Zriadením mobilných odberných miest (MOM) sprístupnilo Ministerstvo zdravotníctva SR bezplatné antigénové testovanie všetkým obyvateľov Slovenska.

Mobilné odberové miesta, ktoré realizujú bezplatné antigénové testovania sú zriadené na základe zmluvy prevádzkovateľov s Ministerstvom zdravotníctva SR. Zriaďovatelia sa písomne zaviazali dodržiavať striktné kritériá, vrátane personálneho obsadenia MOM, priestorového, technického a hygienického vybavenia a tiež minimálnej garantovanej kapacity denných odberov antigénových testov či prevádzkovej doby.

Ministerstvo zdravotníctva SR na pravidelnej báze vyhodnocuje obsadenosť MOM a zvyšuje kapacity tak, aby bolo bezplatné antigénové testovanie dostupnejšie. Aktuálne je k dispozícii viac ako 100 odberových miest na PCR testovanie a 481 odberných miest na bezplatné antigénové testovanie, z toho na 204 odberných miestach sa dá objednať. Presný zoznam je priebežne aktualizovaný na webovom portály ministerstva zdravotníctva tu: https://www.health.gov.sk/?ag-mom. Regionálne úrady verejného zdravotníctva schválili zároveň v priebehu januára 1416 nových mobilných odberných miest tak, aby sa mohol testovať každý, kto má o to záujem.

MOM fungujú na základe zmluvy s MZ SR a ich prevádzka je hradená zo štátneho rozpočtu. Preto rezort v priebehu januára zrealizoval neoficiálnu kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok, ku ktorým sa prevádzkovatelia zaviazali. Súčasťou kontroly bolo dodržiavania personálneho a technického vybavenia, dodržiavania hygienických a bezpečnostných štandardov či prevádzkovej doby. Na základe výsledkov kontroly boli s niektorými prevádzkovateľmi ukončené zmluvy o prevádzke MOM.

Na základe výsledkov kontroly boli do nových zmlúv s prevádzkovateľmi MOM zapracované ďalšie kontrolné mechanizmy a tiež sankcie. Cieľom MZ SR je zabezpečiť dostupnosť bezplatného antigénového testovania všetkým obyvateľom Slovenska a zároveň efektívnosť pri využívaní finančných prostriedkov daňových poplatníkov. 

Ministerstvo zdravotníctva SR, vzhľadom na stále sa rozširujúcu sa sieť MOM na celom Slovensku, rozširuje priestor aj pre ich kontrolu. Okrem príslušných RÚVZ poverilo výkonom kontroly ich činnosti aj zástupcov miest a obcí či vyšších územných celkov, ktorí vyjadrili ochotu pomôcť MZ SR pri zabezpečení dohľadu. Svoje podnety môžu adresovať aj občania  priamo ministerstvu na adresu info.momag@health.gov.sk.