S cieľom skvalitniť informovanosť rodičov alebo zákonných zástupcov dieťaťa so zdravotným  znevýhodnením Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo odborné usmernenie o postupe lekára pri informovaní o dôležitosti zapojenia sa rodiča do výchovnej, psychologickej a špeciálno-pedagogickej pomoci a prevencie, ktorú poskytujú špeciálno-pedagogické centrá. Súčasťou postupu je informovanie o pôsobení poradenských centier,  špecializovaných neziskových inštitúcií a občianskych združení, ktorých zoznam je na webových sídlach MZ SR (www.mzsr.sk/integrovana) a Ústavu informácií a prognóz školstva (www.uips.sk). Ministerstvo zdravotníctva uverejnilo spomínané odborné usmernenie 15. júla 2011 vo Vestníku MZ SR, čiastka 17, ročník 59.

Informácie, ktoré napomáhajú  lepšej orientácii rodiča ( napr. rozpoznanie varovných signálov pri jednotlivých druhoch zdravotného postihnutia, resp. porúch u dieťaťa) sa budú postupne dopĺňať, v spolupráci s Ministerstvom školstva SR bude aktualizovaný aj zoznam poradenských centier, špecializovaných neziskových inštitúcií a občianskych združení. V prípade potreby sa rodičia môžu poradiť s ošetrujúcim lekárom  dieťaťa alebo so sestrou ako sa orientovať v zozname. Rodičia by sa mali na základe odporučenia ošetrujúceho lekára čo najskôr obrátiť na špecialistu v špeciálno-pedagogickom resp. pedagogicko-psychologickom poradenskom centre.

Zoznam zariadení a organizácií poskytujúcich špeciálno-pedagogické, pedagogicko-psychologické poradenstvo a informácie súvisiace s ďalšou odbornou pomocou rodičom detí so zdravotným znevýhodnením:

ZOZNAM_ZARIADENI_INTEGROVANA_STAROSTLIVOST.xls