​Na pôde ministerstva zdravotníctva v piatok 24. júla zasadne Pandemická komisia vlády SR. Najdôležitejším bodom je prerokovanie a schválenie Pandemického plánu Slovenskej republiky. Cieľom pandemického plánu je zabezpečenie pripravenosti Slovenska na pandémiu akútnych respiračných ochorení, eliminácia zdravotnej a ekonomickej záťaže obyvateľstva, stanovenie úloh orgánov štátnej správy, samosprávy a odborných orgánov, ktoré riadia, zaisťujú a plnia činnosti v spojitosti so zabezpečovaním ochrany verejného zdravia. Po schválení pandemického plánu budú postupy v prípade druhej vlny pandémie COVID-19 podľa koordinované neho. Slovenské zdravotníctvo je s prihliadnutím na pandemický plán pripravené na prípadnú druhú vlnu pandémie COVID-19. Nemocnice aktuálne fungujú v štandardnom režime, pacientom je poskytovaná zdravotná starostlivosť bez obmedzení. Ľudia s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň sú hospitalizovaní na infekčných oddeleniach. V prípade zvýšenia počtu akútnych pacientov sú zdravotnícke zariadenia pripravené okamžite alokovať nevyhnutné lôžka.
 
Pandémia COVID-19 je na základe aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku vo fáze 0. Epidemiologickú situáciu denne monitorujú regionálne úrady verejného zdravotníctva. Zhodnotenie závažnosti má niekoľko faktorov. Analyzuje sa napríklad počet ohnísk nákazy, nárast počtu hospitalizovaných, percentuálna miera hospitalizácie zo všetkých prípadov, miera hospitalizácie vážnych stavov, ale aj miera hospitalizácie vážnych stavov z hospitalizovaných, komplikácie ochorení či nárast počtu úmrtí.
 
Ak si to epidemiologická situácia vyžiada, posunieme sa do 1. fázy. V pätnástich nemocniciach v jednotlivých regiónoch Slovenska (Univerzitná nemocnica Bratislava, Národný ústav detských chorôb Bratislava, Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica, Detská fakultná nemocnica Košice, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Fakultná nemocnica Trnava, Fakultná nemocnica Trenčín, Fakultná nemocnica Nitra, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Fakultná nemocnica Nové Zámky, Nemocnica Poprad, a. s., Nemocnica s poliklinikou Lučenec, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Univerzitná nemocnica Martin, Nemocnica s poliklinikou Michalovce) vyčleníme priestor pre takzvaných „COVID pacientov“. Pôjde o 3 385 lôžok a 118 pediatrických lôžok, čo je v priemere 233 lôžok na nemocnicu a podľa regionálneho rozloženia takmer 500 lôžok na príslušný kraj. Tieto budú v 1. fáze k dispozícii len pacientom s ochorením COVID-19. Ostatné nemocnice budú fungovať v štandardnom režime. 
 
„Reprofilizácia lôžok pre nakazených ľudí s koronavírusom bude narastať podľa potreby v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie. Pripravené sú tri fázy. V jarných mesiacoch sme si prvú fázu reprofilizácie prakticky vyskúšali, spustenie druhej a tretej sme testovali, jednotlivé fázy reprofilizácie by teda mali byť správne nastavené. Jednotlivé fázy vedia nemocnice, v prípade potreby, rýchlo aktivovať,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí.
 
Na základe pandemického plánu sa druhá fáza reprofilizácie lôžok zrealizuje v 3. fáze pandémie. K dispozícii bude ďalších 5 687 postelí v ďalších dvadsiatich dvoch nemocniciach.
Slovensko je pripravené aj na enormný nárast nakazených. V prípade takejto situácie by nastala tretia fáza reprofilizácie nemocničných postelí v ďalších dvadsiatich piatich nemocniciach po celom Slovensku. V nej bude pre „COVID pacientov“ vyčlenených ďalších 5 951 lôžok.
 
Slovenské zdravotníctvo je vybavené aj prístrojmi. „Pľúcnych ventilácii pre pacientov s COVID-19 máme dostatočné množstvo vzhľadom na dostupné personálne kapacity našich ústavných zdravotníckych zariadení. Konali sme okamžite s prihliadnutím na fakt, aby chorí pacienti na COVID-19 mohli byť v prípade potreby ventilovaní najksofistikovanejšími ventilačnými režimami, vhodnými na preklenutie ťažkých vírusových zápalov pľúc. Nemocnice sa zároveň dovybavovali aj ďalším potrebným prístrojovým vybavením. Prístrojová technika je dôležitá na poskytnutie adekvátnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti ľuďom nielen počas pandémie koronavírusu, ale naše nemocnice ju budú vedieť zužitkovať aj na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti ostatných ochorení. Naším cieľom je po pandémii zintenzívniť operačnú činnosť a znížiť čakacie lehoty,“ vysvetlil minister zdravotníctva Marek Krajčí.
 
Na základe skúseností z okolitých krajín sme na začiatku pandémie definovali typy prístrojov vhodných na ventiláciu pacientov s pokročilým štádiom COVID-19. V tom čase bolo v nemocniciach 450 takýchto prístrojov, nákupmi sme tento stav zvýšili tak, aby sme mali k dispozícii 1 000 takýchto ventilátorov. Z nich je už 350 v nemocniciach. Ďalšie budú distribuované na základe definovaných požiadaviek nemocníc a reálnej potreby na základe aktuálnej epidemiologickej situácie. Spolu s ďalšími nižšími typmi ventilátorov a podporných oxygenačných prístrojov tak Slovenská republika bude mať v lôžkových zariadeniach takmer 2 000 lôžok vybavených prístrojmi na podporu dýchania.
 
„Ventilátory sú distribuované do štátnych nemocníc s prihliadnutím na dostupnosť kyslíkových a vzduchových rozvodov, možnosti zvýšenia počtu lôžok anestéziológie a intenzívnej medicíny, aktuálne prístrojové a personálne vybavenie,“ vysvetlil minister zdravotníctva Marek Krajčí. Postupne sú s prihliadnutím na proces správy so štátnym majetkom, teda podpisovaním zmlúv medzi nemocnicami a ministerstvom zdravotníctva publikovaných v Centrálnom registri zmlúv, distribuované do jednotlivých nemocníc.
 
Zoznam odberových miest je zverejnený na webovej stránke korona.gov.sk, kde záujemcovia o testovanie nájdu všetky potrebné informácie: https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/.
 
Zdravotníci majú aktuálne aj dostatok spotrebného materiálu na laboratórnu diagnostiku ochorenia COVID-19. Rovnako je aktuálne dostatok ochranných pomôcok, pričom zásoby sa taktiež priebežne dopĺňajú. Osobné ochranné prostriedky ministerstvo zdravotníctva priebežne sumarizuje, ide najmä o požiadavky jednotlivých nemocníc. Obstarávanie zabezpečuje Správa štátnych hmotných rezerv, ktorá tento materiál obstaráva a distribuuje podľa rozpisu rezortu zdravotníctva do jednotlivých nemocníc.
 
„Verím, že zdravotníctvo je na prípadnú druhú vlnu pandémie pripravené. Musím povedať, že tú prvú sme úspešne zvládli. Chcel by som poďakovať všetkým ľuďom, ktorí vzorne rešpektovali odporúčané opatrenia, vďaka ktorým sa Slovensko stalo jednou z najúspešnejších krajín v boji s koronavírusom. Veľká vďaka patrí aj statočným lekárom, sestrám a ďalším zdravotníckym pracovníkom za ich obrovské nasadenie a nastavenie svojej práce v prospech pacienta. Spoločne sme v tejto chvíli nastavení a pripravení v prípade potreby opäť stáť v prvých radoch a chrániť životy a zdravie obyvateľov Slovenska,“ uzavrel minister zdravotníctva Marek Krajčí.