Štátna príspevková organizácia ministerstva zdravotníctva Zdravé regióny naďalej intenzívne vykonáva preventívne, kontrolné a ochranné opatrenia, ktoré súvisia s pandémiou ochorenia COVID-19 v prostredí marginalizovaných rómskych komunít. V teréne je približne 300 zamestnancov organizácie, ktorí pôsobia v 450-tich rómskych osídleniach na Slovensku.
 
Zásadnou úlohou dnešných dní je dodržiavať všetky opatrenia, sústrediť sa na hygienu, ochranu zdravia a prevenciu. Preto vítam každú aktivitu, ktorá sa zameriava na tieto priority a týka sa to aj organizácie Zdravé regióny, realizátora národného projektu Zdravé komunity 2B . V súčasnom období sú nesmierne dôležité všetky kroky, ktoré smerujú k účinnej a efektívnej prevencii a ochrane zdravia obyvateľov aj v marginalizovaných rómskych komunitách. Poskytovať kvalifikované informácie o dôležitosti dodržiavania izolácie a zároveň aj o ochrana najzraniteľnejších členov domácností v osídleniach je jednou z úloh v rámci národného projektu Zdravé komunity, za čo patrí vďaka organizátorom a aj všetkým ľuďom v teréne,“ uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí. 
 
Asistenti a koordinátori príspevkovej organizácie Zdravé regióny sú v úzkom kontakte so samosprávami, s  regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a pomáhajú v teréne pri vyhľadávaní blízkych kontaktov, ako aj osobám s príznakmi ochorenia pri registrácii na testovanie. Asistenti realizujú osvetu a poskytujú súčinnosť pri zabezpečovaní servisu v domácnostiach, ktoré sú aktuálne v izolácií a tiež pri zabezpečení prepravy na testovanie, pri komunikácií s lekármi, zdravotníckymi pracovníkmi či operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby. Zamestnanci organizácie v teréne postupujú v súlade so špecializovaným manuálom na kontrolu epidémie.
 
„Vzájomná spolupráca všetkých zložiek je v tomto období veľmi dôležitá, pretože rýchla a cielená reakcia na vývoj situácie je zásadná, vďaka čomu je možné včas zamedziť šíreniu ochorenia. Naša organizácia realizuje monitoring od marca 2020, a to v pravidelných týždenných intervaloch. Umožňuje nám to široká sieť zamestnancov v teréne. Databáza, vytvorená od začiatku nástupu pandémie až do dnešného dňa, predstavuje relevantný systematický zber informácií zameraný na ochorenie COVID-19 z marginalizovaných rómskych komunít,“ zdôraznila riaditeľka príspevkovej organizácia Zdravé regióny Tatiana Hrustič.
 
Každá lokalita, v ktorej asistenti zo Zdravých regiónov pôsobia, má svoje špecifiká, zlé materiálne podmienky na úrovni komunity a domácností vedú k zvýšenému riziku infekčných ochorení. Osvetové aktivity, ktoré realizujú pracovníci v teréne, majú veľký význam pre prevenciu a ochranu zdravia všetkých obyvateľov. Práca každého jedného asistenta je krokom k tomu, aby sa zamedzilo šíreniu ochorenia COVID-19.
 
Zamestnanci v teréne absolvovali viaceré školenia so zameraním na COVID-19 pod gesciou epidemiológov. Počas letných mesiacov im odovzdávali svoje skúsenosti pri riešení mimoriadnych udalostí, ako aj pri záchrane životov, profesionáli z INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM. Ústrednou témou bolo zvládanie krízových situácií a základné princípy ochrany zdravia počas pandémie.  
 
Organizácia Zdravé regióny je príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj opatrení v oblasti zdravia. Zdravotná mediácia v marginalizovaných rómskych komunitách predstavuje súbor činností za účelom zlepšenia podmienok ovplyvňujúcich zdravie.
Organizácia má za úlohu pomáhať rezortu zdravotníctva v oblasti riešenia pandémie COVID-19 v prostredí marginalizovaných rómskych komunít. Organizácia Zdravé regióny realizuje Národný projekt Zdravé komunity 2B vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Organizácia Zdravé regióny  aktívne pomáha v rómskych marginalizovaných komunitách marginalizovane2.jpg