný najoptimálnejší a najúčinnejší liek. Pacienti absolvujú kontroly pravidelne  a rok po transplantácii cca každých 6 mesiacov. Myslia si, že práve v prípade bezplatnej imunosupresívnej liečby by sa dosiahla stabilita v ich liečbe a úspora finančných prostriedkov z verejného zdravotníctva. Pacienti si nevedia vysvetliť, prečo bol tento liek bez doplatku a zrazu je doplatok taký vysoký. Zároveň by boli radi, keby si štát vedel ustrážiť ceny liekov.

Za odbornú pracovnú skupinu:
Prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc. poznamenal, že chápe, v akej situácii sa pacienti nachádzajú, ale zároveň je potrebné si uvedomiť, že existujú rôzne skupiny pacientov, ktorí taktiež žiadajú o udelenie výnimky.
Zároveň vysvetlil pojem „originálny“ a „generický“ liek ako aj to, prečo pri liekoch vznikajú doplatky.

Za MZ SR:
MUDr. Adam Hlôška vysvetlil pojem „referencovanie“, ako jednej z najúčinnejších foriem šetrenia verejných zdrojov. Ďalej je dôležité poznamenať, že firmy súťažia medzi sebou cenami. Každá spoločnosť musí dodržiavať platnú legislatívu, ale ak by chcela vyjsť v ústrety svojim pacientom, mohla by ísť s cenou nižšie, aby doplatky neboli pre pacientov likvidačné. Na Slovensku platí, že v každej skupine liekov na chronické ochorenie existuje možnosť bezplatnej liečby alebo liečby so sociálne únosným doplatkom do 1 eura.
V prípade lieku Sandimmun Neoral sa úhrada nedá riešiť formou generalizovanej výnimky, ale existuje možnosť podať žiadosť na príslušnú zdravotnú poisťovňu o udelenie individuálnej výnimky – preplatenie doplatkov. Všetko je to na komunikácii lekára so zdravotnou poisťovňou. Lekár musí vyplniť žiadosť o udelenie výnimky, kde je jeho povinnosťou uviesť medicínsky dôvod tejto žiadosti. Samozrejme je na poisťovni, ako zváži túto výnimku, keďže povinnosťou poisťovne je aj efektívne hospodárenie.  PharmDr. Martin Beneš zdôraznil, že pacientske organizácie by si mali uvedomiť, že môžu ovplyvniť množstvo vecí, napríklad aj komunikáciou s farmaceutickými firmami, ktoré sú držiteľmi registrácie liekov. Hlavne u nich sa dožadovať, aby znížili cenu lieku s ohľadom na už nastavených pacientov. Okrem iného je potrebné dodržiavať aj európsku legislatívu a tá by nepripustila, aby liek mal celoplošnú výnimku.

UNION:
Nie je celkom korektné žiadať od štátu, aby ovplyvnil všetky rozhodnutia týkajúce sa liekov , keďže výrobcami liekov sú súkromné spoločnosti, ktoré si robia svoju cenovú politiku. Samozrejme v zmysle platnej legislatívy. Upozornil aj na to, že v zmysle platnej legislatívy vyplýva pre zdravotníckych pracovníkov povinnosť hlásiť podozrenie na nežiaduce reakcie lieku na ŠUKL. Možnosť hlásenia podozrenia na nežiaducu reakciu lieku nie je obmedzená iba na lekára, nahlásiť ich môže aj pacient.

ŠUKL:
ŠUKL nemá hlásené žiadne nežiaduce účinky ani zo strany lekára ani pacientov po užívaní cyklosporínov.

Zdravotné poisťovne:
Každá žiadosť o udelenie výnimky sa bude posudzovať individuálne. Úhrada spoluúčasti pacienta zdravotnou poisťovňou je možná len v prípadoch, ak žiadosť obsahuje medicínske zdôvodnenie prečo u pacienta nemôže byť podávaný liek, ktorý je plne hradený zdravotnou poisťovňou, resp. kde je doplatok pacienta výrazne nižší.  Pri posudzovaní žiadosti o udelenie výnimky prebieha komunikácia s lekárom a ak si to okolnosti vyžadujú, tak aj s pacientom.

Občianske združenie:
Potvrdili, že túto problematiku sa budú snažiť riešiť individuálne komunikáciou so zdravotnými poisťovňami.

Rokovanie ukončil generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

Zapísala:                                                        

MVDr. Erika Hanzelyová

Overil za MZ SR:                                           

PharmDr. Martin Beneš

Overil za odbornú pracovnú skupinu:      

Prof. MUDr. Peter Pružinec,CSc.

Overil za VšZP:                                              

PharmDr. Elena Jurišová

Overil za Dôveru:                                          

Mgr. Renáta Hajdinová

Overil za Union:                                            

Doc. PharmDr. Tomaš Tesař,PhD., MBA

Overil za Dar života                                     

Mgr. Vlasta Pagáčová

Schválil: MUDr. Adam Hlôška