K večeru, 19. januára 2021, sme mali na Slovensku 75 292 ľudí zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. Ministerstvo zdravotníctva v súčinnosti s Národným centrom zdravotníckych informácií rozširuje kapacity termínov ako aj okruh osôb, ktoré sa môžu prihlásiť na očkovanie. Prioritne pozývame zdravotníckych pracovníkov, ktorí diagnostikujú, liečia a zabezpečujú starostlivosť o pacientov s ochorením COVID-19. Registráciu v tejto chvíli môžu využiť aj osoby, ktoré pri starostlivosti o chorých priamo, alebo nepriamo vypomáhajú. Sem patria študenti zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom, či zamestnanci spoločnosti, ktorí vykonávajú upratovaciu službu v nemocniciach. 
Ďalšou pre skoré očkovanie priorizovanou skupinou pre rizikovosť svojho povolania sú zamestnanci zariadení sociálnych služieb kam patria aj domovy sociálnych služieb a terénni sociálni pracovníci. Tento týždeň pribúdajú ďalšie ohrozené skupiny. „Od dnes sa môžu cez formulár na korona.gov.sk v niektorých okresoch prihlásiť na očkovanie aj naši seniori nad 85 rokov,“ uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí. Ako doplnil na Slovensku máme momentálne otvorených už 29 vakcinačných centier, očkuje sa už 66 nemocniciach. „Začala aj pilotná fáza mobilného očkovania. Nemocnice v Bratislave, Trenčíne, Žiline a Košiciach už vysielajú svoje mobilné očkovacie tímy do zariadení sociálnych služieb k našim seniorom,“ vysvetlil minister spustenie očkovania v domovoch sociálnych služieb. Pre zvýšený záujem v hlavnom meste, pribudnú v Bratislave ďalšie štyri očkovacie centrá. 
 
Prvý zaočkovaný na Slovensku, profesor Vladimír Krčméry, už absolvoval aj očkovanie druhou dávkou vakcíny. Druhé očkovanie dostali aj členovia Konzília odborníkov. Absolvovala ho aj prezidentka SR Zuzana Čaputová a niektorí ministri. Druhou dávkou bolo ku koncu 18. januára 2021 zaočkovaných 582 osôb. Druhé očkovanie sa mierne posunulo a bude sa vykonávať najskôr na 28. deň po prvom očkovaní. Začiatkom týždňa Slovensko zakúpilo ďalšie vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna. Od prvého výrobcu v objeme 3 475 875 nových vakcín a od Moderny v počte 601 823. Celkovo tak budeme mať zabezpečených dostatok vakcín pre 85 % ľudí. 
 
Ministerstvo  zdravotníctva zároveň upravilo vo vyhláške kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19. Dokument v  jedenástich fázach zadefinoval príslušné skupiny obyvateľov pre prihlasovanie v centrálnom objednávkovom systéme. Už v prvej fáze sa môžu registrovať aj ľudia s niektorými ochoreniami spĺňajúci stanovené podmienky.  V druhej fáze sa systém sprístupňuje aj pre osoby nad 85 rokov. V ďalších bude vakcinácia postupne umožnená aj osobám s vekom najmenej 75 a 65 rokov. Piata fáza a šiesta fáza zadefinovala ochorenia, pri ktorých sa bude možné prihlásiť do systému. Ostatné fázy sprístupnia možnosť registrácie a následného očkovania aj pre ďalšie skupiny. Jednotlivé skupiny osôb sa budú môcť na očkovanie registrovať pri spustení fázy, do ktorej sú zaradení. 

Aktuálne  sa môžu registrovať na očkovanie
 
 
Prvá fáza 

Osoba je: 
 
    ​ 1. zdravotníckym pracovníkom, 
 
    ​ 2. študentom zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom, 
 
    ​ 3. zamestnancom zariadenia sociálnych služieb, 
 
    ​ 4. terénnym sociálnym pracovníkom, 
 
    ​ 5. zamestnancom obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici, 
 
    ​ 6. zamestnancom nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom, 
 
    ​ 7. osobou, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb, 
 
    ​ 8. zamestnancom mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou, 
 
    ​     ​ b) osobe má byť podaná druhá dávka očkovacej látky v súlade so súhrnom charakteristických vlastností očkovacej látky a odo dňa podania prvej dávky očkovacej látky uplynulo aspoň 28 kalendárnych dní, 
 
    ​ c) na očkovanie sa v daný deň nedostavili všetky osoby objednané prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a poskytovateľ môže dávky očkovacej látky, v počte v akom sa z tohto dôvodu v daný deň nepoužili, podať prioritne osobám s vekom najmenej 65 rokov, ktorým sa v jeho zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť alebo osobám s ochorením podľa bodu E písm. b), ktorým sa v jeho zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť; ak nemôže dávku očkovacej látky podať osobe podľa predchádzajúcej vety, môže ju podať inej osobe s vekom najmenej 65 rokov alebo osobe s ochorením podľa bodu E písm. b), 
 
    ​ d) očkovanie je organizované pre väčšiu skupinu 1. prijímateľov pobytovej sociálnej služby poskytovanej v zariadení sociálnych služieb podľa osobitného predpisu1) a vykonáva sa priamo v zariadení sociálnych služieb, 
 
    ​ 2. osôb, ktorým sa pravidelne vykonáva hemodialýza u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie stacionáru v špecializačnom odbore nefrológia , ak toto očkovanie zabezpečí tento poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, 
 
    ​ 3. osôb aktuálne absolvujúcich ambulantnú chemoterapiu, ak toto očkovanie zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého sa chemoterapia vykonáva, 
 
    ​ 4. imobilných ležiacich pacientov so závažným ochorením, pre ktorých poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečí očkovanie ambulantnou formou v domácom prostredí, v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje alebo inom prostredí. 
 
    ​ 
Druhá fáza

Osoba bola zaočkovaná v prvej fáze alebo 
 
        ​ -  je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom najmenej 85 rokov 

 
    ​ Podrobnosti a ďalšie fázy nájdete v prílohe vyhlášky MZ SR: