Za MZ SR:

  • generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška
  • riaditeľ odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann
  • referent odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky MVDr. Erika Hanzelyová

Za poisťovne:

PharmDr. Ľudmila Krč-Jediná VšZP
Mgr.  Barátová Lenka Dôvera
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA  Union


Za spoločnosti:

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť  

Doc. MUDr. Zúbor Pavol

Slovenská spoločnosť infektológov 

Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť

Doc. MUDr. Zuzana Krištúfková,PhD

Slovenská pediatrická spoločnosť

MUDr. Katarína Šimovičová

 

            Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť prezidentov SPS, SGPS, SPI, SEVS. Témou tohto stretnutia bola aktuálna situácia v prevencii rakoviny krčka maternice. Stretnutie otvoril generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

SEVS :
            Prezidentka spoločnosti sa vyjadrila, že je dôležité, aby Slovensko nasledovalo ostatné krajiny EÚ a vakcinácia sa stala prioritou. Slovensko bolo vždy lídrom v zavádzaní očkovania- ako prvé na svete zaviedlo v roku 1957 celonárodné očkovanie proti detskej obrne, v roku 1986 hromadné očkovanie proti vírusovej hepatitíde B, očkovali sa zdravotnícki pracovníci, v roku 1992 očkovanie proti hepatitíde A pri likvidácii epidémií. Všetky tieto očkovania okrem ochrany zdravia ušetrili aj peniaze na liečbu.

SPI:
            Prezident SPI upozornil na to, že už asi pred šiestimi rokmi bolo poznamenané v programovom vyhlásení vlády, že sa bude riešiť táto problematika.
Podotkol, že ročne je približne  600 novo-diagnostikovaných ochorení rakoviny krčka maternice a okolo 200 pacientok ročne zomrie. Toto ochorenie sa týka predovšetkým žien v produktívnom veku okolo 40-55rokov a týka sa hlavne sociálne slabších skupín. Očkovanie samozrejme musí ísť ruka v ruke s preventívnym programom. Ak by sme začali s vakcináciou, je potrebné si uvedomiť, že efekt bude až o niekoľko rokov.

SGPS:
            Je dôležité si uvedomiť, koľko operatívnych zákrokov sa rieši a nie sú to len konkrétne karcinómy ale ide aj o rôzne predvývinové štádiá, ktorým by sa dalo predísť očkovaním. Došlo by k zníženiu operatívnych zákrokov v priebehu 3-4 rokov .

 SPS:
            V pediatrických ambulanciách odrádza rodičov od očkovania doplatok za tieto vakcíny. Dobre vypracovaný systém vakcinácie je pre deti veľmi dôležitý a odrazí sa to v dospelosti.

MZ SR:
            MZ SR pracuje v zmysle platnej legislatívy, podľa ktorej je 10% z ceny týchto vakcín hradené z verejného poistenia a 90% ceny si hradí pacient. MZ SR chce aj naďalej plniť úlohu regulátora - teda hájiť práva pacientov a súčasne zabezpečovať farmakoterapiu pre občanov SR tak, aby nebola ohrozená zdravotná starostlivosť. Rokovania s farmaceutickými firmami nepriniesli žiadne nové výsledky. Je pravda, že spĺňajú legislatívu, ale kvôli pacientom nie sú ochotní ísť ešte nižšie s cenou.

UNION:
            Cena predmetných liekov je limitujúcim faktorom. Ak by sa malo zvýšiť hradenie predmetných liekov zo strany zdravotných poisťovní predpokladáme negatívne ovplyvnenie ich rozpočtu na lieky. V súčasnej dobe je investícia 6-7 miliónov eur, v kontexte vplyvu na rozpočet zdravotných poisťovní, ťažko dosiahnuteľná. Potrebné je zníženie ceny liekov zo strany farmaceutických firiem.

Dôvera:
            Aj tu sú problém financie, pričom poisťovňa hradí maximálne 70% z ceny  vakcíny 11 ročným dievčatám.

VšZP:
            Rozhodujúce údaje o úžitku očkovania proti HPV  budú komplexnejšie zdokumentované až neskôr, rovnako ako ekonomický dopad sa prejaví až v dlhodobom časovom horizonte.
Vzhľadom na kontinuálne stúpajúce nároky na úhradu inovatívnej, finančne nákladnej liečby (vrátane liekov požadovaných nad rámec platnej kategorizácie), musí VšZP prihliadať na reálne dostupné finančné zdroje a celkovú udržateľnosť financovania zákonom garantovanej zdravotnej starostlivosti. Zvýšenie úhrad na vakcináciu proti HPV  predstavuje pre VšZP riziko dlhodobého zvyšovania priamych nákladov pre veľkú cieľovú skupinu populácie. Očkovanie proti HPV nepredstavuje jediný spôsob prevencie. Zodpovedný individuálny prístup v ochrane proti nákaze ako aj účasť na preventívnych prehliadkach môžu významne prispieť k zníženiu rizika ochorenia.

MZ SR:
            MUDR. Adam Hlôška apeloval na prezidentov spoločností, aby aj oni rokovali so zástupcami farmaceutických spoločností.

Rokovanie ukončil generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

 

Zapísala: MVDr. Erika Hanzelyová

Overil za SGPS:  Doc. MUDr. Pavol Zúbor
Overil za SPI:  Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Overil za SEVS:  Doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
Overil za SPS:  MUDr. Katarína Šimovičová
Overil za VšZP: PharmDr. Ľudmila Krč-Jediná
Overil za Dôveru: Mgr. Barátová Lenka
Overil za Union: Doc. PharmDr. Tomaš Tesař,PhD., MBA

Schválil: MUDr. Adam Hlôška